Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Odwoływalność czynności procesowej na przykładzie kasacji w sprawach karnych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5427  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Opracowanie podejmuje zagadnienie szczególnej postaci odwoływalności czynności procesowych na przykładzie kasacji w sprawach karnych. Celem przeprowadzonej analizy jest omówienie w ten sposób przykładu modyfikowania granic zaskarżenia kasacji poprzez czynności dyspozytywne stron. W szczególności rozważania dotyczą cofnięcia kasacji po upływie terminu na wniesienie skargi ze wskazaniem wymogów formalnych dla tej czynności procesowej i omówieniem różnic, jakie można na tym przykładzie wskazać wobec reguł obowiązujących na etapie postępowania odwoławczego.

Bibliografia

 1. Bieńkowska, Beata 1994. „Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontradyktoryjności.” Przegląd Sądowy 6:34-51. [Google Scholar]
 2. Bojańczyk, Antoni. 2013. „Czy obrońca może sporządzić apelację „kompozytową”, uzupełnioną lub modyfikowaną w toku postępowania odwoławczego?” Palestra 11-12:247-51. [Google Scholar]
 3. Doda, Zbigniew, i Andrzej Gaberle. 1997. Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz. T. II. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Grzegorczyk, Tomasz. 1998. Czynności procesowe w postępowaniu karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 5. Hofmański, Piotr, Elżbieta Sadzik, i Kazimierz Zgryzek. 2011. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Klejnowska, Monika. 2008. Ograniczenia sądu odwoławczego orzekającego w sprawie karnej po wniesieniu środka zaskarżenia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 7. Kmiecik, Romuald. 2000. „Przedmiot i kontrola formalna wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia z mocy prawa (art. 102 § 2 k.p.k.).” W Środki zaskarżenia w procesie karnym. Księga pamiątkowa ku czci prof. Zbigniewa Dody, red. Andrzej Gaberle, i Stanisław Waltoś, 309-24. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 8. Kmiecik. Romuald. 2001. „Glosa do postanowienia SN z dnia 2 lutego 2001 r., V KKN 5/01.” Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11, poz. 166. Lex el. [Google Scholar]
 9. Matras, Jarosław. 2018. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 10. Nowikowski, Ireneusz. 1993. „Glosa do wyroku SN z dnia 21 lutego 1992 r., WRN 3/92.” Orzecznictwo Sądów Polskich nr 10, poz. 197. Lex el. [Google Scholar]
 11. Nowikowski, Ireneusz. 1996. „Kontrola merytoryczna oświadczenia strony o odwołaniu czynności procesowej.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G (Ius) XLIII, 197-217. [Google Scholar]
 12. Nowikowski, Ireneusz. 2000. „Glosa do postanowienia SA z dnia 25 listopada 1998 r., II AKo 347/98.” Orzecznictwo Sądów Polskich nr 2, poz. 28. Lex el. [Google Scholar]
 13. Nowikowski, Ireneusz. 2001. Odwoływalność czynności procesowych stron w polskim procesie karnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 14. Steinborn, Sławomir. 2001. „Odwoływalność oświadczeń woli a porozumienia w polskim procesie karnym.” Palestra 7-8:29-59. [Google Scholar]
 15. Świecki, Dariusz. 2015. „Postepowanie odwoławcze.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. II, red. Dariusz Świecki, 17-325. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Zabłocki, Stanisław. 1998. „Komentarz do art. 431.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz. T. II, red. Zbigniew Gostyński. Warszawa: ABC. Lex el. [Google Scholar]
 17. Zabłocki, Stanisław. 2001. „Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., I KZP 8/01.” Palestra 9-10:209-18. [Google Scholar]
 18. Żbikowska, Małgorzata. 2014. „Glosa do uchwały SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 20/12.” Prokuratura i Prawo 3:168-76. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.