Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię JabłońskąAbstrakt

Celem niniejszego artykułu pt. Przeżywanie cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską, było ukazanie jej podejścia do tej tajemnicy. Zasygnalizowano w nim również wpływ świętego Brata Alberta, który pomagał swojej duchowej córce dobrze przeżywać różnego rodzaju trudności. Analiza pism Błogosławionej, jak również relacji świadków jej życia nasuwa następujące wnioski: wszystkie bolesne doświadczenia Siostra Starsza polecała Panu Bogu, ufając, że On w swojej Opatrzności obdarza ją tym co najlepsze; ponadto, pragnęła przez cierpienie być dla Boskiego Oblubieńca nieustanną ofiarą i przez Akt miłości konsekwentnie realizowała to postanowienie w życiu; traktowała cierpienia, które ją dotykały, jako zadośćuczynienie za grzechy swoje i innych.


Słowa kluczowe

bł. Bernardyna Maria Jabłońska; cierpienie; Opatrzność Boża; Akt miłości; zadośćuczynienie; św. Brat Albert

I. ŹRÓDŁA GŁÓWNE [Google Scholar]

Ze źródeł duchowości albertyńskiej, Kraków 2007. [Google Scholar]

Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta, Kraków 2004. [Google Scholar]
Chmielowski Α., Listy do siostry Bernardyny, w: Nasza przeszłość XXI (1965)85-138. [Google Scholar]
Jabłońska Β. M., Pisma, mps, ASA. [Google Scholar]
Jabłońska Β. M., Wybór pism, przyg. J. Bar, Kraków 1988. [Google Scholar]
Lewandowski C., Kronika 1890-1916, t. II, mps, ASA. [Google Scholar]
Matlak J., Konferencje o Matce Bernardynie, mps, ASA. [Google Scholar]
Wybrane Pisma Służebnicy Bożej Bernardyny Marii Jabłońskiej, mps, ASA. [Google Scholar]
Wspomnienia sióstr o M. St. Bernardynie, mps, ASA. [Google Scholar]
II. ŹRÓDŁA POMOCNICZE [Google Scholar]
Jan Paweł II, Homilia podczas beatyfikacji sióstr Bernardyny Marii Jabłońskiej i Marii Karłowskiej, w: L'Osservatore Romano, numer specjalny polskiego wydania (1997) 64-67. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, List Apostolski na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Rzym 2001. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Salvifici doloris, List Apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, Rzym 1984. [Google Scholar]
III. OPRACOWANIA [Google Scholar]
Borkiewicz I., Być dla wszystkich dobrą zawsze, Nowy Korczyn 1985, mps, ASA. [Google Scholar]
Faszcza M., Zjednoczenie z Bogiem w życiu siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, Lublin, 2015. [Google Scholar]
Tometczak M., Duchowość bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, Kraków 2016. [Google Scholar]

Kaczmarzyk M., Czyńcie dobrze wszystkim. Życie Służebnicy Bożej Bernardyny Marii Jabłońskiej (1878-1940), Kraków 1988. [Google Scholar]
Kaczmarzyk M., Trudna miłość, Kraków 1990. [Google Scholar]
Nowakowska R., Modlitwa i czyn w życiu Bł. Matki Bernardyny Jabłońskiej, Kraków 2004. [Google Scholar]
Faron Α., Śladami brata Alberta, Kraków 2003. [Google Scholar]

Marecki J., Błogosławiona Bernardyna Maria Jabłońska, w: Folia Historica Cracoviensia XV/XVI (2009/2010) 403-414. [Google Scholar]

Machniak J., Siostra Bernardyna Maria Jabłońska (1878-1940), Duchowa córka św. Brata Alberta, w: Analecta Cracoviensia XXVIII (1996) 299-312. [Google Scholar]

Stelmach A., Siostra Bernardyna (Maria Jabłońska 1878-1940), w: Nasza Przeszłość X (1959), 317-375. [Google Scholar]
Urbański S., Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2017-12-20


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Frączek, M. (2017). Przeżywanie rzeczywistości cierpienia przez błogosławioną Bernardynę Marię Jabłońską. Kieleckie Studia Teologiczne, (16), 139-150. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/844

Marceli Frączek  x.marceli.fraczek@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.