Fenomen maryjnej pobożności ludowej


Abstrakt

Popular piety is next to the liturgy a magnificent form of worshiping The God. It arises spontaneously from spiritual needs of the believers. Nevertheless, it’s important that it undergoes constant formations that do not allow to distortion and perverting. We can distinguish several branches of popular piety among which the Virgin Mary has primacy. Its great value is evidenced by numerous manifastations of veneration of the Mother of Christ. Presented Forms of Marian popular piety are only a small part of the enormous wealth of prayers, services and other Forms of worshiping her. The figure of the Bessed Virgin Mary is in some way inscribed in the Christian culture and the scenery of our Motherland. The developing sanctuaries and the pilgrimage movements testifiy about growing need to establish a relationship with Mary and fill the spiritual void resulting from laicisation and secularisation of the society.Numerous of Marian prayers, existing Rosary Roses as well as interest in services indicate the role of the Mother of Jesus and the Mother of all believers.It cannot be denied that Marian popular piety is a peculiar phenomenon and plays an important role in the development of the religiousness of a modern man.


Słowa kluczowe

pobożność ludowa; maryjna pobożność ludowa; sanktuarium; pobożność ludowa a liturgia; różaniec; liturgia

Magisterium Kościoła [Google Scholar]

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002. [Google Scholar]
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań 2003. [Google Scholar]
Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]
Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002. [Google Scholar]
Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Życiński, Kraków 2002. [Google Scholar]
Paweł VI, Adhortacja Marialis cultus (2 II 1974 r.), Wrocław 2004. [Google Scholar]

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (4 III 1979 r.), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Życiński, Kraków 2002, 7–78. [Google Scholar]
Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25 III 1987), w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Życiński, Kraków 2002, 362–428. [Google Scholar]
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 XI 2013 r.), Kraków 2013. [Google Scholar]
Jan Paweł II List Apostolski Rosarium Virginis Mariae (16 X 2002), Wrocław 2002. [Google Scholar]

Księgi liturgiczne [Google Scholar]
Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2009. [Google Scholar]
Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Poznań 1999. [Google Scholar]

Literatura źródłowa [Google Scholar]
Benik S.W., Snopek Myrry z Ogroda Getsemańskiego, albo żałosne gorżkiej Męki Syna Bożego, co piątek, a mianowicie podczas Pasyjej w niedziele Postu Wielkiego po południu, około godzin nieszpornych rozpamiętywane; z przydatkiem króciuchnego Nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu, w: M. Buczkowski, Gorzkie żale, Kraków 2010, 69–92. [Google Scholar]
Casanova J., Formy współczesnej bezreligijności, Więź, wiosna 2021 1 (683), 141–150. [Google Scholar]
Buczkowski M., Gorzkie żale, Kraków 2010. [Google Scholar]
Fischer B., Liturgie und Volksfrömmigkeit, Liturgisches Jahrbuch 17 (1967). [Google Scholar]
Jura P., Formy maryjnej pobożności ludowej we Włoszech, w: Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red. R. Pierskała, T. Smolińska, Opole 2004, 71–98. [Google Scholar]
Kałdon S.M., Prawda o Niepokalanym Sercu Maryi w pobożności i nauczaniu Kościoła, Kraków 2000. [Google Scholar]
Krakowiak C., Pobożność ludowa, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006, 627–630. [Google Scholar]
Mróz F., Sanktuaria Kościoła rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, 183–204. [Google Scholar]
Najder J., Maryjna pobożność ludowa w świetle „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”, Warszawa 2018. [Google Scholar]
Najder J., Teologiczno-liturgiczne aspekty nowych wezwań „Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny”, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021)1, 85–95. [Google Scholar]
Salij J., Pobożność ludowa w perspektywie katolickiej prawowierności, Studia Gnesnensia 28 (2013), 5–15. [Google Scholar]
Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, Kraków 2017. [Google Scholar]
Sinka T., Zarys liturgiki, Kraków 1994. [Google Scholar]
Sobeczko H.J., Liturgia – pobożność ludowa – religijność ludowa – folklor religijny, w: Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red. R. Pierskała, T. Smolińska, Opole 2004, 9–20. [Google Scholar]
Sroka J., Liturgiczny kult Bogurodzicy normą pobożności maryjnej, Anamnesis 28 (2010), 59–73. [Google Scholar]
Strycharz-Bogacz K., Przejawy ludowej pobożności w polskim nurcie pasyjnym, Annales Lublinenses pro Musica Sacra 4 (2003), 153–167. [Google Scholar]
Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, Lublin 2006. [Google Scholar]
Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, red. R. Pierskała, T. Smolińska, Opole 2004. [Google Scholar]
Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016. [Google Scholar]

Literatura pomocnicza [Google Scholar]
Durand G., A imaginaҫăo symbólica, Lisbona 1979. [Google Scholar]
Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, Warszawa 1979. [Google Scholar]
Źródła internetowe [Google Scholar]
Jackowski J., Chwalcie łąki umajone, w: http://www.gadki.lublin.pl/gadki/artykul.php?nr_art=1559 (dostęp: 11.05.2021). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2021-10-15


Dział
Artykuły

Udostępnij

Najder, J. (2021). Fenomen maryjnej pobożności ludowej. Łódzkie Studia Teologiczne, 30(2), 83-94. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/lst/article/view/3829

Jakub Najder