Transhumanizm w świetle teologiiAbstrakt

Problem transhumanizmu pozwala postawić na nowo najważniejsze pytania o człowieka, jego wolność i relację do Boga. Poważne potraktowanie dorobku nauki i możliwości technologicznych świata współczesnego pozwala na nowo odkryć doświadczenie wiary pierwszych chrześcijan, którzy w dokonanym na krzyżu dziele Chrystusa oraz jego wspólnotowym uobecnieniu w tajemnicy zmartwychwstania dostrzegali zwycięską siłę pozwalającą pojednać wszystkie odwieczne sprzeczności biologicznego, a zarazem duchowego świata. Ta właśnie wiara w przełamywanie procesów ujętych w artykule pod nazwą “algorytmu społecznego” pozwala patrzeć dziś z nadzieją na przekraczanie kolejnych granic biologiczno-technologicznych, a zarazem przynagla by w obliczu coraz bardziej uwalnianych pożądliwości oraz zaprzęganych na ich użytek coraz większych sił, z całą mocą głosić dokonane na krzyżu zwycięstwo Chrystusa.


Słowa kluczowe

algorytm społeczny; nowe życie; nowy człowiek; nowy humanizm; nowy paradygmat; człowieczeństwo; transhumanizm; wspólnota; duchowość; wolność; grzech; łaska

Augustyn, Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, Kęty 2002. [Google Scholar]
Dionizy Areopagita (Pseudo-Dionizy), Hierarchia niebieska (Peri tes ouranias hierarchias). [Google Scholar]
R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Łódź 1991. [Google Scholar]
J. Grzybowski, Jacques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007. [Google Scholar]
Ireneusz z Lyonu, Przeciw herezjom, IV, 34, 1, [w:] idem, Bóg w Ciele i Krwi, wyb. i opr. H.U. von Balthasar, przeł. W. Myszor, Kraków 2001. [Google Scholar]
A. Jankowski OSB, Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007. [Google Scholar]
D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci, Warszawa 2007. [Google Scholar]
M. More, A Letter to Mother Nature, http://web.archive.org/web/20130704091119/http://www.maxmore.com/mother.htm [17.04.2019]. [Google Scholar]
W. Myszor, Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 33 (2000). [Google Scholar]
M. Schmidt-Salomon, Poza dobrem i złem, przeł. A. Lipiński, Słupsk 2013. [Google Scholar]
Tertulian, Apologetico. [Google Scholar]
Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, przeł. S. Swieżawski, Kęty 2000. [Google Scholar]
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia systematyczna

Udostępnij

Baran, M. (2019). Transhumanizm w świetle teologii. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 23-39. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2135

Michał Baran  mjk.baran@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9412-6856

Michał Baran. Urodzony w roku 1984 w Tarnowie. Mgr lic. teologii fundamentalnej, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zawodowo związany z Parlamentem Europejskim oraz Fundacją JEDEN Z NAS. Kontakt: mjk.baran@gmail.com

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.