Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 1 (2021)

Artykuły

Kwaterunek wojska w międzywojennej Polsce w świetle prawa administracyjnego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-8  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.10.2022

Abstrakt

Przedmiot niniejszych rozważań pozostaje związany zarówno z ciężarami publicznymi w postaci obowiązku dostarczania zakwaterowania siłom zbrojnym w sytuacjach przewidzianych przez ustawodawcę, jak i powiązany jest z zagadnieniami gospodarki wojskowej, a w szczególności z administracją nieruchomości wojskowych. Autor dokonuje analizy przepisów prawnych w obszarze kwaterunku wojskowego w okresie międzywojennym w Polsce, uwzględniając dodatkowo praktykę kwaterunkową, jak i orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz, Aleksander W. 1922. “O budownictwie koszarowym.” Bellona 1:56-61. [Google Scholar]
 2. Baczkowski, Michał. 2012. “Przestępczość wojsk garnizonu krakowskiego na prze-łomie XVIII i XIX wieku.” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2:193-207. [Google Scholar]
 3. Baczkowski, Michał. 2018 “Wojsko a ludność cywilna na przykładzie garnizonu krakowskiego w dobie napoleońskiej.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 4 (145):791-803. [Google Scholar]
 4. Bardach, Juliusz. 2001. Themis a Clio, czyli prawo a historia. Warsaw: Liber. [Google Scholar]
 5. Dzwonkowski, Tadeusz. 1996. “Straty materialne miast środkowego Nadodrza w latach 1806-1815.” Rocznik Lubuski 22:71-80. [Google Scholar]
 6. Filipiak, Zbigniew. 2011. “Kwaterunek wojskowy w domach prywatnych Księstwa Warszawskiego. Regulacje prawne.” Studia Iuridica Toruniensia 9:215-29. [Google Scholar]
 7. Filipiak, Zbigniew. 2020. Prawo własności nieruchomości w działalności legislacyjnej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807-1830). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. [Google Scholar]
 8. Gąsiorowska, Natalia. 1917. “Rekwizycje w Księstwie Warszawskim, okupowanym przez Rosję (1813-1815).” In Likwidacja skutków wojny w dziedzinie stosunków prawnych i ekonomicznych w Polsce, vol. 2, 102-27. Warsaw: Wydział Rejestracji Strat Wojennych przy Radzie Głównej Opiekuńczej. [Google Scholar]
 9. Gąsiorowska, Patrycja. 2013. “Samowole i swawole żołnierzy frejkompanii Franciszka Denhoffa w dobrach klarysek krakowskich pod koniec XVII w.” Hereditas Monasteriorum 3:143-54. [Google Scholar]
 10. Gordziejew, Jerzy. 2017. “Wokół genezy administracji lokalnej w Wielkim Księstwie Litewskim: uwagi i propozycje.” Rocznik Lituanistyczny 3:183-222. [Google Scholar]
 11. Gut, Paweł. 2019. “Szczecinek w dobie wojny trzydziestoletniej. Kwaterunki wojsk cesarskich i szwedzkich w mieście.” Scripta Historica 25:43-60. [Google Scholar]
 12. Hrehorowicz, Zbigniew. 1922. “Rekwizycja mieszkań w świetle nowej ustawy (z d. 4 kwietnia 1922 r.).” Gazeta Administracji i Policji Państwowej 26:381-96. [Google Scholar]
 13. Kasznica, Stanisław. 1946. Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze. Poznań: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 14. Kłoczewski, Zdzisław. 1987. Polska gospodarka wojskowa 1918-1939. Zarys problemu. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. [Google Scholar]
 15. Konic, Henryk. 1906. Samorząd gminny w Królestwie Polskim w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Warsaw: E. Wende i S-ka. [Google Scholar]
 16. Konarski, Marcin. 2018. “Rewolucyjny charakter ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.” In Współczesne problemy ekonomii, zarządzania i bezpieczeństwa, edited by Jolanta Puacz-Olszewska, and Tadeusz Olejarz, 113-49. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. [Google Scholar]
 17. Konarski, Marcin. 2019a. “Przyczynek do badań nad publicznymi posługami transportowymi i komunikacyjnymi w dawnym prawie polskim.” Studia Prawnicze KUL 3 (79):111-31. [Google Scholar]
 18. Konarski, Marcin. 2019b. “Powinności podwodowe w świetle przekazu pierwszych sześciu tomów «Volumina Legum».” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2 (16):63-86. [Google Scholar]
 19. Konarski, Marcin. 2019c. “Publiczne posługi transportowe w okresie Księstwa Warszawskiego w świetle postanowień dekretu z dnia 22 maja 1810 roku «względem koni i podwód dostarczonych pod transporty i wojskowych».” Czasopismo Prawno-Historyczne 2 (71):113-35. [Google Scholar]
