Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

Problemy Współczesnej Kryminalistyki (skrót: PWK), ang. Current Problems of Forensic Science, są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z kryminalistyką i naukami pokrewnymi (m.in. kryminologią, naukami o bezpieczeństwie, medycyną, psychologią i psychiatrią sądową, prawem dowodowym i innymi naukami sądowymi). PWK są wydawane jako rocznik od 1996 r. Początkowo był to periodyk Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2000 jest wydawany wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym (PTK). Czasopismo znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych (20 pkt). Publikowane są w nim wyłącznie artykuły oryginalne, recenzowane, o wysokim poziomie naukowym i przydatności dla praktyki kryminalistycznej. Redakcja respektuje zasady etyki publikacyjnej wypracowane przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Wydawca czasopisma

Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wspólnie z Katedrą Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  • kryminalistyki
  • kryminologii
  • nauk o bezpieczeństwie
  • prawa karnego
  • prawa dowodowego
  • medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej oraz innych nauk sądowych

Oprócz artykułów publikowane są również regulaminy, komunikaty, materiały informacyjne i promocyjne Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Katedry Kryminalistyki UW oraz instytucji współpracujących.

 

Specyfika periodyku

PWK są periodykiem o ponad ćwierćwiekowej tradycji. Jak wskazuje tytuł, treścią czasopisma są aktualne zagadnienia z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych związane z pracą organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz ekspertów różnych specjalności. Prezentowane prace dotyczą szerokiego wachlarza problemów należących sfery techniki, taktyki i profilaktyki kryminalistycznej, kryminologii oraz nauk społecznych, przyrodniczych, medycznych i innych wspomagających pracę śledczą i wymiar sprawiedliwości. Artykuły mają charakter teoretyczny, eksperymentalny, syntetyzujący i analityczny oraz kazuistyczny.

Jest to jedno z nielicznych czasopism o tym profilu na rynku polskim i jedynym, którego współwydawcą jest uczelnia wyższa. Od innych czasopism o podobnej tematyce różni się tym, że zawiera wiele prac z zakresu taktyki kryminalistycznej, a nadto artykułów z pogranicza kilku dyscyplin zaliczanych do nauk sądowych (np. kryminalistyki, prawa dowodowego i medycyny sądowej). Publikowane w nim są także wyróżniające się poziomem prace młodych adeptow nauki i doktorantów.

 

Punktacja

Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki znajduje się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych – czasopismo uzyskało 40 punktów. Unikatowy Identyfikator Czasopisma  201170.

 

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo Problemy Współczwesnej Kryminalistyki jest indeksowane w następujących bazach i wyszukiwarkach:

 

Języki publikacji

Czasopismo Problemy Współczwesnej Kryminalistyki  publikuje teksty w językach: polskim i angielskim oraz w językach narodowych autorów.

 

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie Problemy Współczesnej Kryminalistyki (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach Problemów Współczesnej Kryminalistyki jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

 

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Redakcja Naukowa, której przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski  – Redaktor Naczelny (zob. Redakcja PWK) . Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Naukowa (zob. Rada Naukowa PWK).

 

Periodyzacja

Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki  jest rocznikiem. Pierwszy numer ukazał się w 1996 roku, ostani w 2022 roku  (zob. archiwum numerów).

 

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma Problemy Współczesnej Kryminalistyki jest wersja elektroniczna.  Drukowaną wersję periodyku można zamawiać pod adresem: Instytut Kryminalistyki PTK Sp. z o.o., 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11 lok. 300, wydawnictwo-ptk@kryminalistyka.pl (zob. stronę księgarni).

 

Identyfikatory

p-ISSN: 1643-2207 (wersja drukowana).

 

Polityka open access i wolne licencje

Za prace publikowane w Problemach Współczesnej Kryminalistyki nie są wypłacane honoraria autorskie. Czasopismo Problemy Współczesnej Kryminalistyki funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC 4.0) (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać oraz korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo zacytowane. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

 

Historia czasopisma

Problemy Współczesnej Kryminalistyki (PWK) są czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą kryminalistyką, kryminologią oraz innymi pokrewnymi naukami sądowymi. Wydawane jest jako rocznik już prawie 30 lat, pierwszy numer ukazał się w 1996 r. Początkowo były wydawane przez Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a od roku 2000 wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym (PTK). Pierwszy tom pod red. Ewy Gruzy i Tadeusza Tomaszewskiego zawierał prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Czeczotowi dla uczczenia jego wieloletniej pracy naukowej
i dydaktycznej w związku z przejściem na emeryturę. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska teoretyków i praktyków kryminalistyki tom ten zainicjował cykl wydawniczy, który nieprzerwanie jest kontynuowany jako rocznik. Stało się to możliwe m.in. dzięki nawiązaniu owocnej współpracy z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym, zapewniającej nie tylko wsparcie finansowe, ale także powiększenie kręgu autorów oraz dotarcie periodyku do szerszego grona czytelników. Współpraca ta została sformalizowana w umowie z 7 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym o wspólnym przygotowaniu i wydawaniu czasopisma. W 2013 r. zostało ono umieszczone w części „B” wykazu czasopism punktowanych ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 punkty), a w 2020 roku na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (20 punktów). Aktualnie jest indeksowane w bazach referencyjnych i wyszukiwarkach: Erich Plus, Index Copernicus International, BazHum, POL-index, CEJSH oraz Polona BN i Polona BN.