Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 oraz zasadami recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.

Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go procedurze recenzowania przyjętej przed Redakcję „Resovia Sacra”.

Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.

Artykuły następnie są recenzowane przez dwóch niezależnych i rzetelnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.

Recenzje sporządzane są nieodpłatnie, poufnie i anonimowo (double blind peer review process)

Autorzy artykułu nie znają tożsamości dwóch recenzentów, do których wysłano nadesłany artykuł, i na odwrót, recenzenci nie znają nazwisk autora (autorów) artykułu.

Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.

Recenzenci nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji oraz w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.

Redaktorzy dostarczają autorom treści recenzji w części uzasadniającej decyzję recenzenta o opublikowaniu lub niepublikowaniu.

Cały materiał związany z procedurą recenzowania jest przechowywany w redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.

Ostateczną decyzję odnośnie do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.

Raz w roku Redakcja Studiów „Resovia Sacra” zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.