Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Recentralization in the Local Government – a Case-Based Analysis of Criteria

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-16  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The subject of this article is recentralisation in local government. The aim of the study is to formulate and define the scope of the term “recentralization,” as well as an attempt to identify its criteria and effects concerning the functioning of the local government and meeting the needs of its residents. The starting point for discussion is the definition of the concept of recentralisation. The theoretical analysis was supported by the interpretation of the provisions that transfer competences from the decentralised structure to the central government administration bodies and justifications for the proposed changes. The effect of the conducted research is conclusions concerning the evaluation of the practice of recentralising local government’s tasks.

References

 1. Banaszak, Bogusław. 2009. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Gardjan–Kawa, Longina. 2007. “Publiczny cel działalności organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz środowiska.” In Dobra administracja – teoria i praktyka, edited by Jan Łukasiewicz, and Stanisław Wrzosek, 87–96. Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. [Google Scholar]
 3. Gromek, Zbigniew. 2020. “Decentralizacja i centralizacja jako wartości konstytucyjne.” In Samorząd terytorialny wobec procesów centralistycznych: Decentralizacja a recentralizacja, edited by Joanna Podgórska–Rykała, Beata Pawlica, and Paweł Ostachowski, 17–38. Crakow: ATWYDAWNICTWO. [Google Scholar]
 4. Korczak, Jerzy. 2018. “Konstytucyjne podstawy i gwarancje samodzielności jednostek samorządu terytorialnego na tle dokonań legislacji i praktyki nadzorczej.” In Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, edited by Mirosław Stec, and Katarzyna Małysa–Sulińska, 159–78. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Kulesza, Michał. 1986. “O samorządowym ustroju zarządu terenowego.” In Polska bibliografia prawnicza samorządu terytorialnego 1840–1983, edited by Aleksandra Wiktorowska, 19. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 6. Kulesza, Michał. 1991. “Zagrożenia reformy (w sprawie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego).” Samorząd Terytorialny 1, no. 1-2:86–90. [Google Scholar]
 7. Kulesza, Michał. 1993. “Stan prac nad reformą administracji publicznej.” Samorząd Terytorialny 3, no. 10:42–47. [Google Scholar]
 8. Leidinger, Adalbert. 1992. “Decentralizacja i wzmocnienie samorządu terytorialnego. Struktury terytorialne a zadania korporacji samorządowych.” Samorząd Terytorialny 2, no. 10:54–58. [Google Scholar]
 9. Lipowicz, Irena. 2011. “Ustrój administracji rządowej.” In Prawo administracyjne, edited by Zygmunt Niewiadomski, 180–209. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 10. Lipowicz, Irena. 2019. Samorząd terytorialny XXI wieku. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Stec, Mirosław. 1999. “Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski – kryteria i ich normatywna realizacja.” In Reforma administracji publicznej, materiały szkoleniowe, edited by Departament Reform Ustrojowych Państwa, 67. Warsaw: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. [Google Scholar]
 12. Sześciłło, Dawid. 2018. Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 r. Warsaw: Fundacja im. Stefana Batorego. [Google Scholar]
 13. Szlachetko, Jakub H. 2018. “Trwałość decentralizacji władzy publicznej – pomiędzy konstytucyjną zasadą a ustawową praktyką.” Samorząd Terytorialny 334, no. 10:45–55. [Google Scholar]
 14. Szołno–Koguc, Jolanta. 2004. “Samodzielność finansowa gmin.” In Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, edited by Stanisław Michałowski, and Agnieszka Pawłowska, 212. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 15. Szreniawski, Jan. 1991. “Terenowe organy rządowej administracji ogólnej.” In Zarys ustroju administracji lokalnej Rzeczypospolitej Polskiej, edited by Zygmunt Niewiadomski, and Jan Szreniawski, 67. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 16. Wiktorowska, Aleksandra. 2002. Prawne determinanty samodzielności gminy: zagadnienia administracyjnoprawne. Warsaw: Liber. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.