Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowcówAbstrakt

W 1972 r. został zainicjowany teologiczny dialog Kościoła rzymskokatolickiego z przedstawicielami klasycznych Kościołów zielonoświątkowych. W jego drugiej fazie (1977-1982) podjęto m.in. zagadnienia mariologiczne.

W Raporcie końcowym, który ukazał się w 1984 r., rzymscy katolicy i klasyczni zielonoświątkowcy zgodnie stwierdzili, że różne teksty biblijne wskazują na znaczenie Maryi w Nowym Testamencie. Kwestią sporną jest natomiast interpretacja tych „maryjnych” tekstów biblijnych, która prowadzi do rozbieżności pomiędzy katolicką a zielonoświątkową nauką o Maryi. Kolejnym punktem spornym pozostaje doktryna maryjna wyrażona w katolickich dogmatach maryjnych oraz jej konsekwencje znajdujące swój wyraz w maryjnej pobożności. Obie strony dialogu uznały historyczne źródła tytułu Matka Boga (gr. Theotokos), który przyjęto w wyniku dysput chrystologicznych podczas Soboru w Efezie w 431 r. W oparciu o teksty biblijne dialogujące strony zgodnie stwierdziły, że Maryja była dziewicą podczas poczęcia Jezusa. Zielonoświątkowcy nie przyjęli jednak katolickiej nauki o wiecznym dziewictwie Maryi. Brak podstaw biblijnych zdecydował o odrzuceniu przez stronę zielonoświątkową katolickich dogmatów o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Maryi. Rozpatrując zagadnienie wstawiennictwa Maryi, partnerzy dialogu zgodzili się, że Maryja nie zastępuje Jezusa Chrystusa, jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi. Strona zielonoświątkowa nie zgodziła się jednak na uznanie praktyki wstawiennictwa Maryi w modlitwie. Rzymscy katolicy i klasyczni zielonoświątkowcy zgodzili się, że Maryi jako Matce Pana należy się szczególny szacunek, zastrzegając przy tym, że istnieją między nimi zasadnicze różnice w rozumieniu sposobu, w jaki ów szacunek powinien wyrażać się w Kościele.

Poruszone podczas drugiej fazy dialogu katolicko-zielonoświątkowego zagadnienia mariologiczne nie doczekały się w Polsce szerszego odzewu ze strony środowisk zielonoświątkowych w postaci poważniejszych opracowań teologicznych. Jest to zaledwie kilka tekstów autorów związanych z Kościołem Zielonoświątkowym – największą denominacją pentekostalną w naszym kraju.


Słowa kluczowe

Maryja; Theotokos; ekumenizm; dialog katolicko-zielonoświątkowy

Ciućka A., Wspólne spojrzenie na Miriam – Matkę Bożą, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2003, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20031125151952532.htm. [Google Scholar]

Czajko E., Matka Boska?, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 83-87. [Google Scholar]

Czajko E., Narodzenie z dziewicy, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 79-82. [Google Scholar]

Czajko E., Niepokalane poczęcie, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 87-90. [Google Scholar]

Czajko E., Wniebowstąpienie, wniebowzięcie, [w:] tegoż, Miniatury egzegetyczne, Instytut im. T.B. Barratta, Warszawa 2001, ss. 90-92. [Google Scholar]

Dąbrowska-Macura W., Dialog katolicko-zielonoświątkowy o Matce Pana, „Salvatoris Mater” 2001, nr 3-4, ss. 112-119. [Google Scholar]

Final Report of the Dialogue between the Secretariat for Promoting Christian Unity of the Roman Catholic Church and Some Classical Pentecostals 1977-1982, „Information Service” 1984, nr 55, ss. 72-81. [Google Scholar]

Gajewski W., Matka mojego Pana. Refleksja nad Miriam na podstawie wstępu do Ewangelii według Łukasza, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2008, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20080209145912758&query=gajewski. [Google Scholar]

Kałużny T., Na drogach jedności. Dwustronne dialogi doktrynalne Kościoła rzymskokatolickiego na płaszczyźnie światowej, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2012. [Google Scholar]

Pawłowski S., Zasada hierarchii prawd wiary. Studium ekumeniczno-dogmatyczne na podstawie najnowszej myśli teologicznej (1984-2003), Wydawnictwo KUL, Lublin 2004. [Google Scholar]

Terlikowski T., Zielonoświątkowcy i katolicy o Maryi, Magazyn Teologiczny „Semper Reformanda” 2003, [online:] www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20031125130808180.htm. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Orłowski, M. (2018). Maryja w świetle raportu z dialogu katolicko-zielonoświątkowego na płaszczyźnie światowej. Recepcja ustaleń mariologicznych przez polskich zielonoświątkowców. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 165-179. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1712

Mariusz Orłowski  mariusz_orlowski@o2.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5242-1913

Mariusz Orłowski – ur. w 1965 r. w Chełmie; teolog, pedagog kultury, polonista; absolwent studiów Master of Arts w zakresie teologii praktycznej w TCM International Institute w Heiligenkreuz (Austria), absolwent studiów podyplomowych w zakresie duchowości katolickiej w Instytucie Teologii Duchowości KUL, doktorant Instytutu Ekumenicznego KUL. Pola badań naukowych: teologia protestancka, postmodernizm w kulturze, twórczość literacka Erwina Kruka. Adres do korespondencji – e-mail: mariusz_orlowski@o2.pl.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.