Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 19 (1) (2022)

Artykuły

Obowiązek publicznych świadczeń osobistych i rzeczowych w razie klęsk żywiołowych w polskim porządku prawnym

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4402  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest problematyka ciężarów publicznych w postaci świadczeń osobistych i rzeczowych w razie wystąpienia stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej uzasadnia potrzebę odwołania się ustawodawcy do idei szczególnej ofiary na rzecz interesu publicznego, czego wyrazem staje się uruchomienie mechanizmu konstytucyjnych świadczeń publicznych o charakterze osobistym, jak i rzeczowym.

Bibliografia

 1. Biernacki, Wojciech, Anita Bokwa, Jarosław Działek, et al. 2009. Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk żywiołowych. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 2. Boć, Jan. 1971. Wyrównywanie strat wynikłych z legalnych działań administracji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 3. Bryk, Tadeusz. 2011. “Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 5(1):223-34. [Google Scholar]
 4. Burzec, Marcin. 2020. “Ulga z tytułu klęski żywiołowej czy ulga z tytułu szkody wywołanej niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – analiza problemu.” Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 67(3):35-63. https://doi.org/10.31268/ZPBAS.2020.51 [Google Scholar]
 5. Ciekanowski, Zbigniew, and Zenon Stachowiak. 2012. “Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczajnych.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 95:375-98. [Google Scholar]
 6. Dubel, Lech. 2016. “Koncepcja totalitaryzmu w ujęciu Aleksandra Hertza.” Studia Iuridica Lublinensia 25(3):231-48. https://doi.org/10.17951/sil.2016.25.3.231 [Google Scholar]
 7. Dytko, Jan. 2016. “Weryfikacja rozporządzeń wojewody w trybie nadzoru i samokontroli.” Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 19(2):77-88. [Google Scholar]
 8. Filaber, Joanna. 2010. “Zarządzanie kryzysowe a prawa i wolności człowieka – wybrane uwagi.” Studia Erasmiana Wratislaviensia 4:249-65. [Google Scholar]
 9. Galiński, Paweł. 2018. “Finansowanie i organizacja zarządzania kryzysowego i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gminie.” Zarządzanie i Finanse 16(4):77-88. [Google Scholar]
 10. Głogowska-Gruszka, Anna, Agata Wypych-Ślusarska, Joanna Kasznia-Kocot, et al. 2014. “Choroby zakaźne w sytuacjach kryzysowych. Część II. Klęski żywiołowe.” Hygeia Public Health 49(2):186-91. [Google Scholar]
 11. Gonet, Wojciech. 2013. “Dotacje i subwencje jako pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych stanem klęski żywiołowej.” In Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, edited by Andrzej Borodo, 89-100. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [Google Scholar]
 12. Grzegorczyk, Paweł. 2010. Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Jakimowicz, Kamil. 2014. “Działania lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta (1780-1789).” Rocznik Lubelski 40:45-55. [Google Scholar]
 14. Kamiński, Radosław. 2016. “Uprawnienia, kompetencje i odpowiedzialność wojewody w zakresie stanów nadzwyczajnych.” Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie 23(2):179-90. [Google Scholar]
 15. Kasznica, Stanisław. 1946. Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Poznań: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 16. Kazimierczuk, Marcin. 2005. “Zasady funkcjonowania państwa podczas stanu klęski żywiołowej w RP.” Studia Prawnoustrojowe 4:85-93. [Google Scholar]
 17. Konarski, Marcin. 2008. “Promulgacja aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego.” Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Administracja i Zarządzanie 4:195-216. [Google Scholar]
 18. Konarski, Marcin. 2010. “Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego jako źródła prawa stanowionego.” Studia Prawnicze i Administracyjne 1:89-114. [Google Scholar]
 19. Konarski, Marcin. 2012. “Rodzaje aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie. Administracja i Społeczeństwo 7:133-66. [Google Scholar]
 20. Konarski, Marcin. 2019. “Przyczynek do badań nad publicznymi posługami transportowymi i komunikacyjnymi w dawnym prawie polskim.” Studia Prawnicze KUL 79(3):111-31. https://doi.org/10.31743/sp.8898 [Google Scholar]
 21. Konarski, Marcin. 2020a. “Public Burdens for the Defence of the Polish State on the Example of the Obligation to Hand Over Means of Transport in the Event Mobilisation is Announced or During a War.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 295(3):43-60. [Google Scholar]
 22. Konarski, Marcin. 2020b. “The Obligation to Hand Over Draught Animals and Carts Upon the Announcement of Mobilisation or the Outbreak of War in the Light of the Act of 22 February 1922 and the Implementing Acts.” Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie 13(2):335-51. https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.2-25 [Google Scholar]
