Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 21 (2022)

Artykuły naukowe

Zrzeszenia religijne katolików świeckich w parafiach wiejskich kielecczyzny na terenie diecezji kieleckiej… po II wojnie światowej (1945–1949)

Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest analizą historyczną i statystyczną aktywności duszpasterskiej na terenach wiejskich kielecczyzny po II wojnie światowej ma na celu ukazanie różnorodności form zrzeszania się katolików świeckich oraz skalę ich oddziaływania w parafiach diecezji kieleckiej. Materiał badawczy stanowiły źródła rękopiśmienne znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach oraz drukowane przez Kurię Diecezjalną w Kielcach: „Kielecki Przegląd Diecezjalny” za lata 1945–1949 oraz „Katalog Duchowieństwa i Parafii Diecezji Kieleckiej za Rok 1946”. W badanym czasie najprężniej rozwijały się: Bractwo Różańcowe, koła Żywego Różańca, Krucjata Eucharystyczna oraz Sodalicje Mariańskie. Zrzeszenia te w trudnym momencie historii były próbą przeciwstawienia się religijnemu rozkładowi Ojczyzny, odpowiedzią Kościoła na laicyzację i postępujący ateizm oraz przyczyniły się do ukształtowania elity katolickiej.

Bibliografia

 1. I. Źródła rękopiśmienne: [Google Scholar]
 2. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Protokoły wizytacji pasterskich i dziekańskich: [Google Scholar]
 3. OD-1/13, Wizytacje Pasterskie 1945–1949. [Google Scholar]
 4. OD-5/47, Protokoły Wizytacji Dziekańskich z 1948 r., [Google Scholar]
 5. OD-5/49, Protokoły Wizytacji Dziekańskich z 1948 r. [Google Scholar]
 6. Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta Sodalicji Mariańskiej: [Google Scholar]
 7. OZ-15/20 List 1, Akta Sodalicja Mariańska Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Dokumenty, Korespondencja R. 1948–1949, 23.04.1948 r. [Google Scholar]
 8. OZ-15/20 List 2, Diecezjalny Sekretariat Sodalicyjny. [Google Scholar]
 9. OZ-15/20 List 7, Dodatek dla kandydatów. Jakim Stowarzyszeniem jest Sodalicja Mariańska? [Google Scholar]
 10. OZ-15/20 List 8, Dodatek dla kandydatów. Cele Sodalicji Mariańskiej. [Google Scholar]
 11. OZ-15/20 List 9, Wiadomości Sodalicyjne. Diecezjalny Sekretariat Sodalicji Mariańskiej Młodzieży, Kielce ul. Gen. Świerczewskiego 32, czerwiec 1948. [Google Scholar]
 12. OZ-15/20 List 20, Projekt Programu Pracy dla Sodalicji Mariańskiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej na rok 1948/49. [Google Scholar]
 13. OZ-15/20 List 19, Sprawozdanie z działalności Sodalicji Mariańskiej Młodzieży, [Google Scholar]
 14. OZ-15/20 List 25, Wykaz przeprowadzonych kursów dla młodzieży. [Google Scholar]
 15. OZ-15/20 List 26, Sodalicje erygowane w diecezji kieleckiej. [Google Scholar]
 16. OZ-15/20 List 27, Sodalicje erygowane w diecezji kieleckiej. [Google Scholar]
 17. OZ-15/20 List 29, Sprawozdanie z działalności Sodalicji Mariańskiej Młodzieży za czas od 23 kwietnia 1948. Kielce 18.11.1948. [Google Scholar]
 18. OZ-15/20 List 32, Wykaz parafii, które przysłały dziewczęta na kurs i rekolekcje rok 1948/1949. [Google Scholar]
 19. OZ-15/20 List 56, Sodalicja Mariańska Dziewcząt. [Google Scholar]
 20. OZ-15/20 List 57, Sodalicja Mariańska Chłopców. [Google Scholar]
 21. II. Źródła drukowane wydawane przez Kurię Diecezjalną w Kielcach (w porządku chronologicznym): [Google Scholar]
 22. Piskorz J., W sprawie krucjat – serdeczny Apel, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 28(1941)5, s. 193–195; Zarządzenia i Komunikaty Kurii Diecezjalnej. Okólnik szkolny, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 31(1945)1, s. 3. [Google Scholar]
 23. Kaczmarek Cz., Dekret Erekcyjny Diecezjalnego Dzieła Powołań Kapłańskich, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 31(1945)2, s. 28. [Google Scholar]
