Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach
Słowa kluczowe

WSD Kielce; kalendarium

Kroniki WSD w Kielcach [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Sprawozdania

Udostępnij

Gocel, T. (2017). Wstęp do Kalendarium Seminarium Duchownego w Kielcach. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 19-71. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/875

Tomasz Gocel  gocelek35@wp.pl
Catholic University of Lublin, Faculty of Theology  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6821-55991. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora