Biblijne podstawy nauki o aniołach w nauczaniu Jana Pawła IIAbstrakt

Artykuł analizuje nauczanie Jana Pawła II dotyczące aniołów, które wygłosił podczas środowych katechez w 1986 roku. Ukazane zostało znaczenie anioła oraz archanioła w starotestamentalnych i nowotestamentowych tekstach. Na uwagę zasługuje to, że Jan Paweł II przypomniał o centralnym miejscu Jezusa Chrystusa, które zajmuje wśród czystych duchów. Jego pierwszeństwo wynika z posiadanego "imienia", na które wskazuje Pismo Święte. Jan Paweł II w odniesieniu do Nowego Testamentu ukazuje liczne dowody obecności aniołów w życiu Jezusa i dziejach zbawienia. W swojej wolności zostali powołani do adoracji Boga i prowadzenie człowieka do zbawienia. Papież w eschatologii zwrócił uwagę, że podczas Sądu Bożego anioły będą wykonawcami wyroków Bożych.


Słowa kluczowe

Jan Paweł II; anioł; archanioł; Pismo Święte; Jezus Chrystus; eschatologia

Aniołowie, w: Nowa Encyklopedia chrześcijaństwa, red. Witczyk H., Kielce 2017. [Google Scholar]
Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, Lublin 1999. [Google Scholar]
Biblia dla każdego. Tekst – komentarz –ilustracje, red. W. Chrostowski, J. Nowak, [Google Scholar]
H. Witczyk, Kielce 2002, s. 314. [Google Scholar]
Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwy, Poznań 2007. [Google Scholar]
Daniélou J., Aniołowie i ich misja, Warszawa 2006. [Google Scholar]
Drabowicz A., Egzorcyzm w walce z demonami, Starachowice 2018. [Google Scholar]
Giovetti P., Aniołowie, Łódź 2001. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Jan Paweł II naucza o aniołach i szatanie, oprac. A. Sujka, Kraków 1998 [Google Scholar]
Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków – Ząbki 1999. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Redemptor hominis, Wrocław 1994. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Stworzyciel wszystkich "rzeczy (istot, bytów) widzialnych i niewidzialnych", w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Stwórca rzeczy niewidzialnych: Aniołów, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Udział aniołów w dziejach zbawienia, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Zwycięstwo Chrystusa nad złym duchem, w: Dzieła zebrane, tom VI. Katechezy, część 1, Kraków 2007. [Google Scholar]
Jankowski A., Aniołowie wobec Chrystusa, Kraków 2003. [Google Scholar]
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002. [Google Scholar]
Łydka W., Aniołowie w: Słownik Teologiczny, red. Zuberbier A., Katowice 1998. [Google Scholar]
Müller G. L., Dogmatyka katolicka, Kraków 2015. [Google Scholar]
O’Sullivan P., Wszystko o aniołach, Gdańsk 1993. [Google Scholar]
Obrzędy pogrzebu. Dostosowane do zwyczajów diecezji Polskich, Katowice 2007. [Google Scholar]
Oleschko H., Aniołów dyskretny lot, Kalwaria Zebrzydowska 1996. [Google Scholar]
Polak M., Aniołowie w historii zbawienia, [bmw] 2006. [Google Scholar]
Rodewyk A., Stoją cali w świetle, Kraków 1999. [Google Scholar]
Rojek M., Angelologia i demonologia, Przemyśl 1999. [Google Scholar]
Stachowiak L., Anioł w: Encyklopedia katolicka, t. I, red. Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z., Lublin 1973. [Google Scholar]
Stachowiak L., Anioł, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. Witczyk H., Lublin-Kielce 2017. [Google Scholar]
Stanzione M., Papieże i aniołowie. Opieka aniołów w życiu papieży, Kraków 2012. [Google Scholar]
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, oprac. Bełch P., t. 4, Londyn 1975. [Google Scholar]
Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998. [Google Scholar]
Vorgrimler H., Bernauer U., Sternberg T., Anioł doświadczenie Bożej obecności, Kielce 2005. [Google Scholar]
Warzeszak J., Człowiek w obliczu Boga i pośród stworzenia, Warszawa 2005. [Google Scholar]
Ważny T., Anioły pomocnicy Boga przyjaciele ludzi - modlitwy i rozważania, Kraków 2007. [Google Scholar]
Wstęp do Księgi Tobiasza, Judyty i Estery w: Biblia Jerozolimska, Poznań 2006. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Banasik, K. (2019). Biblijne podstawy nauki o aniołach w nauczaniu Jana Pawła II. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 7-21. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2097

Kamil Przemysław Banasik  klbanasik@wp.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5701-0627

Ks. Kamil Banasik. Prezbiter diecezji kieleckiej. Doktorant w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.