 24. Statut Diecezjalnego Dzieła Powołań Kapłańskich im. Św. Stanisława Kostki, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 31(1945)2, s. 69–71. [Google Scholar]
 25. Zarządzenia Władzy Diecezjalnej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 31(1945)3, s. 62–64. [Google Scholar]
 26. Katalog Duchowieństwa i Parafii Diecezji Kieleckiej za Rok 1946, Nakładem Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Kielce 1946. [Google Scholar]
 27. Jaroszewicz J., Do Dyrektorów Parafialnych Apostolstwa Modlitwy, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 32(1946)4, s. 142–143. [Google Scholar]
 28. Krucjata eucharystyczna, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 32(1946)4, s. 143–146. [Google Scholar]
 29. Rola i znaczenie Apostolstwa Modlitwy w dzisiejszym duszpasterstwie, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 32(1946)5, s. 179–191. [Google Scholar]
 30. Sprawozdanie z działalności Dzieła Powołań Kapłańskich im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach do dnia 1 stycznia 1947 roku, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 33(1947)1–2, s. 40–41. [Google Scholar]
 31. Program duchowej pracy w Krucjacie, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 36(1947)11–12, s. 295. [Google Scholar]
 32. Z najbliższych zadań Krucjaty Eucharystycznej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 36(1947) 11–12, s. 296–298. [Google Scholar]
 33. Program duchowej pracy w Krucjacie, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 34(1948)11–12, s. 268. [Google Scholar]
 34. Soczawa W., Komunikat Różańcowy, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35(1949)3–4, s. 68–70. [Google Scholar]
 35. Soczawa W., Komunikat Różańcowy, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35(1949)5–6, s. 94–96. [Google Scholar]
 36. Z Dziennika Ustaw RP. Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 35(1949)5–6, s. 123–124. [Google Scholar]
 37. III. Dokumenty Kościoła i opracowania: [Google Scholar]
 38. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici” (30.12.1988), w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II. t. 1, Kraków: Znak 1996, s. 269–377. [Google Scholar]
 39. Bednarski D., Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945–1989), Katowice: Wydawnictwo Świętego Jacka 2011. [Google Scholar]
 40. Dróżdż B., Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania się Kościoła, w: Teologia pastoralna fundamentalna, t. 1, red. R. Kamiński, Lublin: Atla 2000, s. 159–171. [Google Scholar]
 41. Olszewski D., Stowarzyszenia parafialne w II Rzeczypospolitej. Zarys problematyki badawczej, w: Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Wiesławowi Mullerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Droba, H. Łaszkiewicz, A. Stasiak i in., Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 221–230. [Google Scholar]
 42. Petrowa-Wasilewicz A., Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele, Warszawa: KAI 2000. [Google Scholar]
 43. Rokita M., Uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji kieleckiej w latach 1945–2013. Studium z socjologii religii, Lublin 2015 [Mps pracy doktorskiej obronionej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II]. [Google Scholar]
 44. Stachura B., Dwadzieścia lat województwa kieleckiego w liczbach, Wojewódzki Urząd Statystyczny 1964, Wojewódzki Urząd Statystyczny 1964. [Google Scholar]
 45. Śmigiel W., Apostolstwo świeckich w zrzeszeniach religijnych, „Roczniki Pastoralno – Katechetyczne” 1(2009), s. 57–68. [Google Scholar]
 46. Wójcik T., Stowarzyszenia i Bractwa Religijne w dekanacie sędziszowskim w latach 1918–1939, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 81(2005)4, s. 430–444. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.