Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • 1. Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • 2. Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • 3. Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • 4. Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie czasopisma Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • 5. Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • 6. Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • 7. Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie) autorskie prawa majątkowe do utworu, który deponuję w niniejszym formularzu. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie. Autor jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez Wydawnictwo nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Autor ponosi odpowiedzialność za merytoryczną poprawność, a także za aktualność stanu prawnego utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W razie wykrycia przez autora – już po złożeniu tekstu – błędu, nieścisłości lub dezaktualizacji ma on obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Wydawnictwa.

Autor powinien przywoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie jego pracy, w formie cytatu, w przypisie oraz w bibliografii.

O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu decyduje przede wszystkim jego naukowa oryginalność i jakość, a także spójność z tematyką preferowaną przez Wydawnictwo.

Zaleca się, by do tekstów nadsyłanych Wydawnictwu przez studentów, absolwentów, doktorantów itp. dołączano stosowną rekomendację opiekuna naukowego.

Autor przesyłający do Wydawnictwa swój utwór oświadcza, że zapoznał się z
zasadami etyki publikacyjnej stosowanymi w Wydawnictwie EWSPA i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 Wymagane informacje o autorze:

 • imię (imiona) i nazwisko – wraz z podaniem wszystkich stopni naukowych oraz tytułów naukowych i/lub zawodowych;
 • adres e-mail (do kontaktu oraz w celu umieszczenia w biogramie autora w wypadku publikacji jego tekstu; może to być ten sam adres lub dwa różne – ale wtedy z zaznaczeniem, który z nich ma być upubliczniony);
 • telefon do kontaktu,
 • CV zawierające afiliację naukową i/lub zawodową,
 • numer ORCID.

 

Wymagania co do przesyłanego tekstu:

 • obligatoryjnie: wersja elektroniczna (co najmniej Word 2003 lub późniejszy, umożliwiający pracę nad tekstem); fakultatywnie: papierowy wydruk oraz tekst w postaci PDF,
 • tytuł (redakcja zastrzega sobie prawo jego zmiany) w językach polskim i angielskim,
 • przypisy odsyłające do wszystkich źródeł publikacji aktów prawnych oraz do bibliografii,
 • bibliografia (literatura przedmiotu),
 • abstrakt w języku polskim,
 • abstrakt w języku angielskim,
 • słowa kluczowe (po polsku i po angielsku),
 • fakultatywnie: wprowadzenie (lead),
 • śródtytuły (zalecane) lub inny podział tekstu zapewniający jego przejrzystość,
 • informacja o źródłach finansowania (granty, dotacje fundacji, stowarzyszeń, instytucji, podmiotów komercyjnych itp.).

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.