Biblijne podstawy posługi Słowa według Josepha Ratzingera, Benedykta XVIAbstrakt

Słowo Boże  jest mądrością daną nam, dzięki której możemy budować nasze życie na trwałych fundamentach. Sięgamy po Biblię i czerpiemy to co najlepsze by zrozumieć podstawy posługi Słowa Bożego. Biblia jest Księgą o Bogu i Księgą od Boga.

Artykuł omawia biblijne podstawy Słowa oraz zawiera dowody na to, iż Biblia daje nam wiedzę na temat źródła, początków Słowa.

Pierwsza część artykułu omawia moc Boga objawiającą się przez Słowo Boże, które jest świadectwem niezwykłego bogactwa Słowa, będącego przedwiecznym i wszechmocnym, niepodważalnym, mającym siłę stwórczą.

Mówiąc o Głosie Boga, nie sposób nie przywołać postaci proroków, których przepowiednie zawsze spełniają się.  Druga część artykułu nawiązuje do powołanych, którzy byli posłani, by stać się pośrednikami, głosicielami  Słowa i działania Bożego w historii.

Biblia jest zdecydowanie najpopularniejsza książką świata, ponieważ zawiera proste i bezpośrednie przesłanie na temat podstaw posługi Słowa. Dzieło to posiada jeden wielki autorytet, a także wielką moc właśnie dlatego, że jest Słowem Bożym, a tym samym  stanowi podstawy posługi Słowa. Czytanie Biblii z otwartym umysłem daje więc podstawę zrozumienia początku Słowa.

 


Słowa kluczowe

Słowo Boże; Biblia; przepowiadanie; ewangelizacja

Konstytucja o Objawieniu Bożym, 14, [w:] Sobór watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Myśli o Słowie Bożym, Kraków 2008. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini Ojca Świętego Benedykta XVI ;Do biskupów i duchowieństwa do osób konsekrowanych i wiernych świeckich o Słowie Bożym w Życiu i misji Kościoła , Wrocław 2010. [Google Scholar]

P. Cieślik, Prezbiter jako sługa, Sandomierz 2011. [Google Scholar]

Cordes P.J., Dlaczego kapłan?, Kielce 2009. [Google Scholar]

Ratzinger J.,, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012. [Google Scholar]

Ratzinger J., Benedykt XVI, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku, Kraków 2006. [Google Scholar]

Ratzinger J., Słowo Boga- Pismo -Tradycja-Urząd, Kraków 2008. [Google Scholar]

Benedykt XVI, Psalm 136, 1-9 – hymn paschalny [1], audiencja generalna 9.11.2005, www.opoka.org.pl , (15.03.2017). [Google Scholar]

Ratzinger J., Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość, Przemówienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej XII Zwyczajnego Zgromadzeni Ogólnego Synodu Biskupów w dniu 6.X 2008, www.opoka.org.pl (12.03.2017). [Google Scholar]

Franciszek (papież), Słowo Boże w historii – orędzie końcowe Synodu Biskupów do Ludu Bożego, 24 października 2008r., www.opoka.org.pl, (17.03.2017). [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Missio, 7 grudnia 1990, nr 6, www.opoka.pl, (17.03.2017). [Google Scholar]

Jan Paweł II, Na początku było Słowo, audiencja generalna 26 listopada 1997, www.opoka.org.pl. (10.03.2017)
 [Google Scholar]
Pronzato A., Kim jest prorok?; www.katolik.pl. (30.03.2017). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Duda, T. (2017). Biblijne podstawy posługi Słowa według Josepha Ratzingera, Benedykta XVI. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 125-138. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/878

Tomasz Duda  tomaszduda@poczta.onet.pl
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  Polska1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.