Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenieAbstrakt

Artykuł stanowi przekład wybranych fragmentów utworu zamieszczonego w XI księdze Carmina Wenancjusza Fortunata, poety schyłku antyku i początków średniowiecza. Utwór napisany w metrum elegijnym został skomponowany z okazji objęcia funkcji przełożonej klasztoru w Poitiers przez Agnieszkę i był jej dedykowany. Określa się go jako epitalamium mistyczne. Tłumaczenie opatrzone jest wprowadzeniem i objaśnieniami.


Słowa kluczowe

Wenancjusz Fortunat; poezja; Agnieszka z Poitiers; dziewictwo; Maryja; epitalamium mistyczne

Aigrain R., Sainte Radegonde. Paris 1987. [Google Scholar]
Bisanti A., „For absent friends”. Il motivo dell’assenza in alcuni carmi di Venanzio Fortunato, „Rivista di letterarature classiche”, vol. 61. n. 3, 2009, s. 626-658, zwłaszcza s. 629-633. [Google Scholar]
Campanale M. I., Il De virginitate di Venanzio Fortunato (carm. 8,3 Leo), un epitalamio mistico, „Invigilata lucernis” 1980, n. 2, s. 75-128. [Google Scholar]
Cytowska M., Ostatni poeta starożytności – Wenancjusz Fortunatus, „Meander” 28 (1973) 307-320; [Google Scholar]
Favreau R. (dir.), Radegonde de la couronne au cloître. Poitiers 2005. [Google Scholar]
Gäbe, S. Radegundis: sancta, regina, ancilla. Zum Heiligkeitsideal der Radegundisviten von Fortunat und Baudonivia, „Francia” 16: 1989 s. 1-30. [Google Scholar]
Gacia T., Wenancjusz Fortunat, Do dziewic (Inter apostolicas). Wstęp i przekład, w: Ut in omnibus glorificetur Deus. Księga pamiątkowa ofiarowana siostrze profesor Ambrozji Jadwidze Kalinowskiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 133-137. [Google Scholar]
Gacia T., Flumine nectareo Wenancjusza Fortunata – wiersz jako podarunek przyjaźni, RH t. 68-69 (2010-2011) z. 3, s. 229-236. [Google Scholar]
Gacia T., Vernalia tempora mundo… Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne, Lublin 2014. [Google Scholar]
George W.J., Venantius Fortunatus: a Latin poet in Merovingian Gaul, Oxford 1992. [Google Scholar]
Gregorius Turonensis, Historia Francorum IX 42, PL 71, 522-523. [Google Scholar]
Joye S.. Basine, Radegonde et la Thuringe chez Grégoire de Tours, „Francia” 32: 2005 nr 1 s. 1-18. [Google Scholar]
Kleinmann D., Radegonde une sainte européenne, Graz 1998 Loudun 2000; La riche personnalité de sainte Radegonde. Conférences et homélies prononcées à l’occasion du XIVe centenaire de sa mort (587-1987) Poitiers 1988. [Google Scholar]
Mérindol Ch., Le culte de sainte Radegonde et la monarchie française à la fin du Moyen Âge, w: Les Religieuses dans le cloître et dans le monde, des origines à nos jours, Saint-Étienne 1994, s. 789-795. [Google Scholar]
Navarra L., Venanzio Fortunato, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 3556-3558. [Google Scholar]
Pietri L., Venanzio Fortunato e il suo tempo: convegno internazionale di studio (Valdobbiadene – Treviso, 29 XI - 1 XII 2001), Treviso 2003. [Google Scholar]
Sanctae Radegundis reginae vita duobus libris composita. Liber primus. Auctore Venantio Fortunato Episcopo Pictaviensi, PL 88, 651-664; przekład: T. Gacia, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenia z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa 2015, s. 23-46. [Google Scholar]
Saxer V., Radegonda, Dizionario patristico e di antichità cristiane, vol. 2, red. A. di Berardino, Casa Editrice Marietti 1984, 2968-2969. [Google Scholar]
Venantius Fortunatus, Opera poetica, wyd. F. Leo, Weidmann, Berlin 1881 (Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi IV 1). [Google Scholar]
Venance Fortunat, Poèmes, t. I-III, wyd., przeł. i oprac. M. Reydellet, Les Belles Lettres, Paris, 1994-2004. [Google Scholar]
Venanzio Fortunato, Opere, t. I, wyd., przeł. i oprac. S. Di Brazzano, Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia - Città Nuova Editrice, Gorizia - Roma 2001. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Historia

Udostępnij

Gacia, T. (2017). Wenacjusz Fortunat, Poezje, VIII 3 (fragmenty). Wstęp i tłumaczenie. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 7-17. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1292

Tadeusz Gacia  tadeusz.gacia@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1836-9506

Ks. Tadeusz Gacia, ur. 1961 we Włoszczowie, ksiądz diecezji kieleckiej, dr hab. nauk humanistycznych (literatura rzymska), prof. KUL, kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej KUL, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, zam. w Kielcach, ul. Jana Pawła II, 7; adres internetowy: tadeusz.gacia@kul.lublin.pl. Publikacje książkowe: Metaforyka agonistyczna w literaturze łacińskiej chrześcijańskiego antyku, Kielce 2007; Vernalia tempora mundo…Wenancjusz Fortunat i jego poezje liryczne, Lublin 2014, Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku. Tłumaczenia z języka łacińskiego, wstęp i objaśnienia, Włoszczowa 2015; Beda Czcigodny, Natura wszechświata. Czas i jego rodzaje. Rachuba czasu, tł. zbiorowe z jęz. łac., red. T. Gacia, wstępem opatrzył H. Wąsowicz, objaśnienia dała N. Turkiewicz, Lublin, 2015; Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła. Przekład zbiorowy z języka łacińskiego, red. ks. T. Gacia, wstęp ks. J.A. Ihnatowicz, przyp. i bibl. A. Strycharczuk, Lublin 2016.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora