Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Tajemnica spowiedzi i tajemnica zawodowa duchownych we włoskiej procedurze karnej oraz Kodeksie karnym

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.291-309  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnienia ochrony informacji pozyskanych przez duchownych Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych z racji sprawowania ich urzędu. Rozważania prowadzone są m.in. w oparciu o odpowiednie przepisy Konstytucji Republiki Włoskiej oraz stosowne unormowania włoskiego kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego. W przywołanej ustawie zasadniczej uregulowane zostały kwestie ochrony wolności religijnej oraz instytucjonalne relacje pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi. Ochrona, przewidziana w przepisach włoskiego kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego, obejmuje nie tylko wiadomości pozyskane przez duchownego, ale wszelkie inne dowody będące w jego posiadaniu z racji piastowanego urzędu czy stanowiska.
Analiza treści i aksjologii powyższych unormowań w świetle prawa wewnętrznego Kościołów czy związków wyznaniowych pozwala z uznaniem odnieść się do włoskiej ochrony tajemnicy sakramentalnej oraz tajemnicy zawodowej duchownych. Zapewnia to penitentowi ochronę przekazanych w ten sposób wiadomości.

Bibliografia

 1. Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modifi cazioni al Concordato Lateranense, Gazzetta Ufficiale 1985 Nr 85; AAS 75 (1985), s. 521–535. [Google Scholar]
 2. Alberici P., Eccezioni al dovere di testimonianza, Torino 1910. [Google Scholar]
 3. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 82 (1990), s. 1033–1363. [Google Scholar]
 4. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983 r.), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–317; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 5. Corte di Cassazione, sezione VI penale, wyrok z dnia 14 lutego 2017 r., nr 6912. [Google Scholar]
 6. Costituzione della Repubblica Italiana zamieszczona na stronie internetowej Senatu Republiki Włoskiej, www.senato.it [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. [Google Scholar]
 7. Finocchiaro F., Diritto ecclesiastico, Bologna 2015. [Google Scholar]
 8. Gaudium et spes [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 604 i nn. [Google Scholar]
 9. https://it.chiesadigesucristo.org/ [dostęp: 7 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 10. http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html [dostęp: 22 kwietnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 11. http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101.html [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 12. https://ucei.it/ [dostęp: 14 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 13. https://www.allsaintsrome.org/ [dostęp: 5 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 14. https://www.chiesaluterana.it/statuto-della-chiesa-luterana/ [dostęp: 6 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 15. https://www.chiesavaldese.org/index.php [dostęp: 30 stycznia 2020 r.]. [Google Scholar]
 16. https://www.jw.org/it/ [dostęp: 12 lutego 2020 r.]. [Google Scholar]
 17. Jan Paweł II, Fides et ratio, Watykan 1998. [Google Scholar]
 18. Kantyka P., Pokuta w refleksji teologicznej Kościoła anglikańskiego [w:] Pokuta dzisiaj. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Teologiczne Oddział w Radomiu 27 kwietnia 2010, J. Wojtkuna (red.), Kraków 2010, s. 41–51. [Google Scholar]
 19. Kodeks karny wprowadzony na mocy Dekretu królewskiego z 19.10.1930 r., nr 1398, Gazzetta Ufficiale 1930 Nr 251. [Google Scholar]
 20. Kodeks postępowania karnego wprowadzony na mocy Dekretu Prezydenta Republiki z 22.09.1988 r., nr 447, Gazzetta Ufficiale 1988 Nr 250. [Google Scholar]
 21. Konstytucja Włoch, tłum. Zbigniew Witkowski, Warszawa 2004, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html [dostęp: 14 lipca 2020 r.]. [Google Scholar]
 22. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, księg. II: Lud Boży, t. 2, cz. 1, red. J. Krukowski, Poznań 2005. [Google Scholar]
 23. Krukowski J., Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, Lublin 1987, s. 113–218. [Google Scholar]
 24. Licastro A., I ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, Milano 2005. [Google Scholar]
 25. Listy Ojca Pio, II Korespondencja z Raffaeliną Cerase (1914-1915), tłum. M.E. Nowak, Kraków 2019. [Google Scholar]
 26. Majer P., Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym [w:] Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 83–123. [Google Scholar]
 27. Milani D., Segreto, libertá religiosa e autonomia confessionale, Lugano 2008. [Google Scholar]
 28. Nota sull’importanza del foro interno e l’inviolabilità del sigillo sacramentale (29 giugno 2019), http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/index_it.htm [dostęp: 10 grudnia 2019 r.]. [Google Scholar]
 29. Nowosad S., Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej, „Studia Theologica Varsaviensia” 2014, nr 2, s. 37–65. [Google Scholar]
 30. Nykiel K., Penitencjaria Apostolska: Trybunał miłosierdzia w służbie Kościołowi, „Teologia i Moralność” 2015, t. 10, nr 2. [Google Scholar]
 31. Orzeszyna K., Status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w Republice Włoskiej, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 2, s. 61–79. [Google Scholar]
 32. Posynodalna Adhortacja Apostolska do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie, AAS 84 (1992). [Google Scholar]
 33. Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999. [Google Scholar]
 34. Pietrzak M., Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 35. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2003. [Google Scholar]
 36. Rakoczy T., Ochrona tajemnicy spowiedzi. Zakaz wyjawiania okoliczności uciążliwych dla penitenta, „Annales Canonici” 2009, nr 3, s. 136–137. [Google Scholar]
 37. Stanisz P., Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin 2007. [Google Scholar]
 38. Stanisz P., Regulacja problematyki wyznaniowej w Konstytucji Republiki Włoskiej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, nr 1, s. 135–153. [Google Scholar]
 39. Układ między Stolicą Apostolską i Republiką Włoską w sprawie rewizji konkordatu laterańskiego, podpisany 18 lutego 1984 r. [w:] J. Krukowski, Konkordaty współczesne. Doktryna, Teksty (1964-1994), Warszawa 1995, s. 423–455. [Google Scholar]
 40. Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch, Toruń 2004. [Google Scholar]
 41. Zubert B. W., Sacramentale sigillum inviolabile est [w:] Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.),Lublin 2001, s. 723–741. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.