„Św. Bazyli Wielki jako wzór lidera Kościoła” Rec. Nicu Dumitrașcu: Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine), New York: Routledge 2018Abstrakt

Recenzja książki: Nicu Dumitrașcu: Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine), New York: Routledge 2018


Słowa kluczowe

Nicu Dumitrașcu; Bazyli Wielki

Nicu Dumitrașcu: Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine), New York: Routledge 2018 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2018-12-29


Dział
Recenzje

Udostępnij

Kopiec, P. (2018). „Św. Bazyli Wielki jako wzór lidera Kościoła” Rec. Nicu Dumitrașcu: Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine), New York: Routledge 2018. Kieleckie Studia Teologiczne, (17), 311-314. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/1966

Piotr Kopiec  petrko@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekumeniczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0581-07371. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.


Inne teksty tego samego autora