Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie czasopisma Problemy Współczesnej Kryminalistyki pod wskazanym linkiem, oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne autorskie prawa majątkowe do utworu, który deponuję w niniejszym formularzu. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC W „PROBLEMACH WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI”

 1. Problemy Współczesnej Kryminalistyki (PWK) są periodykiem naukowym wydawanym raz w roku przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Katedrę Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. W Problemach Współczesnej Kryminalistyki publikowane są prace: teoretyczne, eksperymentalne, syntetyzujące i analityczne oraz kazuistyczne z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, a także recenzje i sprawozdania z konferencji, zjazdów i zebrań naukowych.
 3. Teksty prac winny być sporządzone w wersji edytowalnej, czcionką znormalizowaną (Times New Roman, rozmiar 12), jednostronnie, na arkuszach formatu A-4, z marginesem 2,5 cm z lewej i 2,5 cm z prawej strony, z zachowaniem półtora odstępu między wierszami (30 wierszy na stronie). Zapis winien być dokonany podstawowym krojem pisma bez wyróżnień.
 4. Opracowania teoretyczne nie powinny przekraczać 20, a kazuistyczne 15 stron maszynopisu wraz z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem.
 5. Nadsyłane prace są recenzowane.
 6. Na pierwszej stronie, przed właściwym tekstem pracy, należy umieścić imię i nazwisko autora (autorów), afiliację, numer ORCID oraz tytuł pracy w języku polskim
  i angielskim. Dotyczy to także artykułów napisanych w innym języku niż polski. Do druku przyjmujemy wyłącznie prace napisane w języku polskim lub angielskim. Prace w innym języku są przyjmowane wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 7. Praca winna być zakończona słowami kluczowymi (od 5 do 7) i streszczeniem w językach: polskim i angielskim nie przekraczającym 15 wierszy maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 11 z zachowaniem jednego odstępu między wierszami).
 8. Liczbę tabel i rycin winno się ograniczyć do minimum niezbędnego dla zrozumienia tekstu.
 9. Ryciny i tabele oznacza się numeracją arabską.
 10. Przypisy powinny zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autorów pracy, tytuł czasopisma oraz kolejno - rok, numer tomu i strony pracy. Przy pozycjach książkowych należy podać pełny tytuł dzieła, wydawcę, rok i miejsce wydania. Przypisy umieszcza się na dole strony, na której przypis jest przywoływany.
 11. Na końcu pracy należy umieścić bibliografię zawierającą nazwisko i pierwszą literę imienia autora (autorów) oraz dane zawarte w przypisach, bez numerów stron. Bibliografię należy ułożyć w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.
 12. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezbędnych poprawek stylistycznych i skrótów bez porozumienia z Autorem.
 13. Za prace publikowane w Problemach Współczesnej Kryminalistyki nie są wypłacane honoraria autorskie. Problemy Współczesnej Kryminalistyki to czasopismo Open Access. Wszystkie opublikowane artykuły są rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/, dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo zacytowane.
 14. Autorzy przesyłają pracę do druku, wraz z podpisanym oświadczeniem, które znajduje się na stronie internetowej PTK: http://kryminalistyka.pl/pwk/
 15. Na końcu pracy należy zamieścić: adres mailowy, numer telefonu i adres zamieszkania Autorów, na które kierowana będzie korespondencja.
 16. Praca powinna być sformatowana według szablonu struktury artykułu zgłoszonego do publikacji w PWK i przesłana w dwóch wersjach: pełnej oraz zanonimizowanej, bez danych Autora.
 17. Prace niespełniające opisanych powyżej warunków nie będą opracowywane do czasu dokonania przez Autora niezbędnych uzupełnień i poprawek.
 18. Prace niezakwalifikowane do druku nie są zwracane Autorom.
 19. Prace w formie elektronicznej należy wysyłać na adres Redakcji: wydawnictwo-ptk@kryminalistyka.pl

Szablon struktury artykułu zgłoszonego do publikacji w PWK > zob. w pliku DOCX.

Nota praw autorskich do pobrnia w pliku PDF.

Polityka prywatności

Operatorem serwisu internetowego działającego pod domeną ojs.academicon.pl jest P.W. Idealit Robert Kryński z siedzibą ul. H. Modrzejewskiej 13 w Lublinie, o nr NIP: 7122638150, nr REGON: 060483368. Serwis obsługuje, lub w jej imieniu jest obsługiwanych wiele witryn internetowych, spośród których wybrane umożliwiają rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji lub promocji. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez Serwis oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań lub wątpliwości w tym zakresie.

Wszelkie dane i informacje dot. użytkowników portalu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych a także innymi przepisami. Serwis jako administrator oraz właściciel portalu podjął działania zmierzające do ich ochrony, oraz do ochrony prywatności. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach serwisu.

1. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych.

a) dane osobowe

Zbieramy jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług. Rozróżniamy dwie kategorie zbieranych danych, dane podstawowe oraz dane rozszerzone. W zakresie danych podstawowych zbieramy i przetwarzamy jedynie następujące dane użytkownika:

 • imię i nazwisko ew. nazwa,
 • adres e-mail, nr telefonu,
 • ORCID,

dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

b) informacje o komputerze (dane eksploatacyjne) dla celów statystycznych

Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. Nie dotyczy to zbieranych danych podstawowych.

Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerach Serwis i są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy odpowiednio przeszkoleni przez właściciela serwisu i posiadający upoważnienie udzielone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

2. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom.

Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika. Każdy użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych.

W naszym serwisie dostępna jest po zalogowaniu strona Moje Konto, za pomocą której użytkownik może zobaczyć swoje aktualnie wpisane w naszym systemie swoje dane, w tym osobowe. Dane mogą być usunięte z bazy, z zachowaniem jednak tych, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa do wykonania umowy lub w celach księgowych albo bezpieczeństwa. W celu usunięcia danych wystarczy wysłać e-mail na adres Serwis. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych. Pozostawienie tych danych ma na celu ochronę serwisu w przypadku ewentualnych roszczeń (dla celów dowodowych).

4. Do czego używane są zebrane informacje?

Serwis wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia swoich witryn oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Serwis, produktów i usług od wybranych partnerów, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo.

5. Pliki cookie

W niektórych witrynach internetowych Serwis można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Użytkowników serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronach Serwisu.