Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Wpływ tarczy antykryzysowej na ograniczenie uprawnień gminy jako zamawiającego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-5  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę regulacji art. 15r1 tarczy antykryzysowej uchwalonego ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem Covid-19, który wprowadza do umów o zamówienie publiczne, ograniczenie uprawnień zamawiającego w związku z SARS-CoV-2 i stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może po-trącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Bibliografia

  1. Falkowska, Magdalena. 2020a. „Komentarz do 15r.” W Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, red. Kamil Szmid, wyd. 1. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
  2. Falkowska, Magdalena. 2020b. „Komentarz do 15r1.” W Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, red. Kamil Szmid, wyd. 1. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
  3. Granecki, Paweł. 2021. „Komentarz do art. 433.” W Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, red. Paweł Granecki, i Iga Granecka, wyd. 1. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
  4. Moll, Tomasz. 2018a. „Komentarz do art. 6.” W Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Bogdan Dolnicki, wyd. 2, 170-79. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  5. Moll, Tomasz. 2018b. „Komentarz do art. 7.” W Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. Bogdan Dolnicki, wyd. 2, 179-211. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  6. Pośpiech-Kłak, Anna. 2020. „Komentarz do art. 7.” W Ustawa o Samorządzie Gminnym. Komentarz, red. Sebastian Gajewski, i Aleksander Jakubowski, wyd. 1. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
  7. Sendrowski, Paweł. 2020. Siła wyższa w stosunkach gospodarczych (w tym w ramach zamówień publicznych). Komentarz praktyczny. LEX/el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.