Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych (skrót: EPPiSM, ang. European Law and International Relations Review, EL&IRR) to kwartalnik ukazujący się od 2004 r. Wydawcą jest Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie (ang. The European University of Law and Administration in Warsaw). Publikowane są w nim teksty naukowe z dziedziny nauk społecznych – w dyscyplinach:

1. Nauki prawne
2. Stosunki międzynarodowe
3. Nauki o bezpieczeństwie
4. Nauki o polityce i administracji
5. Nauki socjologiczne
6. Nauki o komunikacji społecznej i mediach
7. Prawo kanoniczne
8. Nauki o zarządzaniu i jakości.

1 grudnia 2021 roku EPPiSM umieszczono w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez MEiN – pod poz. 32443 (201259), gdzie uzyskał 40 punktów. Publikuje jedynie teksty oryginalne i spełniające kryteria wysokiego poziomu naukowego. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej przyjęte przez Komitet Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics).

 

Wydawca czasopisma

Czasopismo Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest wydawany przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa I Administracji w Warszawie (https://eppism.ewspa.edu.pl).

 

Zakres tematyczny i cel czasopisma

W kwartalniku EPPiSM zamieszczane są przede wszystkim recenzowane (w systemie double-blind review) artykuły naukowe oraz glosy. Prace badawcze dotyczą głównie zakresu: nauk prawnych (w tym filozofii prawa oraz prawa Unii Europejskiej), nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, a ponadto interdyscyplinarnych (i pojmowanych szeroko) studiów europejskich. Najważniejszym założeniem periodyku jest rozwijanie dyskursu naukowego w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i metodologicznym. Wyniki autorskich analiz uwzględniają lokalną lub regionalną perspektywę badawczą, a także (niekiedy złożone) konteksty prawne, społeczno-kulturowe czy historyczne. Obok recenzowanych artykułów naukowych i glos na łamach EPPiSM publikuje się także teksty nierecenzowane, m.in. eseje recenzyjne i krótsze recenzje (monografii, czasopism, wydań internetowych itp.), wprowadzenia (np. w numerach specjalnych), sprawozdania, podsumowania, notki.

W EPPiSM publikuje się materiały napisane głównie w języku polskim i angielskim (sporadycznie także w języku francuskim i rosyjskim). Od kilku lat systematycznie rośnie liczba autorów i recenzentów pochodzących z zagranicznych uczelni. Wielu naukowców spoza Polski znalazło się również w Radzie Naukowej EPPiSM. Zwiększeniu międzynarodowego zasięgu kwartalnika ma ponadto służyć systematyczny wzrost liczby artykułów pisanych w języku angielskim.

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

 1. Nauk prawnych (prawa wg klasyfikacji OECD);
  2. Stosunków międzynarodowych (innych nauk społecznych wg klasyfikacji OECD);
  3. Nauk o bezpieczeństwie (innych nauk społecznych wg klasyfikacji OECD);
  4. Nauk o polityce i administracji (politologii wg klasyfikacji OECD);
  5. Nauk socjologicznych (socjologii wg klasyfikacji OECD);
  6. Nauk o komunikacji społecznej i mediach (mediów i komunikowania wg klasyfikacji OECD);
  7. Prawa kanonicznego (prawa wg klasyfikacji OECD);
  8. Nauk o zarządzaniu i jakości (ekonomii i zarządzania wg klasyfikacji OECD).

 

Oprócz artykułów publikowane są również glosy, recenzje publikacji naukowych mieszczących się w profilu pisma (w tym eseje recenzyjne), sprawozdania z konferencji naukowych oraz innych wydarzeń z życia uczelni EWSPA.

 

Specyfika periodyku

Tym, co wyróżnia EPPiSM, jest jego multidyscyplinarność i interdyscyplinarność – stymulujące poszukiwanie związków między naukami społecznymi – które odzwierciedlają zmieniający się i wzbogacany przez lata profil Uczelni. 

 

Punktacja

1 grudnia 2021 r. Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych został umieszczony w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki. Czasopismo zostało tam wpisane pod pozycją 32443 (201259) i uzyskało 40 punktów.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

– ERIH PLUS
– National Library
– Library of Science
– CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
– Crossreff
– Google Scholar
– LEGALIS
– LEX
– OJS @ Academicon

 

Języki publikacji

W czasopiśmie Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych są publikowane teksty w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim [przynajmniej do tej pory; franc. i ros. bywały sporadycznie; teraz mamy np. tekst po ukraińsku, ale on jest też po ang., więc może pójdzie jednak wersja ang.].

