Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 4 (2022)

Artykuły

Sukcesja urzędu biskupiego w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Polskokatolickiego w RP z uwzględnieniem problemu biskupów wędrownych (episcopi vagantes)

 • ks. Szymon Krzysztof Wawrzyńczak
DOI: https://doi.org/10.52097/lst.2022.4.57-70  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.12.2022

Abstrakt

The issue of apostolic succession is one of the subjects of ecumenical dialogue between the Roman Catholic Church and the Polish-Catholic Church in the Republic of Poland. Thanks to studies conducted in this area, it is possible to ascertain the preservation in the Polish-Catholic Church of the historical succession, originating through the Churches of the Union of Utrecht from the Roman Catholic Church. A difference, howewer, is the approach of the two communities to the succession of the episcopal ministry outside the community of the Church. The Old Catholic Churches, and hence the polish-catholics, do not recognise the validity of episcopal ordinations conferred outside the ecclesial community and without a specific mandate to confer them, even if the proper rite of conferral has been observed. The Roman Catholic Church, while regarding the conferral and reception of episcopal orders without papal nomination as giving rise to excommunication, nevertheless recognises their sacramental effect if the substance, form and proper intention of the conferral have been preserved.

Bibliografia

 1. Benedykt XVI, List do biskupów, do kapłanów, do osób konsekrowanych oraz wiernych świeckich Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej (27 V 2007 r.), L’Ossevatore Romano, wyd. polskie, 28 (2007), nr 9, 4–16. [Google Scholar]
 2. Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. J. Jezierski, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2008. [Google Scholar]
 3. Breviarium Fidei, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opr. S. Głowa, I. Bieda, Poznań: Wydawnictwo Święty Wojciech 1988. [Google Scholar]
 4. Ferdek B., Biskupi Kościoła Polskokatolickiego – drzewo sukcesji, w: Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2018, 101–108. [Google Scholar]
 5. Gontarek A., Liturgia święceń biskupich w Kościele Polskokatolickim w: Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2018, 29–37. [Google Scholar]
 6. Gross J., Pochodzenie sukcesji apostolskiej polskich biskupów luterańskich, Dzięgielów: Wydawnictwo Warto 2012. [Google Scholar]
 7. Hryniewicz W., Sukcesja apostolska w świetle współczesnej teologii prawosławnej, Collectanea Theologica 44 (1974) 1, 25–42. [Google Scholar]
 8. Jakubiak P., Problem ważności przyjęcia sakramentu święceń w prawie Kościoła Katolickiego, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2018. [Google Scholar]
 9. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores gregis (16 października 2003). [Google Scholar]
 10. Kaczmarski H., Sukcesja apostolska papieży od XVI wieku do czasów najnowszych, Saeculum Christianum 6 (1999) 1, 229–244. [Google Scholar]
 11. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallotinum 1994. [Google Scholar]
 12. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallotinum 2008. [Google Scholar]
 13. Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Inter insigniores (15 X 1976), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, opr. Z. Zimowski. J. Królikowski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 1995, 110–122. [Google Scholar]
 14. Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o bezprawnym udzieleniu święceń kapłańskich i konsekracji biskupiej, AAS 68 (1976), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, opr. Z. Zimowski, J. Królikowski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS 1995, 109. [Google Scholar]
 15. Küry U., Kościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia, tłum. z niem. W. Wysoczański Warszawa: Wydawnictwo CHAT 1996. [Google Scholar]
 16. Majer P., Sukcesja urzędu biskupiego według obowiązujących przepisów prawa kościelnego, w: Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2018, 89–100. [Google Scholar]
 17. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska (1973), http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1973_successione-apostolica_pl.html (dostęp: 1.08.2022). [Google Scholar]
 18. Mokrzycki B., Kościół w świętości, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1984. [Google Scholar]
 19. Piątek T., Starokatolicyzm, Maryawita 4 (1987), 11. [Google Scholar]
 20. Pontyfikał Kościoła Polskokatolickiego w RP, Warszawa 1987. [Google Scholar]
 21. Pontyfikał Rzymski, odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II, wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wydanie II wzorcowe, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1999. [Google Scholar]
 22. Przedpełski B., Konsekracja biskupów polskokatolickich w 1952 roku, w: Sukcesja i urząd biskupa. [Google Scholar]
 23. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2018, 109–120. [Google Scholar]
 24. Przedpełski B., Sukcesja historyczna w zachodnioeuropejskich Kościołach starokatolickich Unii Utrechckiej. Spojrzenie polskokatolickie, w: Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2008, 67–92. [Google Scholar]
 25. Różański M., Sukcesja apostolska biskupów łódzkich, Łódzkie Studia Teologiczne 11–12 (2002–2003), 169–175. [Google Scholar]
 26. Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” (21 listopada 1964), w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallotinum 2002, 193–208. [Google Scholar]
 27. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele “Lumen gentium” (18 listopada 1964), w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań: Pallotinum 2002, 104–163. [Google Scholar]
 28. Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2018. [Google Scholar]
 29. The Hierarchy of the Catholic Church. Current and historical information about its bishops and dioceses, http://www.catholic-hierarchy.org/, [dostęp: 1.05.2022]. [Google Scholar]
 30. Umowa biskupów starokatolickich zjednoczonych w Unii Utrechckiej, uchwalona w dniu 12 września 1974 roku, http://www.polskokatolicki.pl/HISTORIA/DOKUMENTY/umowa_biskupow_starokatolickich.htm (dostęp: 1.06.2022). [Google Scholar]
 31. Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, tłum. z niem. T. Mieszkowski, Warszawa: Verbinum 2005. [Google Scholar]
 32. Wawrzyńczak S., Dialog ekumeniczny Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Polskokatolickim w: Synodalność. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. P. Rabczyński, Pelplin: Bernardinum 2020, 191–215. [Google Scholar]
 33. Wysoczański W., Polskokatolicyzm, w: Küry U., Kościół Starokatolicki, Historia, nauka, dążenia, Warszawa: Wydawnictwo CHAT 1996, 425–459. [Google Scholar]
 34. Wysoczański W., Z badań nad polskim nurtem starokatolicyzmu, Rocznik Teologiczny 58 (2016) 4, 637–656. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.