Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Umowa między Stolicą Apostolską i ­Republiką Angoli o wzajemnych relacjach między ­Kościołem i państwem z 13 września 2019 roku

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.99-124  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Jednym z państw afrykańskich, które zawarły umowę ze Stolicą Apostolską, jest Republika Angoli; traktat ten został podpisany 13 września 2019 roku, a ratyfikowany 21 listopada 2019 roku. Obejmuje on preambułę oraz 26 artykułów regulujących szeroki wachlarz spraw interesujących obydwie strony. Wyrażając pragnienie określenia ram prawnych dla owych relacji, strony kierowały się wolą potwierdzenia, umocnienia i pogłębienia więzów przyjaźni, solidarności i współpracy. Istotne jest tutaj podkreślenie historycznego znaczenia Kościoła katolickiego w Angoli i jego roli w służbie postępu oraz dobra duchowego, moralnego, społecznego i kulturowego ludu angolskiego.
Kierując się zasadą niezależności i suwerenności, strony uzgodniły poszczególne kwestie dotyczące działalności Kościoła w Angoli. Na uwagę zasługują regulacje dotyczące tajemnicy spowiedzi i sekretu zawodowego (art. 8 ust. 1–2), spraw przeciwko duchownym (art. 9), zakładania przez Kościół katolicki instytucji wychowawczych, zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i humanitarnych (art. 15) czy więzów o charakterze religijnym (art. 16).
Można się spodziewać, że umowa Stolicy Apostolskiej z kolejnym państwem afrykańskim przyczyni się do pogłębiania procesu inkulturacji na tamtejszym kontynencie.

Bibliografia

 1. Akty prawne [Google Scholar]
 2. Accord-Cadre entre le Saint-Siège et la République du Burundi sur matières d’intérêt commun (06.11.2012), AAS 106 (2014), s. 195–201. [Google Scholar]
 3. Accordo Quadro tra la Santa Sede e la Repubblica del Congo sulle Relazioni tra la Chiesa e lo stato (03.02.2017), „Communicationes” 2019, R. 51, nr 2, s. 216–407. [Google Scholar]
 4. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Capo Verde sullo statuto giuridico della Chiesa cattolica in Capo Verde – Acordo entre a Santa Sé e a República de Cabo Verde relativo ao estatuto jurídico de Igreja católica em Cabo Verde (10.06.2013), AAS 106 (2014), s. 804–811. [Google Scholar]
 5. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Guinea Equatoriale sulle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato – Acordo entre la República de Guinea Ecuatorial y la Santa Sede sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado (13.10.2012), AAS 106 (2014), s. 220–241. [Google Scholar]
 6. Conventio inter Sanctam Sedem et Rem Publicam Angoliensem de mutuis relationibus inter Ecclesiam et Statum, „Communicationes” 2020, R. 52, nr 2, s. 377–386. [Google Scholar]
 7. Ioannes Paulus, Adhortatio apostolica „Ecclesia in Africa” (14.09.1995), AAS 88 (1996), s. 817–855. [Google Scholar]
 8. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. [Google Scholar]
 9. Literatura [Google Scholar]
 10. Accordi bilaterali vigenti della Santa Sede, https://www.iuscangreg,it/accordi_senta_sede.pkp [dostęp: 6 kwietnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 11. Adamczewski W., Małżeństwo we współczesnych konkordatach, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 12. Angola [w:] Encyklopedia Gazety Wyborczej, t. 1, Kraków [b.r.w.], s. 412–414. [Google Scholar]
 13. Bączkowicz F., Baron J., Stawinoga W., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla ducho­wieństwa, t. 1, wyd. 3, Opole 1957. [Google Scholar]
 14. Halemba A., Zagadnienie inkulturacji w Afryce w okresie powstania Orędzia „Africae terrarum” Pawła VI, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1992, nr 25–26, s. 69–98. [Google Scholar]
 15. Kowalak W., Angola [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 600. [Google Scholar]
 16. Steczkowski P., Il conflitto fra foro interno e foro esterno nel diritto matromoniale del CIC 1983, Roma 1998. [Google Scholar]
 17. Vecchi E., Il concordato del 2012 tra la Santa Sede e la Repubblica del Burundi alla prova di un’inculturazione che precede il diritto alla libertà religiosa, „Ius Ecclesiae” 2018, nr 2(30), s. 572–581. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.