Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Relacje państwo–Kościół katolicki oraz przemiany kulturowe na współczesnej Malcie – zasady a rzeczywistość

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.85-98  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Konstytucja Malty (1964) traktuje katolicyzm jako religię państwową, jednocześnie gwarantując wolność religijną obywatelom. Konstytucyjne uregulowanie stosunków państwo–Kościół na Malcie łączy w sobie elementy typowe dla klasycznego państwa wyznaniowego oraz państwa świeckiego, zwłaszcza w zakresie wolności wyznania. Zmiany porządku prawnego wprowadzone niedawno przez maltański parlament tworzą napięcie w zestawieniu z długoletnią tradycją harmonijnych relacji między Kościołem a państwem, potwierdzonych także zestawem umów międzynarodowych. Są również w konflikcie z zasadami moralnymi właściwymi społeczeństwu, które masowo określa się jako katolickie. Sam Kościół wydaje się jednak zmieniać reguły własnej doktryny moralnej na potrzeby państwa, którego ustawodawstwo tworzy dziś niezwykłą mieszankę konserwatyzmu z najbardziej radykalną transgresją.

Bibliografia

 1. Źródła [Google Scholar]
 2. Accordo tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica di Malta per meglio ordinare l’istruzione e l’educazione religiosa cattolica nelle scuole statali, 16.11.1989 r., www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19891116_s-sede-malta-educazione_it.html. [Google Scholar]
 3. Accordo tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica di Malta sull’incorporazione della Facoltà di Teologia nell’Università di Malta, 26.09.1988 r., www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19880926_s-sede-malta-teologia_it.html. [Google Scholar]
 4. Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on Church Schools, 28.11.1991 r., www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19930218_santa-sede-rep-malta-scuole_en.html. [Google Scholar]
 5. Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the Recognition of Civil Effects to Canonical Marriages and to the Decisions of the Ecclesiastical Authorities and Tribunals about the Same Marriages, 3.02.1993 r., www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19930203_s-sede-malta_en.html. [Google Scholar]
 6. Agreement between the Holy See and the Republic of Malta on the Temporal Goods of the Church, 28.11.1991 r., www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19930218_s-sede-rep-malta-beni_en.html. [Google Scholar]
 7. Benedykt XVI, Bądźcie serdecznymi przyjaciółmi Jezusa, „L’Osservatore Romano” 2010, nr 6, s. 13. [Google Scholar]
 8. Benedykt XVI, Zachowujcie wiarę i wartości przekazane wam przez waszego Ojca, św. Pawła Apostoła, „L’Osservatore Romano” 2010, nr 6, s. 11. [Google Scholar]
 9. Franciszek [papież], Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie, Kraków 2016. [Google Scholar]
 10. Jan Paweł II, Co się stanie z człowiekiem?, „L’Osservatore Romano” 1990, nr 7–8, s. 20. [Google Scholar]
 11. Konstytucja Malty, tłum. J. Winczorek, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 12. Opracowania [Google Scholar]
 13. Abela A. i in., Attitudes about Remarriage in Malta, „Journal of Divorce & Remarriage” 2015, nr 56, s. 369–387. [Google Scholar]
 14. Abela J.S., Malta. A Brief History, Hal Tarxien 2017. [Google Scholar]
 15. Allen J.L., Papal Clouds Lift in Malta, „National Catholic Reporter” 2010, nr 14, s. 1–14. [Google Scholar]
 16. Aqulina K., Church and State Relations in the Constitution of Malta, „Polonia Sacra” 2018, nr 2 (51), s. 175–199. [Google Scholar]
 17. Bettetini A., Religion and the Secular State in Malta [w:] Religion and the Secular State: National Reports, red. J. Martinez-Torron, W. Cole Durham, Provo 2010, s. 493–503. [Google Scholar]
 18. Bonello R., The Impact of Religion and Human Rights Talk on Legislation in Malta, www.academia.edu/25203784/The_Impact_of_Religion_and_Human_Rights_Talk_on_Legislation_in_Malta. [Google Scholar]
 19. Borecki P., Znamiona państwa wyznaniowego – uwagi na kanwie dorobku współczesnego konstytucjonalizmu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2017, nr 20, s. 223–248. [Google Scholar]
