Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 12 (2023)

Artykuły

Kilka uwag o istocie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych

 • Andrzej Nogal
Opublikowane: 05.02.2024

Abstrakt

The article discusses the issues related to determining the legal nature of disciplinary liability of legal sub-professions. The author believes that constitutional directives are decisive in determining the legal nature of disciplinary liability. The article presents the evolution of the statutory regulation of legal sub-professions from the pre-war period onwards and the gradual departure from internal liability towards instruments derived from criminal law. The author concludes that the disciplinary liability of lawyers is now of a criminal nature within the meaning of constitutional standards and that it is necessary to adjust the disciplinary proceedings to them.

Bibliografia

 1. Bojańczyk Antoni, Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), „Państwo i Prawo” 2004/9 [Google Scholar]
 2. Bojańczyk Antoni, Razowski Tomasz, Konsekwencje procesowe przewinienia dyscyplinarnego będącego przestępstwem, „Prokuratura i Prawo” 2009/11–12 [Google Scholar]
 3. Bojarski Tomasz, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002 [Google Scholar]
 4. Ceglarska-Piłat Katarzyna, Pojęcie i cechy charakterystyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawie polskim, „Studia Prawnicze PAN” 2015/2 [Google Scholar]
 5. Cychosz Przemysław, Konstytucyjny standard prawa karnego materialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2017 [Google Scholar]
 6. Czarnecki Paweł, Kodeks etyki adwokackiej jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Palestra” 2014/9 [Google Scholar]
 7. Czarnecki Paweł, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013 [Google Scholar]
 8. Czarnecki Paweł, Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniach dyscyplinarnych i polskim systemie prawnym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022/5 [Google Scholar]
 9. Czarnecki Paweł, Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 2017/10 [Google Scholar]
 10. Dąbrowski Karol, Zawody zaufania publicznego na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2022 [Google Scholar]
 11. Giętkowski Radosław, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013 [Google Scholar]
 12. Herzog Aleksander, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratorów – co trzeba zmienić?, „Prokuratura i Prawo” 2013/12 [Google Scholar]
 13. Kardas Piotr, Prawo karne w świetle standardów konstytucyjnych, „Państwo i Prawo” 2022/10 [Google Scholar]
 14. Kidacka Marzena, Odpowiedzialność karna na tle innych rodzajów odpowiedzialności represyjnej, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2018/2 [Google Scholar]
 15. Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy – problematyka materialnoprawna i procesowa, „Rejent” 2006/9 [Google Scholar]
 16. Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, Warszawa 2016 [Google Scholar]
 17. Kozielewicz Wiesław, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Polsce do 2001 r. – rys historyczny, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016/4 [Google Scholar]
 18. Krzymuski Edmund, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, Kraków 1901 [Google Scholar]
 19. Laskowski Michał, Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem odpowiedzialności karnej?, „Themis Polska Nova” 2013/1(4) [Google Scholar]
 20. Masternak Marian, Administracyjnoprawny status zakładu karnego, „Studia Prawnoustrojowe” 2020/6 [Google Scholar]
 21. Piątkowska Urszula, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego w prawie polskim, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006/9(13) [Google Scholar]
 22. Sierocka Iwona, Odpowiedzialność porządkowa pracowników – od kodyfikacji do współczesności, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015/3 [Google Scholar]
 23. Sitek Bronisław, Tres facere existimat collegium, „Studia Prawnoustrojowe” 2002/1 [Google Scholar]
 24. Skrzydło Wiesław, Sądy i Trybunały w Konstytucji i w praktyce, Warszawa 2005 [Google Scholar]
 25. Stelmachowski Andrzej, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 [Google Scholar]
 26. Sygit Bogusław, Wąsik Natalia, Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, „Prokuratura i Prawo” 2022/7–8 [Google Scholar]
 27. Sylwestrzak Dorota, Ochrona praw jednostki przed sądem administracyjnym w sprawach dyscyplinarnych, Warszawa 2022 [Google Scholar]
 28. Wasilewski Andrzej, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Konstytucji RP), „Przegląd Sądowy” 2001/9 [Google Scholar]
 29. Zoll Andrzej, Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Zasady odpowiedzialności karnej, Warszawa 1998 [Google Scholar]