Recenzja książki: Andrzej A. Napiórkowski, Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Biblos, Tarnów 2020, ss. 232
Słowa kluczowe

Kościół; Duch Święty; eklezjologia; pneumatologia

Andrzej A. Napiórkowski, Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Tarnów: Biblos 2020, ss. 232. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Recenzje

Udostępnij

Żyła, M. (2020). Recenzja książki: Andrzej A. Napiórkowski, Kościół Ducha kontynuacją wcielenia Chrystusa, Biblos, Tarnów 2020, ss. 232. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3534

Magdalena Anna Żyła  magdalena.anna@poczta.onet.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1291-2571

Magdalena Żyła – doktorantka przy Katedrze Eklezjologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Swoje badania poświęciła teologii szwajcarskiej mistyczki Adrienne von Speyr.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.