Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 12 (2023)

Artykuły

Wznawianie postępowań zakończonych orzeczeniem nienależycie obsadzonego Sądu Najwyższego

 • Konrad Lipiński
Opublikowane: 05.02.2024

Abstrakt

The fact that the risk of determinations made by the Supreme Court being affected by violations of Article 439(1) and (2) of the Code of Criminal Procedure is now significantly higher than before encourages us to re-examine the possibility of reopening proceedings concluded with a judgment of this Court. This issue is also related to a number of rulings issued recently by Poland’s top court. The article analyses their contents, critically referring to the ruling of the Supreme Court of 23 March 2023 (I KZP 17/22) and assuming that, from a systemic and functional perspective, it is necessary to allow the reopening of proceedings ended with judgments of the Supreme Court dismissing cassation appeals or requests for reopening of proceedings as well as refusing to recuse a judge or leaving motions submitted in this regard without consideration.

Bibliografia

 1. Drabik Lidia, Sobol Elżbieta, Słownik języka polskiego, Warszawa 2007 [Google Scholar]
 2. Dworkin Ronald, Biorąc prawa poważnie, tłum. T. Kowalski, Warszawa 2021 [Google Scholar]
 3. Florczak-Wątor Monika (w:) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019 [Google Scholar]
 4. Giezek Jacek, Zarys modelowego ujęcia bezstronności sędziego w aspekcie instytucjonalnym (w:) Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania, red. P. Wiliński, R. Zawłocki, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 5. Hermeliński Wojciech, Nita-Światłowska Barbara, Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka – glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.12.2020 r., 26374/18, Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2021/5 [Google Scholar]
 6. Kardas Piotr, Instytucjonalne aspekty bezstronności sędziego. O proceduralnych podstawach i sposobach rozpoznawania wniosków dotyczących wyłączenia sędziego z uwagi na brak instytucjonalnych gwarancji bezstronności (w:) Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania, red. P. Wiliński, R. Zawłocki, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 7. Limburska Alicja, Lipiński Konrad, Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku, „Acta Universitatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji” 2020, t. CXX, cz. 2 [Google Scholar]
 8. Lipiński Konrad, Konsekwencje wątpliwości co do instytucjonalnej bezstronności sędziego. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2022 r., I KZP 2/22, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2023/2 [Google Scholar]
 9. Lipiński Konrad, Relacja między ustawowym testem niezawisłości i bezstronności sędziego a kodeksową procedurą jego wyłączenia. Rzecz o nietrafności postanowień Sądu Najwyższego z 14 października 2022 r. (III KK 348/22), 22 marca 2023 r. (II KK 600/22) i 2 sierpnia 2023 r. (I KK 240/22), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2023/3 [Google Scholar]
 10. Lipiński Konrad, Ustawowy test niezawisłości i bezstronności sędziego w sprawach karnych, „Palestra” 2022/10 [Google Scholar]
 11. Majewski Jarosław, Strukturalne uzależnienie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa od władzy politycznej i wynikająca z tego wadliwość procedury powołań na urząd sędziego a wymóg niezależności i bezstronności sądu oraz instytucja wyłączenia iudex suspectus w postępowaniu karnym (art. 41 KPK). Uwagi wybrane (w:) Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania, red. P. Wiliński, R. Zawłocki, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 12. Mrowicki Marcin, Wznowienie postępowania karnego na podstawie rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2020 [Google Scholar]
 13. Skorupka Jerzy, Domniemanie braku bezstronności sędziego sądu powszechnego rozpoznającego sprawę karną ze względu na wadliwość procedury nominowania na urząd sędziego lub objęcia wyższego stanowiska służbowego (w:) Bezstronność sędziego w sprawach karnych w świetle zarzutu wadliwości jego powołania, red. P. Wiliński, R. Zawłocki, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 14. Snarski Tomasz, Trudne przypadki w prawie karnym, filozofia prawa i bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2017/3–4 [Google Scholar]
 15. Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Prawne warunki dopuszczalności wznowienia postępowania sądowego (w:) Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. A. Gaberle, S. Waltoś, Kraków 2000 [Google Scholar]
 16. Tuleja Piotr, Ustrojowe znaczenie uchwały SN z 23.01.2020 r., „Państwo i Prawo” 2020/10 [Google Scholar]
 17. Wronkowska Sławomira, Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego (w:) Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990 [Google Scholar]
 18. Zajadło Jerzy, Co to są hard cases? (w:) Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2008 [Google Scholar]
 19. Zajadło Jerzy, Teoria trudnych przypadków – prawnik-rzemieślnik czy prawnik-filozof?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2011, t. XXV [Google Scholar]
 20. Zieliński Maciej, Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017 [Google Scholar]