Doskonałe przekonania religijneAbstrakt

Artykuł jest próbą eksplikacji zawartości idei doskonałych przekonań religijnych oraz wskazania podmiotu, który mógłby być posiadaczem takich przekonań. Żadnemu z podmiotów, które w epistemologii pełnią uprzywilejowaną rolę (Bóg rozumiany simpliciter i człowiek) nie można przypisać doskonałych przekonań religijnych. Bóg, choć jest podmiotem doskonałego poznania, nie potrzebuje przekonań, człowiek zaś nie posiada przekonań doskonałych. Jedynym bytem, który mógłby posiadać takie przekonania jest byt o charakterze teandrycznym (Bóg-Człowiek). Chrześcijaństwo za byt o takich przymiotach uważa Jezusa Chrystusa. Różne rodzaje wiedzy przypisywane Jezusowi, z których najważniejszą jest tzw. „wiedza synowska”, określają epistemologiczne warunki, jakie musi on spełnić, by móc okazać się podmiotem doskonałych przekonań religijnych. Jeśli ideał posiadacza takich przekonań faktycznie się w nim zrealizował, powinniśmy uważać go za autorytet we wszelkich kwestiach religijnych i rozstrzygać spory o naturze religijnej tak, jak on to czynił. Wskazanie na Jezusa jako na posiadacza doskonałych przekonań religijnych staje się rodzajem epistemologicznego argumentu na rzecz chrześcijaństwa.


Słowa kluczowe

przekonania religijne; chrystologia filozoficzna; wszechwiedza; wiedza Jezusa; racjonalna niezgoda

Alston W. P., Does God Have Beliefs?, w: W. P. Alston, Divine Nature and Human Language. Essays in Philosophical Theology, Ithaca and London 1989, s. 178-193. [Google Scholar]

Craig W. L., God, Time, and Eternity, w: H. L. Poe, J. S. Mattson, What God Knows. Time, Eternity, and Divine Knowledge, Waco 2005, s 75-93. [Google Scholar]

Elga A., Reflection and Disagreement, „Noûs” 41:3, 2007, s. 478-502. [Google Scholar]

Gaine S. F., Christ’s Acquired Knowledge According to Thomas Aquinas: How Aquinas’s Philosophy Helped and Hindered his Account, “New Blackfriars” DOI:10.1111/nbfr.12125, 2015, s. 255-268. [Google Scholar]

Galot J., Wybrane zagadnienia z teologii współczesnej, tłum. J. D. Szczurek, Kraków 1994. [Google Scholar]

Greco J., Virtues in Epistemology, w: P. K. Moser (ed.), The Oxford Handbook of Epistemology, Oxford 2002, s. 287-315. [Google Scholar]

Haight R., The Future of Christology, New York 2005. [Google Scholar]

Healy N. J., Simul viator et comprehensor:
The Filial Mode of Christ’s Knowledge, “Nova et Vetera”, English Edition, Vol. 11, No. 2, 2013, s. 341-355. [Google Scholar]

Wnuk-Lipiński E., Czysta aktualność Boga, w: M. Bajer, Jak wierzą uczeni. Rozmowy z profesorami, Warszawa 2010, s. 235-250. [Google Scholar]

Kołakowski L., Husserl i poszukiwanie pewności, tłum. P. Marciszuk, Kraków 2003. [Google Scholar]

Kołakowski L., Jeśli Boga nie ma…, Kraków 1988. [Google Scholar]

Kornblith H., Belief in the Face of Controversy, w: R. Feldman, T. A. Warfield, Disagreement, Oxford 2010, s. 29-52. [Google Scholar]

Kvanvig J., Theism, Reliabilism, and the Cognitive Ideal, w: M. D. Beaty, Christian Theism and the Problems of Philosophy, Notre Dame 1990, s. 71-91. [Google Scholar]

Lackey J., What Should We Do When We Disagree?, w: T. Szabo-Gendler, J. Hawthorne, Oxford Stu-dies in Epistemology, Vol. 3, 2010, s. 274-293. [Google Scholar]

Mavrodes G., How Does God Know the Things He Knows?, w: T. V. Morris, Divine and Human Ac-tion. Essays in the Metaphysics of Theism, New York 1988, s. 345-361. [Google Scholar]

McCord Adams M., What Sort of Human Nature? Medieval Philosophy and the Systematics of Chri-stology, Milwaukee 1999. [Google Scholar]

McDermott B. O., Word Become Flesh. Domensions of Christology, Coleggeville 1993. [Google Scholar]

Morris T. V., The Logic of God Incarnate, New York 1986. [Google Scholar]
Müller G. L., Chrystologia – Nauka o Jezusie Chrystusie, tłum. W. Szymona, Kraków 1998. [Google Scholar]

Sesboüé B., Wolinski J., Bóg Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków 1999. [Google Scholar]

Stephen Evans C., Kenotic Christology and the Nature of God, w: C. Stephen Evans (ed.), Exploring Kenotic Christology. The Self-Emptying of God, Oxford 2006, s. 190-217. [Google Scholar]

Stępień A. B., Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistyczne, w: A. B. Stępień, Stu-dia i szkice filozoficzne. T. 1., Lublin 1999, s. 197-237. [Google Scholar]

Szczurek J., Trójjedyny, Kraków 1999. [Google Scholar]

Taliaferro C., Contemporary Philosophy of Religion, Oxford 1998. [Google Scholar]

Wilkins J., Love and Knowledge of God in the Human Life of Christ, “Pro Ecclesia”, Vol XXI, No. 1, 2012, s. 77-99. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Filozofia

Udostępnij

Hołda, M. (2017). Doskonałe przekonania religijne. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 151-164. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/860

Miłosz Henryk Hołda  milosz.henryk@interia.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0649-2168

Studia magisterskie z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (afiliowanym do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), zakończone obroną pracy magisterskiej p.t. „Problematyka sumienia jako miejsce spotkania filozofii Martina Heideggera i teologii Karla Rahnera”. Promotor: dr hab. Jarosław Jagiełło.

Studia licencjackie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy licencjackiej p.t. „Samoświadomość w filozofii Jean-Paul Sartre’a”. Promotor: prof. dr hab. Stanisław Judycki.

Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy doktorskiej p.t. „Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki”. Promotor: dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL. Praca została nagrodzoną Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską za rok 2013.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora