Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 (2021)

Artykuły naukowe

Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach

Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

W zasobach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach przechowywany jest zespół akt dawnej kolegiaty w Kurzelowie, w którym to zespole znajduje się cenny – pod względem informacji dotyczących kolegiaty i miasta Kurzelowa – „Kopiarz” dokumentów z lat 1439–1781. Analiza zawartości tego woluminu w postaci regestów zawartych w nim wpisów pozwala na odtworzenie istotnych w okresie staropolskim relacji miasto–kościół, uchwycenie wielu nieznanych dotychczas faktów z dziejów Kurzelowa i miejscowego duchowieństwa. Tak reprezentatywny przykład niewykorzystanego dotychczas źródła archiwalnego z terenu dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej uzasadnia postulat ponownego położenia nacisku na poszukiwania archiwalne i badanie zachowanych wytworów kancelarii kościelnych zlokalizowanych poza centrami zarządu diecezjami w okresie staropolskim

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne:

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta kolegiaty kurzelowskiej:
II KK-1: Akta kolegiaty w Kurzelowie. Kopiarz dokumentów kurzelowskich 1544-1780.
II KK-2: Akta kolegiaty w Kurzelowie. Akta Oficjalatu 1612-1666.
II KK-3: Akta kolegiaty w Kurzelowie. Akta niekompletne oficjalatu kurzelowskiego 1619-1654.
IIKK-4: Akta Konsystorza Kurzelowskiego z lat 1627-1634.
II KK-5: Akta Actorum Jakuba Chrostkowica Oficjała Kurzelowskiego z lat 1634-1646.
II KK-6: Acta Actorum Consistorii Cureloviensis 1681-1690.
II KK-7: Acta Actorum 1785-1798.
II KK-8: Akta kolegiaty w Kurzelowie 1711-1721.
II KK-9: Acta Capituli Cureloviensis Anno Domini 1715-1864.
II KK-10: Akta dawne konsystorza kurzelowskiego.
II KK-11: Różne akta i fragmenty XVI-XIX w.

Źródła drukowane:

Długosz J., Dziejów polskich ksiąg dwanaście, Kraków: Drukarnia "Czasu" W. Kirchmayera 1868.

Jan Długosz, Vita episcoporum Poloniae, wyd. I Polkowski, Ż. Pauli, w: Opera omnia, t. 1, Kraków 1887.

Jan Łaski, Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. I, wyd. J. Korytkowski, J. Łukowski, Gniezno: Lange J. B. 1880-1881.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2, wyd. F. Piekosiński, Kraków: Akademia Umiejętności 1886.

Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858.

Visitationes bonorum archiepiscopatus nec non capituli Gnesnensis saeculi XVI, ed. B. Ulanowski, Cracoviae 1920.

Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I Sułkowska-Kurasiowa, cz. 4, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1969.

Opracowania:

Adamska A., Bibliographie da la diplomatique polonaise 1956-1996, „Archiv für Diplomatik” 44 (1998), s. 275-336.

Badecki K., Znaki graficzne w księgach archiwum miasta Lwowa 1382-1600, Lwów: Zakłady Graficzne Piller Neumanna 1928.

Barycz H., Jakobejus Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 10, red. W. Konopczyński, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1962-1964, s. 333-335. .

Bilska-Ciećwierz M., Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 2007.

Birkenmajer A., Brożek Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 3, red. W. Konopczyński, Lwów: PAU 1937, s. 1-3.
Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1965.

Dębowska M., Archiwa Kościoła Katolickiego w Polsce. Informator, Kielce: Jedność 2002.

Dianni J., Jan Brożek (Johannes Broscius), akademik krakowski, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1949.

Dzieje regionu świętokrzyskiego od końca X do końca XVIII wieku, red. J. Wijaczka, Warszawa – Kielce: Wyd. Takt 2004.

Erekcja Archiwum Diecezjalnego, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 26(1939), s. 162-169.

Fidos J., Olszewski D., Ksiądz Jan Wiśniewski 1876-1943. Życie i działalność, Kielce Wyd. Jedność 2000.

Gąsiorowski A., Skierska I., Oficjalaty okręgowe w późnośredniowiecznej archidiecezji gnieźnieńskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 47(1995)1-2, s. 93-124.

Gąsiorowski A., Staropolski dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych, w: Nauki Pomocnicze Historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, red. A. Tomczak, Warszawa – Łódź: PWN 1976, s. 53-62.

Hajdukiewicz L., Musceniusz Jan w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22, red. E. Rostworowski, Wrocław: Zakład Naukowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1977, s. 282-284.

Hemperek P., Oficjalaty okręgowe w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18(1971)5, s. 51-73.

Kajzer L., Uwagi o budownictwie obronnym arcybiskupów gnieźnieńskich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica” 3(1983), s. 147-158.

Kardyś P., Biblioteka przy kościele kolegiackim w Kurzelowie w okresie staropolskim, „Roczniki Humanistyczne” 53(2005)2, s. 33-45.

Kardyś P., Mieszkańcy Wiślicy w księgach oficjalatu wiślickiego w końcu XV - pierwszej połowie XVI w., „Przegląd Historyczny” 93(2002)2, s. 197-210.

Kardyś P., Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym, Kielce 2006.

Kardyś P., Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, „Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej” 4(2013), s. 35-56.