 

Poziom naukowy

W EPPiSM publikowane są artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego. Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach naszego czasopisma jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Kolegium Redakcyjne, któremu przewodniczy prof. dr hab. Jerzy Wiatr – redaktor naczelny. Ciałem doradczym i kontrolnym jest Rada Programowa – złożona z naukowców pochodzących z kraju i z zagranicy.

 

Periodyzacja

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest kwartalnikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się w okresie styczeń-marzec, drugi: kwiecień-czerwiec, trzeci: lipiec-wrzesień, a czwarty: październik-grudzień. Raz do roku dopuszcza się możliwość publikacji numeru łączonego, podwójnego, o odpowiednio zwiększonej liczbie stron. Numer podwójny obejmuje dwa następujące po sobie okresy, np. kwiecień-wrzesień.

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną (podstawową) Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest wersja elektroniczna. Drukowaną wersję można zamawiać pod adresem: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl (zob. https://eppism.ewspa.edu.pl/sklep/).

 

Identyfikatory

p-ISSN: ISSN 2018-0903 (wersja drukowana), e-ISSN: 2957-0980.

Teksty zamieszczane w https://eppism.ewspa.edu.pl/sklep/ są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI

 

Polityka praw autorskich

Przekazując tekst Redakcji, Autor przenosi na Wydawcę wyłączne prawo do jego publikacji (prawa autorskie i wydawnicze), w tym publikacji w programach LEX i Legalis.

Wydawca EPPiSM jest uprawniony do rozpowszechniania wszelkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów oraz do korzystania z nich na podstawie umowy licencji wyłącznej – zawartej każdorazowo na czas nieoznaczony z autorem utworu – na określonych w tej umowie polach eksploatacji.

 

Polityka Open Access i wolne licencje

EPPiSM działa na zasadach otwartego dostępu (Open Access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne (online) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY DEED).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna zarówno dla danego użytkownika, jak i jego instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą korzystać z pełnych wersji tekstów, tzn. czytać je, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, a także używać ich w każdym dozwolonym prawem celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora / autorów. Praktyka ta pozostaje w zgodzie z definicją wolnego dostępu (BOAI).

 

Historia czasopisma

Historia uczelnianego periodyku EWSPA zaczęła się w momencie bardzo szczególnym dla Polski, gdyż pierwszy numer ukazał się dokładnie na początku maja 2004 r. – a zbieżność z datą przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej jest oczywiście nieprzypadkowa.

Już od pierwszego numeru dobitnie manifestowała się zawarta w nazwie pisma europejskość. By się o tym przekonać, wystarczy przywołać kilka tytułów artykułów zamieszczonych w początkowych numerach Europejskiego Przeglądu Prawa (bo w latach 2004–2006 czasopismo nosiło taką właśnie krótszą nazwę): „Harmonizacja prawa we Wspólnocie Europejskiej i zbliżanie ustawodawstwa polskiego do prawa wspólnotowego”; „Europeizacja polskiego prawa pracy”; „Niemieckie roszczenia odszkodowawczo-windykacyjne wobec Polski: ratione materiae i ratione temporis”; „Karta praw podstawowych: geneza, treść, zakres obowiązywania, próba oceny”; „Co dalej po Tampere? Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”; „Zmiany w prawie karnym skarbowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”; „Wspólnotowe prawo znaków towarowych”; „Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej” czy „Suwerenność państw Unii Europejskiej: prymat i bezpośrednie stosowanie”.

Pierwsze numery periodyku (wstępnie zaplanowano go jako dwumiesięcznik, szybko jednak stał się – i jest po dziś dzień – kwartalnikiem) pozwalają zauważyć, że pisywali w nim również autorzy zagraniczni, co i później było stałą praktyką (tak jak wielojęzyczność wybranych numerów).

Merytoryczny kształt początkowych siedmiu zeszytów jest zasługą pierwszego redaktora naczelnego – Piotra Ambroziewicza; wśród autorów byli zaś wtedy między innymi: Witold Wołodkiewicz, Tadeusz Szymanek, Władysław Czapliński, Anne Fort oraz Richard D. Pomp.

Sędzia SN Tadeusz Szymanek pozostał zresztą do końca swoich dni jednym z ważniejszych dla kwartalnika autorów, podobnie jak zmarły w marcu 2021 r. dotychczasowy rektor uczelni Dariusz Czajka. Obaj byli ponadto aktywnymi członkami Komitetu Redakcyjnego od początku istnienia pisma.

