Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.

Wytyczne dla autorów

 1. Redakcja Studiów Teologiczno-Filozoficznych „Resovia Sacra” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane ani złożone do druku w redakcji innych czasopism.
 2. Tekst należy dostarczyć do redakcji w formie elektronicznej.
 3. Tekst artykułu należy zapisać w formacie MS Word (*.doc lub *.docx) lub RTF (*.rtf).
 4. Wszelkie ilustracje, które mają być zamieszczone w tekście (rysunki, grafiki, wykresy, mapy, fotografie itp.) należy dostarczyć w oddzielnych plikach graficznych w formacie TIFF (*.tif) lub JPEG (*.jpg) w rozdzielczości 1200 dpi. Rysunki i schematy mogą być przygotowane również w programach Corel (*.cdr) i Adobe Ilustrator jako pliki otwarte.
 5. Skróty zawarte w tekście i przypisach należy podawać za „Encyklopedią katolicką” („Wykaz skrótów”). W przypadku skrótów znormalizowanych i własnych przy pierwszym użyciu należy podać pełną nazwę, a po niej, w nawiasie okrągłym, skrót nazwy: np. Archiwum Diecezji Rzeszowskiej (dalej: ADRz).
 6. Do artykułu należy dołączyć tłumaczenie tytułu na język angielski oraz streszczenie w języku polskim i angielskim na ½ strony znormalizowanej (około 900 znaków). Każdy artykuł powinien zawierać także słowa kluczowe (nie więcej niż 10) w języku polskim oraz w języku angielskim.
 7. Każdy artykuł naukowy powinien zawierać bibliografię załącznikową, uporządkowaną alfabetycznie.
 8. Informacja o autorze powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy i aktualne zajmowane stanowiska, zainteresowania naukowe, adres do korespondencji (zamieszkania lub poczty elektronicznej).
 9. Autorzy tekstów ponoszą wszelką odpowiedzialność za ich treść.
 10. Redakcja nie wypłaca honorariów za opublikowane teksty.
 11. Autorzy opublikowanych artykułów, recenzji i sprawozdań otrzymują 1 egzemplarz rocznika „Resovia Sacra”.
 12. Autorzy muszą przestrzegać przepisów wynikających z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.).
 13. Zjawisko „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 W zakładce „Dla Autorów” podane są również szczegółowe wytyczne dotyczące tekstu głównego jak również sporządzania przypisów oraz bibliografii załącznikowej.

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

##default.journalSettings.privacyStatement##