Definicja politetyczna, stopniowa i złożona – sposoby definiowania religii w teologii i religioznawstwieAbstrakt

Artykuł zajmuje się zagadnieniem definicji religii między teologią i religioznawstwem. Na polu teologii w XX w. refleksja na temat religii cieszyła się znacznym zainteresowaniem, przy czym teologowie nierzadko korzystali z dorobku autorów z dziedziny religioznawstwa. Przez wielu jednak zauważone zostały niektóre tylko podejścia religioznawcze, a inne, jak np. antropologia religii, były pomijane. Dlatego tematem rozważań w tym artykule jest kwestia antropologicznej definicji religii jako inspiracji dla refleksji teologicznej. Tekst ma na celu pokazać, pod jakimi warunkami podejścia do religii właściwe antropologii religii mogłyby być do zaakceptowania przez teologię oraz przedstawić jedno ujęcie, mianowicie politetyczną definicję religii, jako możliwe rozwiązanie danego problemu. Główna część artykułu bazuje na terminach i teoriach religioznawczych, całość argumentacji jednak jest zakorzeniona w perspektywie teologicznej.

 

Słowa kluczowe

religia; antropologia; politetyczny; podobieństwa rodzinne

Anderwald A., O tożsamości teologii na tle relacji z naukami przyrodniczymi, [in:] Tożsamość teologii, A. Anderwald, T. Dola, M. Rusecki (eds.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, 149-171. [Google Scholar]
Anderwald A., Teologia a nauki przyrodnicze: Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych, Wydział Teologiczny Uniw. Opolskiego, Opole 2007. [Google Scholar]
Bambrough R., Universals and Family Resemblances, “Proceedings of the Aristotelian Society (New Series)” 61 (1960-1961), 207-222. [Google Scholar]
Bowie F., The Anthropology of Religion: An Introduction, Blackwell, Malden 2006. [Google Scholar]
Catechism of the Catholic Church: Revised in Accordance with the Official Latin Text Promulgated by Pope John Paul II, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City, 1997. [Google Scholar]
Definition, [in:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [accessed at: https://plato.stanford.edu/entries/definitions/, 12.12.2018]. [Google Scholar]
Eller J.D., Introducing Anthropology of Religion, Routledge, New York/London 2007. [Google Scholar]
Gaudium et Spes: Pastoral Constitution on the Church in the Modern World, promulgated by Pope Paul VI, December 7, 1965. [Google Scholar]
Gesché A., Le Christ, Éd. du Cerf, Paris 2001. [Google Scholar]
Kamykowski Ł., Teologia religii: Pojęcie - natura - przedmiot, [in:] Teologia religii: Chrześcijański punkt widzenia, G. Dziewulski (ed.), Wydawnictwo Księży Sercanów, Łódź/Kraków 2007, 21-33. [Google Scholar]
Leuba J.H., A Psychological Study of Religion, AMS Press, [s.l.] 1969. [Google Scholar]
Saler B., Conceptualizing Religion: The Matter of Boundaries, [in:] Understanding Religion: Selected Essays, B. Saler, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, 172-180. [Google Scholar]
Saler B., Family Resemblance and the Definition of Religion, [in:] Understanding Religion: Selected Essays, B. Saler, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, 159-171. [Google Scholar]
Saler B., Towards a Realistic and Relevant 'Science of Religion', “Method & Theory in the Study of Religion” 16 (2004), no. 3, 203-225. [Google Scholar]
Searle J.R., The Rediscovery of the Mind, MIT Press, Cambridge, MA 2005. [Google Scholar]
Seweryniak H., Teologia religii a teologia fundamentalna: Refleksja metodologiczno pedagogiczna, [in:] Teologia religii: Chrześcijański punkt widzenia, G. Dziewulski (ed.), Wydawnictwo Księży Sercanów, Łódź/Kraków 2007, 183-201. [Google Scholar]
Smith B.K., Exorcising the Transcendent: Strategies for Defining Hinduism and Religion, “History of Religions” 27 (1987), no. 1, 32-55. [Google Scholar]
Southwald M., Buddhism and the Definition of Religion, “Man (New Series)” 13 (1978), no. 3, 362-379. [Google Scholar]
Wiebe D., A Positive Episteme for the Study of Religion, “The Scottish Journal of Religious Studies” 6 (1985), no. 2, 78-95. [Google Scholar]
Wilson B.C., From the Lexical to the Polythetic: A Brief History of the Definition of Religion, [in:] What Is Religion?, T.A. Idinopulos, B.C. Wilson (eds.), Brill, Leiden/Boston 1998, 142 162. [Google Scholar]
Wittgenstein L., Philosophical Investigations, Basil Blackwell, Oxford 1958. [Google Scholar]
Woźniak R., Materialno-biologiczny wymiar obrazu Bożego w człowieku, “Scientia et Fides” 2 (2014), no. 2, 271-288. [Google Scholar]

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Huspekova, T. (2019). Definicja politetyczna, stopniowa i złożona – sposoby definiowania religii w teologii i religioznawstwie. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 69-86. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2060

Tereza Huspekova  tereza.huspekova@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5331-8763

Tereza Huspeková CHR - studiowała indologię i religioznawstwo na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz teologię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie realizuje studia doktoranckie z teologii na tejże uczelni zajmując zagadnieniami z pogranicza teologii i religioznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem antroplogii religii. Kontakt: tereza.huspekova@gmail.com

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.