Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

On the Issue of Compensatory Liability of Circuit Electoral Commission Members Acting as Public Officials

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-44  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The purpose of this paper is to answer the question whether the following can incur civil liability for damage caused by an unlawful act or omission committed by members of circuit electoral commissions: Is it the State Treasury or a local government unit or another legal person exercising public authority under the law? In my opinion it is necessary to verify the hypothesis whether the activity of members of circuit electoral commissions constitutes exercise of public authority. Moreover: Is the manner of appointing their members, their qualifications and competences important for qualifying them in this category? This paper examines the case law of the Supreme Court and common courts of various instances, starting from 2013. This date is justified by the expiry of the relevant deadline since the entry into force of the Electoral Code, which would make it possible to identify matters that are subject to my considerations. I believe the activities of circuit electoral commissions can be said to have a special character because the credibility of the voting process and the determination of its results depend on their work.

References

 1. Astramowicz–Leyk, Teresa. 2009. Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka. Olsztyn: Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. [Google Scholar]
 2. Balcerzak, Michał. 2007. Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka. Wybór źródeł. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 3. Balcerzak, Michał. 2010. “Prawo do wolnych wyborów.” In Prawa człowieka i ich ochrona, edited by Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak, et al., 454–59. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 4. Banaszak, Bogusław, ed. 2003. System ochrony praw człowieka. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Baran, Beata. 2013. “Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej.” Roczniki Administracji i Prawa 13:231–44. [Google Scholar]
 6. Bisztyga, Andrzej. 1992. “Przedmowa.” In Europejska Konwencja Praw Człowieka. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, edited by Andrzej Bisztyka, 4–8. Katowice: Oficyna Wydawnicza „Almaprint”. [Google Scholar]
 7. Bucińska, Jolanta. 2003. “Społeczne prawa człowieka w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.” Roczniki Nauk Prawnych XIII, no. 1:121–36. [Google Scholar]
 8. Czaplicki, Kazimierz W. 2000. “Wybrane zagadnienia organizacji i przeprowadzania wyborów w Polsce.” Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny 6:45–54. [Google Scholar]
 9. Daranowski, Piotr. 1993. Międzynarodowa ochrona praw obywatelskich i politycznych in statu nascendi. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 10. Diamond, Larry. 2002. “Thinking about Hybrid Regimes.” Journal of Democracy 13, no. 2:21–35. [Google Scholar]
 11. Gebethner, Stanisław. 2001. “Komentarz do art. 35.” In Wybory do Sejmu i do Senatu. Komentarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, edited by Stanisław Gebethner, 47–49. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 12. Hermeliński, Wojciech. 2020. “Standardy prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego. Wykład XII 6 lutego 2020 r., edited by Anna Frydrych–Depka, and Paweł Raźny, 5–40. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 13. Jaskólska, Julia. 1998. “Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.” Człowiek w kulturze 11:49–97. [Google Scholar]
 14. Jaskółka, Jan. 2005. “Z doświadczeń komisarza wyborczego.” In Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, edited by Ferdynand Rymarz, 109–22. Warsaw: Krajowe Biuro Wyborcze. [Google Scholar]
 15. Kędzia, Zdzisław. 2018. “70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – pomnik czy żywy dokument?” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 80, no. 4:5–23. [Google Scholar]
 16. Kisielewicz, Andrzej, and Jarosław Zbieranek. 2018. “Komentarz do art. 154.” In Kodeks wyborczy. Komentarz, edited by Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan J. Jaworski, et al., 366–67. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Kryszeń, Grzegorz. 2016. “Uczciwość wyborów jako zasada prawa wyborczego.” Studia Wyborcze XXI:7–31. [Google Scholar]
 18. Majerowska–Dudek, Grażyna. 2005. “Pozycja i rola pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika [Google Scholar]
 19. Michalski, Dawid. 2013. “Źródła międzynarodowej ochrony praw dziecka w Organizacji Narodów Zjednoczonych.” Aequitas 1:46–60. [Google Scholar]
 20. Patrzałek, Aleksander, and Ludwik Gaca. 1991. “Prawo wyborcze.” In Prawa człowieka. Model prawny, edited by Roman Wieruszewski, 650–55. Wrocław–Warsaw–Cracow: Ossolineum. [Google Scholar]
 21. Pawłowicz, Krystyna. 2002. “«Organizacja międzynarodowa» i «prawo» przez nią stanowione.” Kwartalnik Prawa Publicznego II, no. 3:53–81. [Google Scholar]
 22. Piechowiak, Marek. 1999. Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 23. Pintor, Rafael L. 1999. “Organa przeprowadzające wybory jako instytucje zarządzania.” Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny 6–7:30–53. [Google Scholar]
 24. Połatyńska, Joanna. 2009. “Prawo do obywatelstwa jako prawo człowieka.” Folia Iuridica Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 69:73–80. [Google Scholar]
 25. Słodowa–Hełpa, Małgorzata, and Daniel Jurewicz. 2019. “Odpowiedzialność w procesie rozwoju – jaka i czyja?” Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 57 (1):456–86. [Google Scholar]
 26. Sohn, Louis. 1982. “The New International Law: Protection of Rights of Individuals Rather than States.” American University Law Review 1:1–64. [Google Scholar]
 27. Sokala, Andrzej. 2010. Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje. Toruń: TNOiK. [Google Scholar]
 28. Sokala, Andrzej. 2013a. “Obwodowa komisja wyborcza.” In Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, edited by Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, and Piotr Uziebło, 144. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 29. Sokala, Andrzej. 2013b. “Wolnych wyborów zasada.” In Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, edited by Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, and Piotr Uziebło, 268. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 30. Sokala, Andrzej. 2018. “Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej.” Studia Wyborcze 25:45–56. [Google Scholar]
 31. Sypniewski, Paweł. 2005. “Mężowie zaufania w procesach wyborczych.” In Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, edited by Ferdynand Rymarz, 287–94. Warsaw: Krajowe Biuro Wyborcze. [Google Scholar]
 32. Tychmańska, Aleksandra. 2017. “Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.” Studencie Zeszyty Naukowe XX, no. 34:71–85. [Google Scholar]
 33. Wieruszewski, Roman 2012. “Artykuł 25. Prawa obywatelskie.” In Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych. Komentarz, edited by Roman Wieruszewski, 623. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 34. Wieruszewski, Roman, ed. 2007. Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 35. Wołpiuk, Waldemar 2014. “Kultura prawna – wartości jurydyczne i społeczne.” In Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne. Tom I. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, edited by Marian Grzybowski, and Piotr Tuleja, 109–15. Cracow: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza Akademii Frycza Modrzewskiego. [Google Scholar]
 36. Zubik, Marek, ed. 2008. “Collection of International Documents on Human Rights.” In 60 years of the Universal Declaration of Human Rgihts, Anniversary Book, vol. II, edited by Marek Zubik, 18–32. Warsaw: The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.