Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Prawo do sądu w procesie cywilnym na tle instytucji skargi kasacyjnej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8568  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Opracowanie podejmuje zagadnienie instytucji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych na tle konstytucyjnego i konwencyjnego standardu prawa do sądu. Celem przeprowadzonej analizy jest omówienie prawa do sądu w orzecznictwie konstytucyjnym i konwencyjnym z odniesieniem do zasady dwuinstancyjności i zasady kontroli orzeczeń. Rozważania dotyczą również oceny, na ile ostatnie nowelizacje, wprowadzające nowe środki zaskarżenia od orzeczeń prawomocnych, dezaktualizują spójność systemu prawa i komplementarność ograniczeń w zakresie dostępu do instytucji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych.

Bibliografia

 1. Asłanowicz, Marcin. 2023. Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Banaszak, Bogusław. 1999. Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Flaga-Gieruszyńska, Katarzyna. 2015. “System środków zaskarżenia wobec prawa do sądu na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, edited by Monika Michalska-Marciniak, 50-57. Sopot: Currenda. [Google Scholar]
 4. Florczak-Wątor, Monika. 2016. “Prawo do sądu jako prawo jednostki i jako gwarancja horyzontalnego działania praw i wolności.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 3:47-66. [Google Scholar]
 5. Garlicki, Leszek, and Andrzej Murzynowski. 1989. “Sądownictwo i jego organizacja w nowej konstytucji.” In Konstytucyjne podstawy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Kraków 16-18.06.1988 (materiały z konferencji naukowej), edited by Stanisław Waltoś, 16-55. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 6. Grzegorczyk, Paweł, and Karol Weitz. 2016. Konstytucja RP. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 7. Grzegorczyk, Tomasz. 2010. “Rzetelne postępowanie odwoławcze i kasacyjne.” In Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej Trzebieszowice 17-19 września 2009, edited by Jerzy Skorupka, and Wojciech Jasiński, 118-23. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Hofmański, Piotr, and Stanisław Zabłocki. 2013. “Kasacja w sprawach karnych a niektóre uwarunkowania wynikające z zobowiązań traktatowych.” In Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, edited by Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, et al., 361-407. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 9. Kociubiński, Wojciech. 2009. “Zasady rzetelnego procesu w postępowaniu apelacyjnym – wybrane zagadnienia.” In Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, edited by Jerzy Skorupka, 598-612. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Kubiak, Agnieszka. 2006. Konstytucyjna zasada prawa do sądu w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 11. Manowska, Małgorzata. 2006. “Skarga o wznowienie postępowania a skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.” Przegląd Sądowy 1:65-79. [Google Scholar]
 12. Marszał, Kazimierz. 2000. “Instancyjność postępowania sądowego w świetle artykułu 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej.” In Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, edited by Janina Czapska, 701-708. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Mądrzak, Henryk. 1997. “Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego).” In Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, edited by Leszek Wiśniewski, 187-200. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 14. Michalska-Marciniak, Monika. 2013. Zasada instancyjności w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 15. Michalska-Marciniak, Monika. 2015. “Konstytucyjne podstawy środków zaskarżenia w prawie polskim.” In Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, edited by Monika Michalska-Marciniak, 23-35. Sopot: Currenda. [Google Scholar]
 16. Pietrzykowski, Henryk. 2013. Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 17. Półtorak, Nina, and Andrzej Wróbel. 2019. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, edited by Andrzej Wróbel, 1108-248. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Skorupka, Jerzy. 2013. O sprawiedliwości procesu karnego. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Steinborn, Sławomir. 2005. “Ograniczenia zaskarżalności wyroku wydanego w I instancji jako środek uproszczenia procesu karnego w świetle prawa do dwuinstancyjnego postępowania.” Gdańskie Studia Prawnicze 13:368-80. [Google Scholar]
 20. Wiśniewski, Tadeusz. 2005. “Problematyka instancyjności postępowania sądowego w sprawach cywilnych.” In Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, 297-310. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 21. Wiśniewski, Tadeusz. 2019. Skarga nadzwyczajna w świetle systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 22. Zembrzuski, Tadeusz. 2011. Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Lexis Nexis. [Google Scholar]
 23. Zembrzuski, Tadeusz. 2015. “Komplementarność nadzwyczajnych środków zaskarżenia – skarga kasacyjna a skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku.” In Wokół problematyki zaskarżania orzeczeń, edited by Monika Michalska-Marciniak, 229-58. Sopot: Currenda. [Google Scholar]
 24. Zembrzuski, Tadeusz. 2019. “Wpływ wprowadzenia skargi nadzwyczajnej na skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.” Przegląd Sądowy 2:20-28. [Google Scholar]
 25. Zembrzuski, Tadeusz. 2022. “Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym.” Polski Proces Cywilny 3:437-68. [Google Scholar]
 26. Zieliński, Adam. 2005. “Konstytucyjny standard instancyjności postępowania sądowego.” Państwo i Prawo 11:3-18. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.