Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Opłaty samorządowe. Wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-8  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zagadnieniu opłat samorządowych. Należy zdać sobie sprawę, iż decyzje podejmowane w jednostkach samorządu terytorialnego polegają na pewnego rodzaju wyborze. Dotyczy to w sposób szczególny źródeł finansowania samorządu terytorialnego. Zasadnicze pytanie zatem brzmi, czy władze samorządowe poszukując środków pieniężnych powinny polegać na organach administracji rządowej, zachowując przy tym względną niezależność, czy może jednak dążyć do całkowitego uniezależnienia także w wymiarze finansowym. Należy zastanowić się, czy podjęte działania przez ustawodawcę na przestrzeni trzydziestu lat pozwoliły na stworzenie właściwie funkcjonującego modelu opłat samorządowych. Głównym zamierzeniem badawczym jest charakterystyka tego, jaki wpływ mają wymienione powyżej regulacje prawne dla ustalenia zakresu oddziaływania opłat samorządowych na samorząd terytorialny. W dalszej kolejności natomiast, w jakim zakresie i na jakiej podstawie prawodawca założył, że wypracowane rozwiązania prawne zadecydują o dobrze funkcjonującym systemie finansowania samorządu terytorialnego.

Bibliografia

 1. Cieślak-Wróblewska, Anna. 2018. „Gminy płacą koszty reformy.” https://regiony.rp.pl/archiwum/7533-gminy-placa-koszty-reformy [dostęp: 15.01.2021]. [Google Scholar]
 2. Czempas, Jan. 2014. „Kilka uwag do mierzenia skłonności do inwestowania w jednostkach samorządu terytorialnego.” Studia Ekonomiczne 177:53- 66 [Google Scholar]
 3. Czerski, Piotr. 2015. „Opłata skarbowa.” W Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. Antoni Hanusz, 227-42. Lublin: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Gajewski, Dominik, i Andrzej Kulon. 2011. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Gliniecka, Jolanta. 2007. Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna. Bydgoszcz–Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta. [Google Scholar]
 6. Glumińska-Pawlic, Jadwiga. 2013. Gospodarka finansowa miasta na prawach powiatu. Katowice: KAGA-DRUK. [Google Scholar]
 7. Gomułowicz, Andrzej, i Jerzy Małecki. 2008. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 8. Gomułowicz, Andrzej, i Jerzy Małecki. 2013. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 9. Gorzelak, Grzegorz. 1999. „Reforma organizacji terytorialnej kraju: geneza, założenia, uzasadnienie.” W Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo, red. Grzegorz Gorzelak, 19-20. Warszawa: Raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. [Google Scholar]
 10. Hanusz, Antoni. 2006. „Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.” Przegląd Legislacyjny 6:132-33. [Google Scholar]
 11. Hanusz, Antoni. 2015. „Wstęp.” W Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. Antoni Hanusz, 19-26. Lublin: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 12. Jastrzębska, Maria. 2005. Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 13. Kotlińska, Janina. 2009. „Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3:143-61. [Google Scholar]
 14. Leoński, Zbigniew, Marek Szewczyk, i Maciej Kruś. 2012. Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 15. Mastalski, Ryszard, i Eugenia Fojcik-Mastalska. 2013. Prawo finansowe. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 16. Markowska, Ewelina, i Urszula Wolska. 2019. „Opłaty lokalne w dochodach budżetowych gmin w latach 2010-2016.” W Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym, red. Iwona Kowalska, Piotr Możyłowski, i Tomasz Śmietanka, 83-93. Radom: SPATIUM. [Google Scholar]
 17. Niezgoda, Andrzej. 2012. Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 18. Niezgoda, Andrzej. 2015. „Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego.” W Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. Antoni Hanusz, 27-35. Lublin: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 19. Sońta, Wojciech. 2017. „Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania zarządzania finansowym ryzykiem w JST.” Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania i perspektywy, red. Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, i Stanisław Wrzosek, 145-46. Radom: SPATIUM. [Google Scholar]
 20. Szczęśniak, Paweł. 2015. „Opłata planistyczna.” W Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. Antoni Hanusz, 287-95. Lublin: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 21. Śwital, Paweł. 2016. „Współdziałanie na rzecz rozwoju lokalnego – wybrane aspekty prawne.” W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, red. Katarzyna Głąbicka, i Paweł Śwital, 67-70. Radom: SPATIUM. [Google Scholar]
 22. Tomal, Mateusz. 2017. „Dochody własne gwarantem rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów ziemskich województwa małopolskiego.” W Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania i perspektywy, red. Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, i Stanisław Wrzosek, 9-22. Radom: SPATIUM. [Google Scholar]
 23. Weralski, Marian. 1984. Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 24. Wolska, Urszula, i Jacek Barański. 2017. „Rozwój przedsiębiorczości lokalnej a instrumenty, którymi dysponuje gmina.” W Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania i perspektywy, red. Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka, i Stanisław Wrzosek, 39-47. Radom: SPATIUM. [Google Scholar]
 25. Wołowiec, Tomasz, i Tadeusz Burzyński. 2008. „Praktyka funkcjonowania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.” Nowe Zeszyty Samorządowe 3:9-17. [Google Scholar]
 26. Zubik, Marek. 2008. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]