Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Postępowanie specjalne i alternatywy do detencji dzieci migrujących i uchodźczych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8113  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Autor zaprezentował analizę postępowania i stosowane alternatywy do detencji dzieci migrujących i uchodźczych w polskim systemie prawnym, na który znaczący wpływ ma prawo unijne. Wskazał na rozwiązania prawne w systemie prawa polskiego w uwikłaniu prawa międzynarodowego. Podkreślił, że dalsze stosowanie detencji dzieci jest sprzeczne z zobowiązaniami podjętymi a zawartymi w aktach prawa międzynarodowego i regionalnego w celu wyeliminowania tej praktyki, bowiem zatrzymywanie dzieci może mieć poważne negatywne skutki dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego należy rozważyć alternatywy dla zatrzymań. Zwrócono uwagę na konieczność interpretowania i stosowania polskiego prawa w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami praw człowieka, w tym z zasadą ochrony najlepszego interesu dziecka, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę małoletnich migrantów i uchodźców.

Bibliografia

 1. Adamiak, Barbara, and Janusz Borkowski. 2012. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Adamiak, Barbara. 2007. “Przesłanki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego no. 1:7-15. [Google Scholar]
 3. Adamiak, Barbara. 2017. Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Balahur, Doina, and Rebecca Budde. 2007. “Nomadic Child and Childhood.” In Focus on Children in Migration: From a European Research and Method Perspective. Conference Report, edited by Susann Swärd, and Lise Bruun, 40-43. Warsaw: Save the Children. [Google Scholar]
 5. Balicki, Janusz. 2012. Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Harmonizacja polityki imigracyjnej i azylowej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 6. Bem, Kazimierz. 2009. “Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2001, sygn. akt: V SA 2830/00.” Lex el. [Google Scholar]
 7. Białocerkicz, Jan. 2001. “Nowelizacja polskiego prawa o cudzoziemcach. Przegląd zagadnień i analiza wstępna.” Kwartalnik Prawa Publicznego no. 1:165-251. [Google Scholar]
 8. Białocerkiewicz, Jan. 1999. Status prawny cudzoziemca w świetle standardów międzynarodowych. Toruń: Wydawnictwo UMK. [Google Scholar]
 9. Białocerkiewicz, Jan. 2003. Nowe polskie prawo o cudzoziemcach. Toruń: Wydawnictwo TNOiK. [Google Scholar]
 10. Borkowski, Janusz. 1999. “Postępowanie administracyjne, ogólne i szczególne.” In Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, edited by Barbara Adamiak, 61-67. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora. [Google Scholar]
 11. Chlebny, Jacek. 2006. “Ustalanie okoliczności faktycznych w sprawie o udzielenie cudzoziemcowi ochrony.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego no. 5:52-63. [Google Scholar]
 12. Chlebny, Jacek. 2011. Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Chlebny, Jacek. 2020. Prawo o cudzoziemcach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Dańczak, Paweł. 2020. “Postępowanie z udziałem małoletnich bez opieki i innych osób o szczególnych potrzebach.” In Prawo o cudzoziemcach, edited by Jacek Chlebny, 1123-136. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Epstein, Seymour. 1990. “Wartości z perspektywy poznawczo-przeżyciowej teorii „ja”.” In Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, edited by Janusz Reykowski, Nancy Eisenberg, and Ervin Staub, 11-32. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 16. Flynn, Michael. 2014. “How and Why Immigration Detention Crossed the Globe.” Global Detention Project Working Paper no. 8:15-19. [Google Scholar]
 17. Gallagher, Dennis. 1989. “The evolution of the International refugee system.” International Migration Revenue 23, no. 3:579-98. [Google Scholar]
 18. Gammeltoft-Hansen, Thomas. 2011. Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalization of Migration Control. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 19. Gilsanz, Vicente, and Osman Ratib. 2005. Hand Bone Age a Digital Atlas of Skeletal Maturity. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. [Google Scholar]
 20. Gimenez, Estele, and Francisco Manzano-Agugliaro. 2017. “DNA Damage Repair System in Plants: A Worldwide Research Update.” Genes 8, no. 11:299-316. [Google Scholar]
 21. Goodwin-Gill, Guy, and Jane McAdam. 2007. The Refugee in International Law. London: Oxford University Press. [Google Scholar]
 22. Gunning, Isabelle. 1989. “Expanding the International Definition of Refugee: A Multicultural View.” Fordham International Law Journal 13, no. 1:35-85. [Google Scholar]
 23. Hryniewicz, Justyna. 2005. Uchodźcy w Polsce. Teoria a rzeczywistość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 24. Jagielski, Jacek. 1997. Status prawny cudzoziemca w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 25. Jatrana, Santosh, Mika Toyota, and Brenda Yeoh (ed.). 2005. Migration and health in Asia. London and New York: Routledge. [Google Scholar]
 26. Kobes, Paweł. 2016. “Status uchodźcy a obawy o prześladowanie. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2010 r. sygn. akt: C-175/08, C-176/08, C-178/08 i C-179.” Lex el. [Google Scholar]
 27. Krawczyńska-Butrym, Zofia. 2009. Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 28. Manzoor, Mughal A., Hassan Nuzhat, and Ahmed Anwar. 2014. “Bone Age Assessment Methods: A Critical Review.” Pakistan Journal of Medical Sciences 30, no. 1:211-15. [Google Scholar]
 29. Mikołajczyk, Barbara. 2004. Osoby ubiegające się o status uchodźcy: ich prawa i standardy traktowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 30. Muzyczka, Karolina. 2013. “Pojęcie cudzoziemca i jego status prawny w Rzeczpospolitej Polskiej.” Świat Idei i Polityki 12:54-74. [Google Scholar]
 31. Naerssen van, Ton, Ernst Spaan, and Annelies Zoomers. 2008. “Globalization, migration and development.” In Global Migration and Development, edited by Ernst Spaan, Ton van Naerssen, and Annelies Zoomers, 1-18. New York–London: Routledge. [Google Scholar]
 32. Phuong, Catherine. 2004. The International Protection of Protection of Internally Displaced Persons. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 33. Potyrała, Anna. 2005. Współczesne uchodźctwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu. Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych. [Google Scholar]
 34. Rysiewicz, Zygmunt (ed.). 1967. Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 35. Sołtys, Andrzej. 2015. “Różne oblicza dobra.” In Etyka i dobro, edited by Dorota Probucka, 136-39. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [Google Scholar]
 36. Stadniczeńko, Dawid. 2019. “Dzieci migrujące w ujęciu Komentarza Ogólnego Komitetu Praw Dziecka ONZ.” In Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i ich rozwiązania, edited by Jerzy Jaskiernia, and Kamil Spryszak, 621-35. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 37. Świątkiewicz, Jerzy. 2002. Europejski kodeks dobrej administracji. O zastosowaniu kodeksu warunkach polskich procedur administracyjnych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. [Google Scholar]
 38. Wierzbicki, Bogdan. 1993. Uchodźcy w prawie międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 39. Włodarczyk, Joanna, and Szymon Wójcik. 2014. “Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu opieki w Polsce.” Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 13, no. 2:159-95. [Google Scholar]
 40. Wróbel, Andrzej. 2018. “Komentarz do art. 1.” In Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, edited by Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, and Andrzej Wróbel, 35-88. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 41. Zdanowicz, Mieczysława. 2007. “Formy ochrony cudzoziemców w Polsce.” Białostockie Studia Prawnicze 2:217-30. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.