Eucharystia jako szczyt i źródło communioAbstrakt

W niniejszym artykule została podjęta analiza tekstów J. Ratzingera poświęconych zagadnieniu Eucharystii spośród których można wyróżnić najpierw te, w których podejmuje się on refleksji nad tajemnicą Eucharystii omawiając jej źródła. W tekstach tych bawarski teolog stara się określić istotę i trwałość tego sakramentu, widząc w tym niewzruszony fundament dla communio Kościoła. Ten wymiar zostanie przeanalizowany w pierwszej części niniejszego tekstu. W dalszej części omówiono, jaką rolę według bawarskiego teologa pełni Eucharystia w życiu Kościoła oraz jak oddziałuje ona na członków Mistycznego Ciała Chrystusa. Ostatnią część poświęcono realizacji Eucharystii w życiu chrześcijan i jej wpływu na budowanie communio we wspólnocie, którą jest Kościół z uwzględnieniem wskazanych przez J. Ratzingera konkretnych sposobów realizacji kościelnej communio. Bawarski teolog w swej refleksji nad rolą Eucharystii w budowaniu wspólnoty Kościoła nie chce bowiem poprzestać wyłącznie na refleksji teoretycznej, ale wskazuje konkretne sposoby realizacji omawianej rzeczywistości w życiu chrześcijan.


Słowa kluczowe

Eucharystia; Communio; Joseph Ratzinger; Ofiara; Misterium; Chrystus; Kościół; Wspólnota

OCÁRIZ F., La Iglesia, «Sacramentum salutis» según J. Ratzinger, „Pontificia Academia Theologica” 6(2007), s. 161-181. [Google Scholar]
BENEDYKT XVI, List Papieża o tłumaczeniu słów „pro multis” w Modlitwach Eucharystycznych, „L’Osservatore Romano”, 6(2012), wyd. polskie, Città del Vaticano 1980–, s. 30-32. [Google Scholar]
PRZEDPEŁSKI B., Kontrowersje wokół jansenizmu, „Roczniki Teologiczne” 50(2010), s. 248-253. [Google Scholar]
RATZINGER J., Eucharystia – Bóg blisko nas, Kraków: Wydawnictwo M 2005. [Google Scholar]
RATZINGER J., Eucharystia – centrum Kościoła, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 287-337. [Google Scholar]
RATZINGER J., Eucharystia a misja, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 374-399. [Google Scholar]
RATZINGER J., Eucharystia, komunia i solidarność, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 400-415. [Google Scholar]
RATZINGER J., Istota liturgii, w: JOSEPH RATZINGER, Teologia liturgii (Joseph Ratzinger Opera Omnia XI), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s26-54. [Google Scholar]
RATZINGER J., Myśli przewodnie eucharystycznej odnowy XX wieku, w: JOSEPH RATZINGER, O nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Formułowanie – Przekaz – Interpretacja. Pierwsza część tomu (Joseph Ratzinger Opera Omnia VII/1), tł. W. Szymona, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 37-46. [Google Scholar]
SARTO P. B., Myśl teologiczna Josepha Ratzingera, „Teologia w Polsce” 7(2013), s. s. 23-43. [Google Scholar]
SZYMIK J., „Ponieważ jeden jest chleb…”Eucharystyczna eklezjologia J. Ratzingera,/Benedykta XVI, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 60(2013)5, s. 75-94. [Google Scholar]
TERTULIAN, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947. [Google Scholar]
WALKUSZ J., Jansenizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, Lublin: TN KUL 1974, kol. 989-994. [Google Scholar]
ZAMBARBIERI A., Jansenizm, w: Nowa Encyklopedia Chrześcijaństwa, Kielce: Jedność 2017, s. 307. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Rasała, K. (2020). Eucharystia jako szczyt i źródło communio. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3532

Karol Andrzej Rasała  karolrasala2@gmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1626-3687

Ks. Karol Rasała – mgr teologii (KUL 2020 r.), prezbiter diecezji kieleckiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.