Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15Abstrakt

Bunt Koracha, skierowany przeciwko Mojżeszowi, miał za podstawę twierdzenie o uniwersalnym charakterze świętości narodu wybranego, stąd pojawiła się u rebelianta wątpliwość co do hierarchicznej struktury zastanej w wędrującej ku ziemi obiecanej wspólnocie. Artykuł jest przeglądem kolejnych wypadków, do jakich doszło podczas postoju w oazie Kadesz (Lb 16). Poczyniona została analiza struktury literackiej całego rozdziału, co umożliwiło wyłonienie wielu szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji. Działanie w ten sposób podjęte uzdalnia do określenia wszelkich czynników, które wpłynęły na postawę buntownika oraz jego popleczników. Bogactwo motywów, którym cechuje się omawiany rozdział, powoduje dość obszerną analizę, a kwestia świętości zostaje często zaznaczana. Rozumienie jej przez Mojżesza znacznie odbiega od propozycji złożonej przez Koracha, czego dowodzi przeprowadzona egzegeza.


Słowa kluczowe

Korah; Mojżesz; świętość; Izrael

Teksty biblijne [Google Scholar]
Pięcioksiąg hebrajsko-polski przekład interlinearny Starego Testamentu z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, oprac. A. Kuśmirek, Warszawa 2003. [Google Scholar]

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, opr. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. V, red. A. Jankowski i in., Poznań 2000. [Google Scholar]

Septuaginta, czyli grecka Biblia Starego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna: 46), tłum. R. Popowski, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Literatura przedmiotu [Google Scholar]

Alexander T. D., From Paradise to the Promise Land. An Introduction to the Pentateuch, Carlisle 2002. [Google Scholar]

Alter R., The Five Books of Moses. Translation and Commentary, New York- London 2004. [Google Scholar]

Ashley T. R., The Book of Numbers, Grand Rapids 1993. [Google Scholar]

Buber M., Mojżesz, Warszawa 1998. [Google Scholar]

Budd P. J., Numbers, Waco 1984. [Google Scholar]

Burden T. L., The Kerygma of the Wilderness Traditions in the Bible, New York 1994. [Google Scholar]

Cole R. D., Numbers, Nashville 2000. [Google Scholar]

Domański A., Genealogie w Pięcioksięgu, „Studia Loviciensia” 2008, 10, s. 113-122. [Google Scholar]

Findlay J., The Priestly Ideology of the Septuagint Translator of Numbers 16-17, “Journal for the Study of the Old Testament” 2006, 30.4, s. 421-429. [Google Scholar]

Fretheim T. E., Numbers, Nashville 1996. [Google Scholar]

Hałas S., Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni, Kraków 1991. [Google Scholar]

Hoffmeier J. K., Ancient Israel in Sinai, Oxford 2005. [Google Scholar]

Johnstone P. J., Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty biblijnej tradycji żydowskiej, Kraków 2010. [Google Scholar]

Lemański J., Pięcioksiąg dzisiaj, Kielce 2002. [Google Scholar]

Magonet J., The Korah Rebellion, „Journal for the Study of the Old Testament” 1982, 24, [Google Scholar]
s. 3-25. [Google Scholar]

Mann T. W., The Book of the Torah. The Narrative Integrity of the Pentateuch, Lousville 2010. [Google Scholar]

Münnich M., Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2003. [Google Scholar]

Orygenes, Homilie o Księdze Liczb, tłum. S. Kalinowski, Kraków 2016. [Google Scholar]

Pietkiewicz R., Obraz Boga w wypowiedziach bohaterów ksiąg historycznych Starego Testamentu, „Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2010, 9/2.17, s. 124-146. [Google Scholar]

Seters J. van, The Life of Moses. The Yahwist as Historian in Exodus-Numbers, Louisville 1994. [Google Scholar]

Shreiner J., Teologia Starego Testamentu, tłum. B.W. Matysiak, Warszawa 1999. [Google Scholar]

Stanek T., Pięcioksiąg jako narracja symboliczna, Poznań 2014. [Google Scholar]

Stanek T., Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej, Poznań 2012. [Google Scholar]

Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu, t. I, II, Poznań 2004. [Google Scholar]

Weinstein B., In Defense of Korah, „Jewish Bible Quarterly” 2009, 37, s. 259-265. [Google Scholar]

Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (t. I, II), red. L. Koehler, W. Baumgartner, J. J. Stamm, wyd. II, Warszawa 2013. [Google Scholar]

Zwijacz E. N., Obraz ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010. [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Biblistyka

Udostępnij

Jędrzejczak, A. (2018). Odmienne rozumienie świętości ludu Jahwe przez Mojżesza i Koracha. Analiza egzegetyczna Lb 16,1-17,15. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 53-69. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1732

Andrzej Łukasz Jędrzejczak  andrzejjedrzejczak@onet.eu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0001-8892-3632

W 2017 roku obroniłem pracę magisterską w Zakładzie Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.