Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Kierunki skutecznej elektronizacji procesu karnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4403  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematyki elektronizacji postępowania karnego. Autor stawia za cel przedstawienie dotychczasowych rozwiązań i ich funkcjonowania w praktyce z uwzględnieniem okresu ich wprowadzenia do Kodeksu postępowania karnego. Jako cezurę czasową wskazano kluczowe współczesne zagrożenie mające wpływ na sprawność prowadzenia postępowania, tj. pandemię COVID-19. Analiza ta prowadzi do wniosku, że dotychczasowe rozwiązania są szczątkowe i brak jest podejścia systemowego. Tym samym postępowanie karne pod względem elektronizacji znacząco odbiega od procedury cywilnej, gdzie reforma została rozpoczęta zdecydowanie wcześniej i miała szerszy zakres. W artykule wskazano na bariery, które mogą wpływać na spowolnienie albo zaniechanie wdrażania elektronizacji postępowania karnego, w tym bariery natury prawnej, natury i psychologicznej. Odniesiono się także do możliwości pokonania powyższych barier. W oparciu o dokonane analizy, Autor sformułował trzy kroki (etapy) elektronizacji postępowania karnego, wskazując na: krok pierwszy – elektronizacja czynności karnoprocesowych; krok drugi – elektronizacja rozprawy, posiedzeń i czynności dowodowych; krok trzeci – elektroniczne postępowanie nakazowe. Wskazane zostały także powiązania pomiędzy poszczególnymi etapami oraz kluczowe przesłanki, od których uzależniono skuteczność i szybkość wdrożenia na każdym ze sformułowanych etapów.

Bibliografia

 1. Arkuszewska, Aneta. 2019. Informatyzacja postępowania arbitrażowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 2. Ciężkowska-Gabryś, Małgorzata. 2021. „Komentarz do § 144.” W Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Komentarz, red. Paweł Drembkowski. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 3. Gensikowski, Piotr. 2016. „Komentarz do art. 37 k.p.w.” W Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 4. Gołaczyński, Jacek, i Dariusz Szostek. 2016. Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Gori, Pierpaolo, i Aniel Pahladsingh. 2021. „Fundamental rights under Covid-19: an European perspective on videoconferencing in court.” ERA Forum nr 21:561-77. https://doi.org/10.1007/s12027-020-00643-5 [Google Scholar]
 6. Kosowski, Jakub. 2016. „Odformalizowanie i elektronizacja jako kierunek rozwoju postępowania karne.” W e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, red. Bogusław Śliwczyński, i Lucyna Łuczak-Noworolnik, 111-21. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania. [Google Scholar]
 7. Kosowski, Jakub. 2017. „Doręczenia w procesie karnym a kwestia odformalizowania postępowania sądowego.” W W kierunku odformalizowania postępowania sądowego, red. Damian Gil, 67-82. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 8. Kosowski, Jakub. 2021. „Zwrot kosztów podróży przysługujących świadkowi w trybie art. 618a k.p.k. w kontekście stanu epidemii SARS-COV-2.” Roczniki Nauk Prawnych 31, nr 1:63-78. https://doi.org/10.18290/rnp21311-4 [Google Scholar]
 9. Kościółek, Anna. 2012. Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Kruk, Ewa. 2015. „Sprzeciw od wyroku nakazowego.” W System prawa karnego procesowego. Tryby szczególne, t. XIV, red. Feliks Prusak, 390-474. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 11. Kulesza, Cezary. 2021. „Rozprawa zdalna oraz zdalne posiedzenie aresztowe w świetle konwencyjnego standardu praw oskarżonego.” Białostockie Studia Prawnicze 26, nr 3:205-21. https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.03.11 [Google Scholar]
 12. Radoniewicz, Filip. 2022. „Komentarz do art. 82.” W Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Komentarz, red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, i Justyna Kurek, 245-48. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Sakowicz, Andrzej. 2020. „Komentarz do art. 37 k.p.w.” W Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, red. Andrzej Sakowicz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 14. Stachurski, Dariusz. 2017. „Protokół elektroniczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a sprawność postępowania.” Przegląd Sądowy nr 1:61-74. [Google Scholar]
 15. Wąsek-Wiaderek, Małgorzata. 2003. Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. [Google Scholar]
 16. Wrona, Zbigniew. 1997. Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]