Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Zasady ogólne

Wydawca czasopisma Problemy Współczesnej Kryminalistyki (Wydawnictwo PTK) stosuje standardy etyczne opracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) i zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Standardy COPE wspierają wydawców w upowszechnianiu etycznych praktyk wydawniczych. Gwarantują one stosowanie zasad etyki publikacyjnej, w tym przejrzystości i uczciwości w nauce. Zastosowanie się do takich zasad dotyczy zarówno wydawcy, jak też autorów
i recenzentów. Szczegółowo przedstawione standardy znajdują się na stronie Committee on Publication Ethics COPE.

Każda publikacja zgłoszona do Wydawnictwa PTK jest przed wydaniem weryfikowana pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności oraz wartości naukowej.

Zasady obowiązujące wydawcę

 • Kontrolowanie standardów etycznych: Wydawca stale czuwa nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiega praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Zasada fair play: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę tekstów. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym.
 • Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji: Wydawca decyduje, które teksty zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu tekstów do publikacji brane są pod uwagę opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
 • Zasada poufności: Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników wydawnictwa ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Wycofanie publikacji: Wydawca ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, jeżeli:
 • istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zasady obowiązujące autora

 • Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zobowiązani są do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne.
 • Zasada oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji własne, oryginalne teksty, a wykorzystane w publikacji opisy badań, informacje lub poglądy innych autorów powinny wyraźnie identyfikowane odpowiednio w tekście pracy, odnośnikach i bibliografii lub oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat.
 • Zasada autorstwa pracy: autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek podania afiliacji poszczególnych autorów.
 • Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zobowiązani są wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu tekstu.
 • Zasada poprawności redagowania tekstu i korekty błędów: Autorzy powinni sporządzić tekst bez błędów, w sposób logiczny i spójny, a w przypadku wykrycia przez autora pomyłek lub nieścisłości zobowiązany jest on zobowiązany do poinformowania o tym wydawcy w celu korekty błędów w erracie, kolejnym wydaniu dzieła lub dodruku.

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów: Recenzent nie zna danych personalnych autora/ autorów, powinien jednak na podstawie tekstu recenzowanego artykułu ocenić możliwość powstania konfliktu interesów wynikających z konkurencyjności, współpracy lub innych relacji związanych ze zgłoszonym manuskryptem. W takim przypadku powinien odstąpić od sporządzenia recenzji. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
 • Zasada terminowości: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
 • Zasada poufności: Recenzent nie powinien ujawniać recenzji osobom trzecim,
  z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym.
 • Zasada zachowania standardów rzetelności recenzji: Recenzja powinna być rzetelna
  i obiektywna, a uwagi i wnioski powinny zostać odpowiednio uzasadnione. Recenzent, powinien wskazać prace związane z tematyką tekstu nieprzytoczone przez autora,
  a istotne z punktu widzenia poruszanej tematyki. Recenzent powinien także wskazać
  i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.

Postępowanie w przypadku zgłoszonych lub stwierdzonych naruszeń zasad etyki publikacyjnej

Wydawnictwo rozpatruje każde zgłoszenie nieetycznego zachowania publikacyjnego, nawet jeśli zostaje wykryte długo po dacie publikacji. W przypadku naruszenia zasad etyki publikacyjnej, w szczególności dotyczącej uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia:

 • plagiatu,
 • powielenia cudzej twórczości w mniejszym stopniu,
 • zduplikowania własnej pracy autora,
 • spreparowania danych,
 • nieuprawnionego wykorzystania przez recenzenta pracy autora do własnej publikacji,
 • innych naruszeń,

wydawnictwo gromadzi materiał dowodowy i podejmuje odpowiednie działania dostosowane do zakresu i stopnia naruszenia zasad etyki publikacyjnej. Do działań tych należą
w szczególności:

 • umorzenie postępowania z powodu niewystąpienia naruszeń zasad etycznych,
 • wystosowanie pisma do autora lub recenzenta wskazującego na naruszenie zasad etyki wraz z ostrzeżeniem o potrzebie zachowania należytej staranności w przyszłości,
 • opublikowanie na stronach wydawcy oficjalnego zawiadomienia obejmującego szczegółowe informacje o naruszeniu zasad etyki przez autora lub recenzenta,
 • opublikowanie korekty dzieła,
 • wycofanie tekstu z publikacji,
 • zawiadomienie o sprawie odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniających autora, stowarzyszeń naukowych, a także w razie potrzeby organów ścigania lub innych podmiotów,
 • nałożenie formalnego embarga na autora lub recenzenta wraz z publikacją informacji
  o takim fakcie na stronach Wydawnictwa,
 • podjęcie innych działań stosowne do okoliczności.

W każdym przypadku, gdy zostanie zgłoszone naruszenie etyki, jego adresat (autor, recenzent) ma prawo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie stawiane zarzuty. Decyzję co do rodzaju podjętych działań i ich zakresu podejmuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma, a w razie konieczności także po uzyskaniu opinii Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.