 20. Konarski, Marcin. 2020a. “Polskie konstytucje i inne akty prawne fundamentem odrodzonej Polski.” In Odrodzona Polska. Koncepcje państwa – wybrane aspekty, edited by Henryk Stańczyk, and Krzysztof Kawęcki, 113-53. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr. [Google Scholar]
 21. Konarski, Marcin. 2020b. “Public Burdens for the Defence of the Polish State on the Example of the Obligation to Hand Over Means of Transport in the Event Mobilisation is Announced or During a War.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 3 (295):43-60. [Google Scholar]
 22. Łopatecki, Karol. 2016. “Miejskie artykuły wojskowe w nowożytnej Europie – zarys problematyki.” Miscellanea Historico-Iuridica 1 (15):59-84. [Google Scholar]
 23. Łyskowski, Ignacy. 1929. “O metodzie w badaniach prawno-historycznych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1 (9):1-9. [Google Scholar]
 24. Matwias, Józef. 1926. “Reforma podatków od lokali.” Przegląd Skarbowy 6:173-76. [Google Scholar]
 25. Mencel, Tadeusz. 1974. “Ciężary wojskowe w Galicji Zachodniej w czasie wojen Austrii przeciw Francji w latach 1796-1809.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Nauki Humanistyczne 29:129-37. [Google Scholar]
 26. Opas, Tomasz. 1971. “Powinności na rzecz dziedziców w miastach szlacheckich województw lubelskiego w drugiej połowie XVII i XVIII wieku.” Rocznik Lubelski 14:121-44. [Google Scholar]
 27. Ostanek, Adam A. 2016. “Życie codzienne żołnierzy garnizonu lwowskiego w okresie międzywojennym.” Przegląd Wschodni 2 (54):373-422. [Google Scholar]
 28. Podolska-Meducka, Aldona. 2011. Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. [Google Scholar]
 29. Pomorski, Jan. 1991. Historyk i metodologia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 30. Popper, Karl R. 1977. Logika odkrycia naukowego. Translated by Urszula Niklas. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 31. Rodziewicz, Dariusz. 2017. Obowiązek świadczeń wojennych w systemie obronnym Polski w latach 1919-1939. Oświęcim: Napoleon V. [Google Scholar]
 32. Smolka, Franciszek. 1935. “Ptolemejska ustawa kwaterunkowa.” Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział 2, Historyczno-Filozoficzny 3 (16):335-55. [Google Scholar]
 33. Srogosz, Tadeusz. 1990. “Ekonomiczne i społeczne następstwa przemarszów oraz stacjonowania wojsk własnych na terenie województw łęczyckiego i sieradzkiego.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 37:3-33. [Google Scholar]
 34. Stasiak, Robert. 2017. “Kwaterunek wojska napoleońskiego w garnizonach w świetle pamiętników i regulaminów.” In „A więc wojna!” – Działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów, edited by Konrad Banaś, Piotr Budzyński, Piotr Janicki, et al., 293-99. Łódź: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 35. Stefczyk, Franciszek. 1915. Świadczenia wojenne: przepisy i praktyka. Cracow: „Głos Narodu”, Krajowe Biuro Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek. [Google Scholar]
 36. Szalewska, Małgorzata. 2012. “Ciężary i świadczenia publiczne.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 7: Prawo administracyjne materialne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 503-31. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 37. Witkowski, Andrzej. 2013. “Podatek od lokali w Polsce międzywojennej do 1936 r.” Studia Iuridica Lublinensia 19:331-48. [Google Scholar]
 38. Włodarczyk, Zdzisław. 2019. “Wojsko w mieście. Żołnierze Hohenzollernów w Prusach Południowych (1793-1806).” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 103:73-88. [Google Scholar]
 39. Zadrowski, Feliks. 1935. Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem. Komentarz. Warsaw: Księgarnia F. Hoesicka. [Google Scholar]
 40. Zdyb, Marian. 2012. “Administracyjnoprawne ograniczenia praw rzeczowych.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 7: Prawo administracyjne materialne, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 531-73. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 41. Ziembiński, Zygmunt. 1974. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 42. Zimmermann, Marian. 1933. Wywłaszczenie. Studium z dziedziny prawa publicznego. Lwów: Towarzystwo Naukowe. [Google Scholar]
 43. Zyglewski, Zbigniew. 2017. “Wojsko w Bydgoszczy (XVI w. – 1815 r.).” In Bydgoszcz wojskowa. Szkice z dziejów garnizonu wojskowego od czasów najdawniejszych do współczesności, edited by Albert S. Kotowski, and Sławomir Sadowski, 41-69. Bydgoszcz: Muzeum Wojsk Lądowych. [Google Scholar]