Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Zasady te dotyczą wszelkich publikowanych przez EWSPA pozycji zwartych (monografii, komentarzy itp.) oraz czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych. Wszystkie podmioty uczestniczące w procesie publikacji są zobowiązane do zapoznania się z poniższymi zasadami etyki publikacyjnej oraz do ich przestrzegania.

W swej działalności na polu zarówno publikacji książkowych, jak i czasopiśmiennych Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji (zwane dalej Wydawnictwem) stosuje zasady etyki publikacyjnej wynikające z Kodeksu Postępowania przyjętego przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE). Standardy te odnoszą się do wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie wydawniczym oraz wszystkich etapów tego procesu.

Autorzy są zobligowani do złożenia oświadczenia o oryginalności nadesłanego tekstu, o przysługujących im do niego autorskich prawach majątkowych, a także do niestosowania nieetycznych praktyk w rodzaju ghostwriting lub guest autorship. W razie wykazania, że autor sprzeniewierzył się którejś z zasad etyki wydawniczej, popełniając na przykład plagiat lub publikując jako dzieło oryginalne pracę gdzie indziej już opublikowaną – w całości lub w części – Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od publikacji.

Jeżeli tekst (monografii itp.) wiąże się z prowadzeniem badań finansowanych ze środków instytucji, stowarzyszenia lub innego podmiotu (publicznego bądź prywatnego), autor jest zobowiązany do poinformowania o tym Wydawnictwa.

W przypadku dzieł współautorskich lub wieloautorskich (rozdziały monografii, części komentarza) każdy z autorów jest zobowiązany do określenia autorskiego wkładu – wedle klucza merytorycznego, procentowego lub mieszanego.

Procedura wydawnicza każdorazowo obejmuje obowiązkowe sprawdzenie zgłaszanych prac przez zaawansowany system antyplagiatowy. Dodatni wynik takiej weryfikacji może być samodzielną podstawą do odrzucenia pracy.

Wydawnictwo wspiera zasady rzetelnego postępowania w nauce, opisane w kodeksach etyki pracowników naukowych i innych dokumentach (takich jak Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej).

Każda publikacja monograficzna powinna mieć co najmniej jednego recenzenta, będącego uznanym autorytetem w danej dyscyplinie naukowej. Recenzje są sporządzane obiektywnie i rzetelnie. Recenzenci są zobligowani do jasnego wyrażania opinii oraz do popierania swoich tez rzeczowymi argumentami. Wydawnictwo nie ujawnia autorowi danych o recenzentach jego utworu.

Wszystkie podmioty zaangażowane w proces wydawniczy są zobowiązane zgłosić każdy przypadek wystąpienia konfliktu interesów. W szczególności Wydawnictwo nie wyznaczy na recenzenta osoby pozostającej z autorem w stosunku bezpośredniej podległości służbowej lub w innej relacji (zawodowej lub osobistej), która mogłaby taki konflikt interesów wywołać.

Uczestniczący w procesie wydawniczym są zobowiązani do nieujawniania danych dotyczących nadsyłanych prac osobom postronnym. Wydawnictwo zapewnia poufność informacji oraz ochronę danych osobowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu. Wiadomości (dane) uzyskane w trakcie oceny publikacji, a także odrzucone teksty nie mogą być (w całości ani w części) wykorzystane we własnych badaniach przez członków redakcji lub recenzentów bez pisemnej zgody autora.

Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.