Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 2 (2023)

Articles

Local Taxes in the Jurisprudence of Local Government Bodies

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6841  [Google Scholar]
Published: 2023-12-29

Abstract

This article explores the role of local taxes within the jurisdiction of the local government bodies. It first highlights the significance of local taxes and their two-fold expression of territorial and material sovereignty. The authors delve into the concept of local taxes, its legal definitions, and the scope of taxes that local government units have authority over. The paper discusses the functions of local taxes. Furthermore, it emphasizes the importance of proper income division between the state and local governments to ensure effective decentralization of administration and public finances. The article explores the entities responsible for administering local taxes and their roles in establishing tax liabilities, granting reliefs and collecting revenues. It outlines the decisions made by local authorities regarding taxes, distinguishing between declaratory and constitutive decisions based on how tax liabilities are incurred. It then delves into the impact of tax relief on local government budgets, discussing the criteria used to grant such relief and how it relates to the economic circumstances of taxpayers. The text also addresses relief measures introduced during the COVID-19 pandemic and their implications for local authorities. Lastly, the paper discusses the roles of local government bodies as creditors in enforcement proceedings, particularly in cases where tax liabilities need to be enforced. It outlines the conditions under which local authorities act as enforcement bodies.

References

 1. Borodo, Andrzej. 2000. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 2. Borodo, Andrzej. 2011. System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 3. Dauter, Bogusław. 2019. “Komentarz do art. 67a Ordynacji podatkowej.” In Ordynacja podatkowa. Komentarz, edited by Stefan Babiarz et al., Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 4. Dowgier, Rafał, Leonard Etel, Grzegorz Liszewski, et al. 2021. Komentarz do art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 5. Drwiłło, Andrzej, and Jolanta Gliniecka. 1995. Finanse gmin. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 6. Dzwonkowski, Henryk, and Małgorzata Kurzac. 2020. “Komentarz do art. 67a Ordynacji podatkowej.” In Ordynacja podatkowa. Komentarz, edited by Henryk Dzwonkowski. Warszawa: C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 7. Etel, Leonard. 2023a. “Komentarz do art. 21 Ordynacji podatkowej.” In Ordynacja podatkowa. Tom I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119zzk. Komentarz aktualizowany, edited by Leonard Etel. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 8. Etel, Leonard. 2023b. “Komentarz do art. 67a Ordynacji podatkowej.” In Ordynacja podatkowa. Tom I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119zzk. Komentarz aktualizowany, edited by Leonard Etel. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 9. Glumińska-Pawlic, Jadwiga. 2003. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 10. Glumińska-Pawlic, Jadwiga. 2011. “Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.” In Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, edited by Alicja Pomorska, Paweł Smoleń, Jerzy Stelmasiak, et al., 111-28. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 11. Gomułowicz, Andrzej, and Dominik Mączyński. 2016. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 12. Klat-Wertelecka, Lidia. 2005. “Właściwość organu gminy jako organu egzekucyjnego w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.” Nowe Zeszyty Samorządowe 6:29-39. [Google Scholar]
 13. Linka, Rafał. 2019. “Ważny interes podatnika oraz ważny interes publiczny jako przesłanki umorzenia zaległości podatkowej.” Doradztwo podatkowe 9:46-47. [Google Scholar]
 14. Madej, Beata. 2013. “Organ gminy jako administracyjny organ egzekucyjny.” Samorząd Terytorialny 12. Lex el. [Google Scholar]
 15. Małecki, Jerzy. 1991. “Finanse gminy samorządowej de lege lata i de lege ferenda.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2:37-46. [Google Scholar]
 16. Martysz, Czesław. 2000. Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 17. Pahl, Bogumił. 2017. Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Pietrasz, Piotr. 2015. “Komentarz do art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.” In Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, edited by Dariusz Kijowski. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
 19. Przybysz, Piotr. 2023. Komentarz do art. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 20. Radzikowski, Krzysztof. 2006. “Zasady podejmowania i kontroli sądowej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w świetle uznania administracyjnego.” Kwartalnik Prawa Publicznego 4:153-78. [Google Scholar]
 21. Ruśkowski, Eugeniusz. 2008. Finanse samorządowe 2008, edited by Cezary Kosikowski, 30 et seq. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 22. Szadkowska, Anna. 2017. “Prawne kryteria rozstrzygania w sprawach dotyczących zakresu odroczenia terminu zapłaty podatku.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 4:7-13. [Google Scholar]
 23. Tegler, Eugeniusz. 1997. “Władztwo podatkowe gminy.” In Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 rok, edited by Wiesława Miemiec, and Bogdan Cybulski, 376. Warszawa: Municipium. [Google Scholar]
 24. Wołowiec, Tomasz. 2016. “Umorzenie zaległości podatkowej uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11:17-21. [Google Scholar]
 25. Wołowiec, Tomasz. 2021. “Wybrane problemy podatkowe i ewidencyjne egzekucji administracyjnej podatków i opłat lokalnych.” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11:27-34. [Google Scholar]
 26. Żołnierczyk, Ewa. 2020. “Pojęcie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego jako przesłanka zastosowania ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego.” In Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, edited by Andrzej Gorgol, 657-58. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.