W 2009 r., po trzyletniej przerwie, kwartalnik reaktywowano pod nieco zmienionym tytułem: „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych”. Redaktor naczelną została wtedy (i była nią do września 2013 r.) Ewa Boniecka-Bromke. Wiązało się to z pewną zmianą profilu; dotychczasową problematykę prawną (a także administracyjno-zarządczą) dopełniły bowiem inne treści: politologiczne – w tym tytułowe stosunki międzynarodowe – socjologiczne oraz pokrewne. Od 2009 r. kwartalnik poszerzył zatem swój tematyczny zakres o nowe obszary nauk społecznych. Ta świadomie przyjęta interdyscyplinarność – stymulująca poszukiwanie związków między naukami społecznymi – odzwierciedlała zarazem nowy, podobnie wzbogacony profil uczelni. 

W październiku 2013 r. redaktorem naczelnym EPPiSM został Jerzy J. Wiatr. Sprawuje tę funkcję do dziś, pozostając zarazem ważnym i niestrudzonym autorem artykułów oraz recenzji.

Przez ostatnie osiem lat na łamach kwartalnika pojawiła się – w znacznie większym niż wcześniej zakresie – filozofia prawa oraz zagadnienia z nią powiązane. Częściej też spotkać można analizy politologiczne (podejmowane także przez autorów z zagranicy). W gronie autorów zagranicznych publikujących w EPPiSM znalazły się między innymi tak cenione nazwiska światowej nauki, jak:

– Shlomo Avineri – profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, członek Polskiej Akademii Umiejętności, światowej sławy historyk marksizmu i syjonizmu;

– Anton Bebler – em. profesor Uniwersytetu w Lubljanie, profesor zagraniczny EWSPA, prezydent słoweńskiej Euro-Atlantic Council, jeden z najbardziej znanych w świecie teoretyków w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa narodowego;

– Ergun Özbudun – profesor Uniwersytetu w Stambule, najwybitniejszy turecki teoretyk prawa konstytucyjnego, profesor honorowy EWSPA;

– Adam Przeworski, profesor New York University i Uniwersytetu Chicago, członek Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki;

– Elena Shestopal – profesor Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa, b. wiceprezydent International Political Science Association;

– Aleksander Zapiesocki – rektor Sankt-Petersburskiego Humanistycznego Uniwersytetu Związków Zawodowych, członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, Zasłużony Działacz Nauki Federacji Rosyjskiej, doktor honoris causa uczelni z USA, Izraela I Ukrainy, profesor honorowy EWSPA.

Wiele zamieszczanych tekstów pozostaje w językach oryginalnych (najczęściej angielskim, rosyjskim i francuskim); dotyczy to zwłaszcza numerów monograficznych, będących zwykle pokłosiem międzynarodowych konferencji; niektóre artykuły zagranicznych autorów są natomiast tłumaczone.

Numery specjalne lub monograficzne EPPiSM poświęcano ponadto – zazwyczaj w całości, niekiedy w znacznej części – bądź to uczczeniu ważnych wydarzeń z naszej najnowszej historii (jak 20-lecie uchwalenia obowiązującej Konstytucji RP – na łamach kwartalnika znalazł się wtedy bogaty plon konferencji, która odbyła się z tej rocznicowej okazji z udziałem m.in. byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego), bądź też uczczeniu osób zmarłych szczególnie zasłużonych dla uczelni (prof. zw. Adam Bromke, SSN Tadeusz Szymanek, prof. dr hab. Andrzej Bierć, rektor Dariusz Czajka, prof. EWSPA i adwokat).

Ostatnimi czasy do wspomnianego wyżej bogatego tematycznego spektrum czasopisma doszła jeszcze – zyskująca coraz bardziej na znaczeniu – problematyka bezpieczeństwa publicznego. Choć rzecz jasna najbardziej interesujące kwestie prawa krajowego oraz wspólnotowego, tak ważne i dominujące zwłaszcza w pierwszym, świeżo poakcesyjnym okresie istnienia pisma, nigdy zapewne nie znikną z pola widzenia redaktorów programowych.

Łamy uczelnianego periodyku od początku były otwarte również dla najlepszych studentów i absolwentów EWSPA. Publikowanie wybranych studenckich prac jest jednym z tych narzędzi dydaktyki, które trudno chyba przecenić.

Pierwszym naczelnym redaktorem pisma (wcześniej funkcjonującego pod nazwą: Europejski Przegląd Prawa) był Piotr Ambroziewicz. Od ponad dekady merytoryczny kształt dopełnia wybrana problematyka politologiczna i socjologiczna. Redaktorem naczelnym Europejskiego Przeglądu Prawa i Stosunków Międzynarodowych jest Jerzy J. Wiatr.

Dotychczas wydano 69 numerów (łącznie EPP oraz EPPiSM).