Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Procedura recenzowania prac naukowych nadsyłanych do publikacji w Problemach Współczesnej Kryminalistyki:

  1. Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Przekazanie tekstu do publikacji w Problemach Współczesnej Kryminalistyki (PWK) jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora/Autorów zgody na wszczęcie procedury recenzowana artykułu.
  3. Nadesłane materiały poddawane są wstępnej ocenie formalnej przez Radę Naukową i Redakcję Naukową PWK, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z wymaganiami wydawniczymi, jak również z obszarami tematycznymi wydawnictwa.
  4. Standardowo artykuły recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy nie są członkami Rady Naukowej i Redakcji Naukowej oraz nie są zatrudnieni etatowo w jednostkach wydającej czasopismo. Z uwagi na wąskie grono ekspertów z niektórych dziedzin, czy specjalności kryminalistycznych, zwłaszcza z zakresu techniki kryminalistycznej, dopuszcza się odstępstwa od zasady niezależnej recenzji, czyli powoływanie specjalistów spośród pracowników UW i PTK.
  5. Nadesłane artykuły nie są przekazywane recenzentom z tej samej placówki, z której pochodzi Autor/Autorzy.
  6. Prace recenzowane są anonimowo. Recenzenci nie zna ją nazwisk Autorów. Autor/Autorzy są informowani o wyniku procedury recenzenckiej z zachowaniem zasady poufności recenzji. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny recenzent.
  7. Artykuły publikowane w PWK są publikowane na licencji Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International. (CC BY-NC 4.0).