Bulla Piusa VII Indefessum personarum erygująca diecezję kielecką. Wstęp i przekład z objaśnieniamiAbstrakt

Tłumaczenie tekstu źródłowego papieża Piusa VII


Słowa kluczowe

Pius VII; Bulla Indefessum personarum

Tekst źródłowy:
Pius VII, Bulla Indefessum personarum, Archiwum Diecezjalne w Kielcach, sygn ……… …………………………. [Google Scholar]
Wydania tekstu źródłowego:
Bullarii Romani continuatio. Summorum Pontificum Clementis XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII et Gregorii XVI constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros, et alios, atque alloquutiones complectens, Romae 1846, t. XII, cz. IV, s. 307-319. [Google Scholar]
Opracowania:
Bujak G., Diecezja kielecka w latach 1805-1818, „Kieleckie Studia Teologiczne” 4 (2005), s. 23-31. [Google Scholar]
Kumor B., Powstanie diecezji kieleckiej i kolejne zmiany jej struktury terytorialnej, w: Księga jubileuszu stulecia diecezji kieleckiej (1883-1983), Kuria Diecezjalna Kielce 1986, s. 31-49. [Google Scholar]
Olszewski D., Historyczne uwarunkowania powstania diecezji kieleckiej, „Kieleckie Studia Teologiczne” 4 (2005), s. 15-21. [Google Scholar]
Rokoszny J., Troski Wojciecha Górskiego biskupa kieleckiego (1805-1818) o Seminarium Duchowne (reprint), „Kieleckie Studia Teologiczne” 4 (2005), s. 123-144 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Historia

Udostępnij

Gacia, T. (2018). Bulla Piusa VII Indefessum personarum erygująca diecezję kielecką. Wstęp i przekład z objaśnieniami. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 275-291. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1858

Tadeusz Gacia  cato1961@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Polska
http://orcid.org/0000-0002-1836-95061. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora