Chwalebny symbol (nie)chlubnej śmierci - ewolucja semantyczna symboliki krzyża w chrześcijaństwieAbstrakt

Artykuł porusza tematykę symboliki krzyża oraz jej (r)ewolucji na przestrzeni wieków. W artykule zwraca się uwagę na funkcjonowanie krzyża – jako symbolu – w religiach i kulturach świata. Szczególny nacisk kładzie się jednak na polisemantyczną wymowę krzyża w chrześcijaństwie. Tekst przekazuje odbiorcy treści skupione wokół wydarzeń religijno-kulturowo-historycznych, które przyczyniły się do rozpowszechnienia tego symbolu.


Słowa kluczowe

krzyż; symbole religijne; chrześcijaństwo

Bieniek Monika, Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana, Kraków 2011. [Google Scholar]
Di Falco Jean-Michel, Radcliffe Timothy, Riccardi Andrea, Czarna księga prześladowań chrześcijan w świecie, Poznań 2015. [Google Scholar]
Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność 2000 lat nadziei, redaktor naczelny wydania polskiego: Henryk Witczyk, Kielce 2000. [Google Scholar]
Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Warszawa 1990. [Google Scholar]
Hoffsümmer Willi, Leksykon dawnych i nowych symboli, Kielce 2001. [Google Scholar]
Langkammer Hugolin Helmut, Mały słownik biblijny, Wrocław 2011. [Google Scholar]
Lanzi Fernando i Gioia , Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach ludowych, Kielce 2004. [Google Scholar]
Lemaître Nicole, Sot Véronique, Quinson Marie-Thérèse, Słownik Kultury Chrześcijańskiej, Warszawa 1997. [Google Scholar]
Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989. [Google Scholar]
Pismo Święte. Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół pod redakcją M. Petera (Stary Testament), M. Wolniewicza (Nowy Testament), Poznań 2003. [Google Scholar]
Ratzinger Joseph, Jezus z Nazaretu, cz. II, Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, Kielce 2011. [Google Scholar]
Simon Marcel, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992, s. 192. [Google Scholar]
Słownik teologii biblijnej, redaktor naczelny: Xavier Leon-Dufour, Poznań 1994. [Google Scholar]
Sokrates Scholastyk, Historia Kościoła, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986, s. 60. [Google Scholar]
Źródła internetowe:
Czarnota A, Dobies K., Jędra K., Prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach, Koło Naukowe Teologów – sekcja historyczna, [w:] [Google Scholar]
http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/knt/SH/przesladowania.pdf [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Historia

Udostępnij

Kuśtowska, J. (2019). Chwalebny symbol (nie)chlubnej śmierci - ewolucja semantyczna symboliki krzyża w chrześcijaństwie. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 117-127. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2035

Justyna Beata Kuśtowska  justyna.kustowska@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1262-995X
Justyna Kuśtowska – ur. w 1988 r. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: filologia polska. ukończyła podyplomowe studia semiologiczne – symbolika w kulturach świata – w uniwersytecie Papieskim jana Pawła II w Krakowie. Przez kilka lat współpracowała z redakcją telewizji Polskiej oddział w Kielcach. W latach 2014–2016 redaktor naczelna „Oratora Świętokrzyskiego”. Pisała też dla krakowskiego „Dębnickiego Dzwonu”. W roku akademickim 2017/2018 prowadziła zajęcia na Wydziale
Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Od 2014 roku wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, gdzie prowadzi przedmioty: dykcja oraz komunikacja medialna. Kontakt: justyna.kustowska@gmail.com
1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.