 20. Burgoński P., Modele relacji między religią i polityką [w:] Religia i polityka. Zarys problematyki, red. J. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014, s. 216–239. [Google Scholar]
 21. Castells M., Siła tożsamości, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 22. Deguara A., Till divorce do us part? The role of the Roman Catholic Church in the divorce referendum campaign in Malta, www.academia.edu/26635348/Till_divorce_do_us_part_The_role_of_the_Roman_Catholic_Church_in_the_divorce_referendum_campaign_in_Malta. [Google Scholar]
 23. Florczak-Wątor M., Mikuli P., Systemy konstytucyjne Cypru i Malty, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 24. Gajda A., Kościoły i związki wyznaniowe w prawie wspólnotowym [w:] Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, red. E. Firlit, Warszawa 2009, s. 15–35. [Google Scholar]
 25. Górzna S., Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii, Słupsk 2018. [Google Scholar]
 26. Górzna S., Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju między narodami i religiami w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Religia, kultura i edukacja w świetle zagrożeń współczesnego świata, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2014, s. 41–59. [Google Scholar]
 27. Harwood M., Adopting Same-Sex Unions in Catholic Malta: Pointing the Finger at ‘Europe’, „South European Society and Politics” 2015, nr 1, s. 113–131. [Google Scholar]
 28. Jendrzejczak M., Upadek katolickiej Malty. Martwy zapis o „religii państwowej”, „Polonia Christiana” 24.07.2017, http://pch24.pl/upadek-katolickiej-malty-martwy-zapis-o-religii-panstwowej-,53206,i.html#ixzz61qxyvjir. [Google Scholar]
 29. Koster A., Clericals versus Socialists: Toward the 1984 Malta School War [w:] Religious Regimes and State-Formation. Perspectives From European Ethnology, red. E.R. Wolf, Albany 1991, s. 105–131. [Google Scholar]
 30. Krukowski J., Konkordaty Jana Pawła II, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 4 (72), s. 169–185. [Google Scholar]
 31. Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2004. [Google Scholar]
 32. malk, Co teraz z katolikami na Malcie? Nie muszą się już spowiadać?, „Polonia Christiana” 19.01.2017, http://pch24.pl/co-teraz-z-katolikami-na-malcie-nie-musza-sie-juz-spowiadac-,48851,i.htm. [Google Scholar]
 33. Mezglewski A. i in., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011. [Google Scholar]
 34. Mifsud Bonnici U., Państwo i Kościół na Malcie [w:] Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007, s. 263–276. [Google Scholar]
 35. Mirani L., Malta to legalise divorce after bitter referendum, „The Independent” 30.05.2011, http://independent.co.uk/news/world/europe/malta-to-legalise-divorce-after-bitter-referendum-2290802.html. [Google Scholar]
 36. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Lublin 2007. [Google Scholar]
 37. Pace R., Growing Secularisation in a Catholic Society: The Divorce Referendum of 28 May 2011 in Malta, „South European Society and Politics” 2012, nr 4, s. 573–589. [Google Scholar]
 38. Pace Y., Gonzi admits divorce has been ‘positive experience’ eight years after voting against, „Malta Today” 2.08.2019, www.maltatoday.com.mt/news/national/96654/watch_gonzi_admits_divorce_has_been_positive_experience_eight_years_after_voting_against#.Xe9eVTNKiUk. [Google Scholar]
 39. Skrzypek A., System polityczny Malty, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 40. Sobczyk P., Katolicka koncepcja państwa wyznaniowego [w:] Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka, red. J. Szymanek, Warszawa 2011, s. 106–121. [Google Scholar]
 41. Vassallo M.T., The Europeanization of Interest Groups in Malta and Ireland, London 2015. [Google Scholar]
 42. Xuereb P.G., The Constitution of Malta: Reflections of the New Mechanism for Synchrony of Values in Different Levels of Governance [w:] National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law, red. A. Albi, S. Bardutzky, The Hague 2019, s. 141–177. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.