Szkic historyczny luteranizmu w RosjiAbstrakt

Historia Rosji w połączeniu z wartościami kultury i religijności ludności rosyjskiej stanowi niezwykle interesujący przedmiot badań naukowych. W prezentowanym artykule podjęto tematykę historii luteranizmu. Jest to szczególny przypadek wspólnot wyznaniowych, które zostały ukształtowane przez dwa nurty luteranizmu. Cel i charakter pracy przybliżają problematykę procesu kształtowania się luteranizmu w Rosji z uwględnieniem etapowości i specyfiki tradycji niemieckiej oraz skandynawskiej.


Słowa kluczowe

Rosja; luteranizm; kościół tradycja; wspólnoty braterskie

1. V. Sorokina, Lutherans in Russia, East-West Church and Ministry Report, http://www.eastwestreport.org/81-russian/1-r11-2/461-u, [15-05-2018]. [Google Scholar]
2. C. B. Stevens, Rosyjskie Wojny 1460-1730. Narodziny Mocarstwa, Wydawnictwo Bellona 2010. [Google Scholar]
3. С. А. Исаев, Евангелическо-Лютеранская Церковь Ингрии, Православная Энциклопедия, źródło: http://www.pravenc.ru/, [15-05-2018]. [Google Scholar]
4. Евангелическо-Лютеранская Церковь в России, Украине, Казахстане и Средней Азии, http://www.pravenc.ru/text/186839.html, [15-05-2018]. [Google Scholar]
5. T.G. Grote, История Евангелическо-Лютеранской церкви в Российской Империи – СССР– России, „Иркутская Немецкая Газета” 5 (11) 2011, s. 11n. [Google Scholar]
6. O. Лиценбергер, Роль лютеран в Российской истории, Die Geschichte der Wolgadeutschen, „Церковь Ингрии” 3–4 (12) 2003, s. 13–15. [Google Scholar]
7. S. Филатов, A. Стёпина, Русское лютеранство: между протестантизмом, православием и католицизмом, „Дружба Народов” (9) 2002, s. 9-10. [Google Scholar]
8. И. П., Плетт, Штундисты среди православных, http://www.gazetaprotestant.ru/2009/11/shtundisty-sredi-pravoslavnyh, [03-05-2018]. [Google Scholar]
9. Щипков А., Российское лютеранство, Во что верит Россия, „Журнал ингерманландских финнов”, [2007-02-27]. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Zielińska, W. (2018). Szkic historyczny luteranizmu w Rosji. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 263-272. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1769

Wiktoria Zielińska  victoriazielinska@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0041-7095

Wiktoria Zielińska - Doktorantka Instytutu Ekumenicznego KUL

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.