„Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) – profesorowie Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949–1963)Abstrakt

Po zakończeniu II wojny światowej Polska znalazła się w strefie wpływów sowieckich, a polskie władze komunistyczne naśladowały politykę Związku Radzieckiego wobec różnych wyznań chrześcijańskich. Podstawowym założeniem tej polityki była eliminacja religii z życia i planowa ateizacja społeczeństwa. Od 1947 r. – po likwidacji Podziemia niepodległościowego i legalnej opozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego – Kościół katolicki stał się jedynym i zarazem najważniejszym wrogiem władzy komunistycznej. Odtąd celem komunistów było zlikwidowanie struktur i hierarchii kościelnej oraz walka o „rząd dusz”. Frontalny atak władzy ludowej na Kościół katolicki w Polsce rozpoczął się na terenie diecezji kieleckiej. W niniejszym artykule przedstawione zostają postaci duchownych diecezji kieleckiej prześladowanych w latach 1947-1963. Są to: ks. Piotr Oborski, bp Czesław Kaczmarek, ks. Jan Jaroszewicz, ks. Szczepan Sobalkowski, ks. Władysław Widłak, ks. Romuald Błaszczakiewicz, ks. Józef Dąbrowski. Artykuł ma charakter wspomnieniowy, stąd zrezygnowano z aparatu krytycznego.


Słowa kluczowe

ks. Piotr Oborski; bp Czesław Kaczmarek; ks. Jan Jaroszewicz; ks. Szczepan Sobalkowski; ks. Władysław Widłak; ks. Romuald Błaszczakiewicz; ks. Józef Dąbrowski; Kościół katolicki; komunizm

Artykuł oparty o wspomnienia [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Historia

Udostępnij

Gocel, T. (2018). „Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) – profesorowie Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne (1949–1963). Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 293-304. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1836

Tomasz Gocel  gocelek35@wp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
http://orcid.org/0000-0002-6821-55991. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora