Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 20 (2021)

Artykuły naukowe

Bosko-ludzka wiarygodność chrystofanii galilejskich według wybranych publikacji polskojęzycznych

Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł analizuje uzasadnienie wiarygodności chrystofanii galilejskich w ujęciu wybranych autorów polskojęzycznych. W celu realizacji tak postawionego zadania ukazano najpierw znaczenie chrystofanii galilejskich na tle wszystkich opowiadań chrystofanijnych, a następnie na tej podstawie wyodrębniono pytania i wątpliwości rodzące się wobec opowiadań o chrystofaniach galilejskich. Analiza wybranych dzieł autorów polskojęzycznych pozwoliła ukazać, że argumentacja za wiarygodnością opowiadań o chrystofaniach galilejskich odwołuje się do wskazywania na teologiczną naturę tych narracji, a także podkreśla wiarygodnościowy charakter różnic do szczegółów i zgodności w samej istocie poszczególnych opowiadań. Kolejnym argumentem za wiarygodnością chrystofanii galilejskich są również wzmianki o tych chrystofaniach występujące poza samymi opowiadaniami. Wreszcie również Bosko-ludzka tożsamość Zmartwychwstałego ma znaczenie dla wiarygodnościowego wymiaru tych chrystofanii.

Bibliografia

Hryniewicz W., Chrystus nasza Pascha. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. Tom 1, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1982.
Jankowski A., Romaniuk K., Stachowiak L., Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. Część 1, Poznań – Warszawa: Pallottinum 1975.
Kasper W., Jezus Chrystus, tł. B. Białecki, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1983.
Kopeć E., Problematyka zmartwychwstania Chrystusa w apologetyce współczesnej, „Collectanea Theologica” 30(1959)1-4, s. 83-108.
Kudasiewicz J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Ząbki: Apostolicum 2006.
Łabuda P., Mateuszowy przekaz o zmartwychwstaniu Chrystusa (Mt 27,57-28,20). Spotkania ze Zmartwychwstałym (SL 2), w: Zmartwychwstał prawdziwie, red. A. Paciorek i in., Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2010, s. 179-197.
Mastej J., Funkcje zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, „Roczniki Teologiczne” 62(2015)9, s. 77-100.
Mastej J., Paschalna geneza wiary chrześcijańskiej, „Roczniki Teologiczne” 51(2004)9, s.97-113.
Mastej J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
Rosik M., Władza przekazana uczniom (Mt 28,16-20), „Verbum Vitae” 14(2008), s. 109-134.
Rusecki M., Pusty Grób i chrystofanie znakami Zmartwychwstania: aspekt metodologiczny, „Resovia Sacra”, 6(1999), s. 27-37.
Scheffczyk L., Zmartwychwstanie, tł. P. Paciorek, Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax” 1984.
Sikora A., „Zobaczył i uwierzył” (J 20,8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej (UAM.WT.SiM), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2012.
Skierkowski M., Zmartwychwstanie Chrystusa w świadectwach Nowego Testamentu, w: Zmartwychwstanie dzisiaj, red. M. Skierkowski, H. Seweryniak, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2009, s. 39-79.
Słowak K., „Od cudownego połowu ryb do pracy apostolskiej w świecie”: Orędzie teologiczne J 21,1-14, „Kieleckie Studia Teologiczne” 15(2016), s. 343-361.
Witczyk H., Pełnia Królestwa Bożego w Jezusie – Panu – meta misji Piotra i uczniów (J 21,1-8), w: J. Kudasiewicz, H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji, Od H. Reimarusa do T. Polaka, Kielce: Verbum Vitae 2011, s. 349-364.

Wojciechowski M., Synopsa czterech ewangelii w nowym przekładzie polskim, Warszawa: Vocatio 19973.\

Wróbel R., Chrystofania nad jeziorem Tyberiadzkim (J 21, 1-14). Problemy interpretacyjne i znaczenie, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 60(2007)3, s. 185-207.

Downloads

Download data is not yet available.