Kardyś P., Wykaz dokumentów ze „Zbioru dokumentów pergaminowych i papierowych” Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne” 10(2018), s. 223-273.

Kardyś P., “Signa notarialia” in medieval parchment documents stored in Kielce Diocese Archives, „Sborník Archivních Prací” 69(2019)2, s. 279-308.

Karolewicz G., Z badań nad wezwaniami kościołów, „Roczniki Historyczne” 22(1974)2, s. 215-231.

Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo sandomierskie XIII-XVI wiek, Kielce: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 1994.

Kiryk F., Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku, oprac. F. Kiryk, Sandomierz: Biblioteka Diecezjalna 2010.

Knapek E., Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków: PAU 2010.

Knapek E., Akta oficjalatu wiślickiego z XV-XVIII wieku, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 54(2009), s. 9-22.

Kosik E., Chrostkowice z Małogoszcza, „Nasza Przeszłość” 40(1973), s. 175-182.
Kowalski W., Schematyzm diecezji krakowskiej z tzw. kopiarza wiślickiego, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 81(2004), s. 101-138.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków: Wydawnictwo Świętego Stanisława BM 2002.

Kumor B., Kopiarz kolegiaty Narodzenia NMP w Wiślicy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 10(1965), s. 207-222.

Librowski S., Archiwa kościoła katolickiego, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, t. 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1973, kol. 877-886.

Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1, Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, z. 3, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 30(1975), s. 5-208.

Librowski S., Statuty kapituł kolegiackich dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej. Wstęp ogólny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1(1959)1, s. 167-189.

Olczak S. K., Parafialne budownictwo kościelne w archidiakonacie kurzelowskim w średniowieczu, Lublin 1966 (mps, Zakład Historii KUL).

Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, red. J. Wijaczka, Kielce: Wyd. Takt 2001.

Rozwałka A., Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 1999.

Rzepa J., Organizacja terytorialna sądownictwa kościelnego w diecezji krakowskiej do pierwszego rozbioru Polski, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6(1957)2, s. 83-102.

Silnicki T., Organizacja archidiakonatu w Polsce, w: T. Silnicki, Z dziejów Kościoła w Polsce. Studia i szkice historyczne Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX” 1960, s. 251-264.

Silnicki T., Organizacja archidiakonatu w Polsce, Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1927.

Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN 1969.

Siniarska-Czaplicka J., Katalog filigranów czerpalni Rzeczypospolitej zebrany z papieru druków tłoczonych w latach 1500-1800, Łódź: PWN 1983.

Skrzyniarz R., Archiwum Diecezjalne w Kielcach, „Archiva Ecclesiastica” 4(2007), s. 137-141

Słomski M., Lokacje miejskie w dobrach biskupich na ziemiach polskich w XV w., w: Monarchia - społeczeństwo - tożsamość. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019, s. 349-366.

Statut organizacyjny i regulamin Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, Kielce 1939.

Stopka K., Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków: PAU 1994.

Szymański D., Wezwania kościołów parafialnych w diecezji krakowskiej w końcu XVI w., „Roczniki Historyczne” 41(1993)2, s. 111-118.

Szymański J., Biskupstwa polskie w wiekach średnich. Organizacja i funkcje, w: Kościół w Polsce, t. 1, Średniowiecze, red. J. Kłoczowski, Kraków 1968, s. 127-232.

Szymański J., Kanonicy świeccy narzędziem feudalnej organizacji włości kieleckiej biskupów krakowskich na przełomie XII i XIII wieku, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 3(1966), s. 305-327.

Szymański J., Kanonikat świecki w Małopolsce od końca XI do połowy XIII wieku, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD 1995.

Szymański J., Uwagi o organizacji archidiakonatu polskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 6(1959)3, s. 33-55.

Szymański J., Ze studiów nad średniowieczną historiografią małopolską. Wiślicki katalog biskupów krakowskich, w: Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, s. 7-49.

Vetulani A., Początki oficjalatu biskupiego w Polsce, „Nova Polonia Sacra” 3(1939), s. 1-56.

Warężak J., Rozwój uposażenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospodarczych w XIV i XV w., Lwów: Kasa im. Rektora J. Mianowskiego Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej 1929.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Mariówka 1932.

Wiśniowski E., Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1968.

Wiśniowski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa: PWN 1965.

Wojciechowski D., „Dynastia” Kurzelowitów w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kurzelów – Kielce: Jedność 2001.

Wojciechowski D., Parafia w Kurzelowie. Historyczno-pastoralny zarys dziejów, Kielce: Oficyna Wydawnicza STON 2, 1997.

Wójcik W., Oficjalat okręgowy w Tarnowie w latach 1535-1575, „Prawo Kanoniczne” 2(1959), s. 385-390.

Wójcik W., Organizacja i działalność oficjalatu okręgowego w Kielcach 1551-1631, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 10(1963)3, s. 29-37.

Wójcik W., Organizacja okręgowa oficjalatu radomskiego w latach 1531-1546, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 5(1957)3, s. 105-108.

Wójcik W., Wiśniewski Jan, w: Słownik Polskich Teologów Katolickich, t. 7, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1993, s. 414-417.

Wyczółkowski D., Sieć parafialna a osadnictwo archidiakonatu zawichojskiego we wczesnym średniowieczu, w: Archeologia w teorii i praktyce, red. A. Buko, P. Urbańczyk, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 2000, s. 571-585.

Downloads

Download data is not yet available.