 23. Konarski, Marcin. 2020c. “Ciężary publiczne w sytuacjach konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych.” Przegląd Prawa Administracyjnego 3:83-109. https://doi.org/10.17951/ppa.2020.3.83-109 [Google Scholar]
 24. Konarski, Marcin. 2021a. “Obowiązek dostarczania mieszkań na potrzeby osób wojskowych i cywilnych w latach 1919-1925 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa Najwyższego Trybunału Administracyjnego”. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 14(2):153-187. https://doi.org/10.4467/20844131KS.21.012.13520 [Google Scholar]
 25. Konarski, Marcin. 2021b. “Świadczenia na rzecz wojska w czasie pokoju w okresie II Rzeczypospolitej na przykładzie obowiązku dostarczania mechanicznych środków przewozowych”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G 68(1):17-42. https://doi.org/1017951/g.2021.68.1.17-42 [Google Scholar]
 26. Kostrubiec, Jarosław. 2020. “Public Order Regulations as a Special Category of Local Laws Issued by a Provincial (Voivodeship) Governor and Local Government Bodies in Poland.” Cybersecurity and Law 4(2):165-82. [Google Scholar]
 27. Lipowicz, Irena. 2016. “Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 78(4):41-55. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.4.4 [Google Scholar]
 28. Litak, Stanisław. 1997. “Bractwa religijne w Polsce przedrozbiorowej XIII-XVIII wiek. Rozwój i problematyka.” Przegląd Historyczny 88(3-4):499-523. [Google Scholar]
 29. Łętowski, Janusz. 1990. Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 30. Miemiec, Marcin. 2016. “Stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej) w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Przegląd Prawa i Administracji 106:19-27. https://doi.org/10.19195/0137-1134.106.4 [Google Scholar]
 31. Miłkowski, Tomasz. 2015. “Sytuacja kryzysowa a stan klęski żywiołowej – podobieństwa i różnice.” In Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Vol. II: Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenie państwa, edited by Tomasz Miłkowski, 41-60. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. [Google Scholar]
 32. Polinceusz, Małgorzata. 2013. “Ograniczenie samodzielności samorządu terytorialnego w stanach nadzwyczajnych – wybrane problemy.” Humanities and Social Sciences 20(4):135-43. [Google Scholar]
 33. Poprawa, Marcin. 2017. “Totalitaryzm – doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej.” Język a Kultura 27:137-75. https://doi.or/10.19195/1232-9657.27.11 [Google Scholar]
 34. Prokop, Krzysztof. 2005. Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 35. Rogacka-Łukasik, Anna. 2015. “Odszkodowanie jako rekompensata za stratę majątkową poniesioną w czasie stanu nadzwyczajnego.” In Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Vol. II: Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenie państwa, edited by Tomasz Miłkowski, 61-87. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza “Humanitas”. [Google Scholar]
 36. Ronowicz, Jacek. 2012. “Akty prawa miejscowego wojewody.” Studia Lubuskie 8:109-42. [Google Scholar]
 37. Samsonowicz, Henryk. 1984. “Cechy rzemieślnicze w średniowiecznej Polsce. Mity i rzeczywistość.” Przegląd Historyczny 75, 3:551-67. [Google Scholar]
 38. Starościak, Jerzy. 1977. Prawo administracyjne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 39. Szalewska, Małgorzata. 2012. “Ciężary i świadczenia publiczne.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 7: Prawo administracyjne materialne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 503-33. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 40. Szewc, Tomasz. 2007. “Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 69(2):81-91. [Google Scholar]
 41. Taźbirek, Dariusz. 2009. “Zaopatrzenie Twierdzy Zamość w żywność, w furaż i drzewo opałowe przed wybuchem wojny z Rosją w czasie powstania listopadowego.” Rocznik Lubelski 35:103-14. [Google Scholar]
 42. Wardzyńska, Magdalena. 1969. “Geneza i współczesny kształt systemu sanitarno-epidemiologicznego w Polsce.” Zeszyty SGSP 62, 2:115-29. [Google Scholar]
 43. Wiśniowski, Eugeniusz. 1969. “Bractwa religijne na ziemiach polskich w średniowieczu.” Roczniki Humanistyczne 17(2):51-81. [Google Scholar]
 44. Włodarczyk, Ewa. 2011. “Klęska żywiołowa lub ekologiczna. Czyli o tym, że statystyka nie dotyka tego, co jest wewnątrz.” In Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki socjalnej, edited by Ewa Włodarczyk, and Izabela Cytlak, 331-51. Poznań: Wydawnictwo UAM. [Google Scholar]
 45. Wójcik, Monika. 2011. “Plaga Justyniana. Cesarstwo wobec epidemii.” Zeszyty Prawnicze 11(1):377-401. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.