Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Profesor Udalryk Heyzmann: zapomniany polski XIX-wieczny kanonista

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4418  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

W artykule przedstawiona została postać żyjącego w latach 1835-1918 polskiego XIX-wiecznego kanonisty, uczonego, profesora prawa Udalryka Heyzmanna. Kierującego przez okres ponad ćwierćwiecza Katedrą Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniącego m.in. funkcję rektora tegoż Uniwersytetu w latach 1883-1884. Omówione zostały również w sposób syntetyczny najważniejsze publikacje składające się na jego dorobek naukowy, obejmujący takie obszary jak: historia polskiego i powszechnego prawa kościelnego, historia kanonistyki, świeckie i konfesyjne prawo małżeńskie, prawo wyznaniowe i konkordatowe. Autor artykułu stawia tezę, iż nie sposób przedstawić i zrozumieć historii rozwoju polskiej kanonistyki XIX-tego i XX-tego wieku, w tym dorobku i dokonań tak wybitnych uczonych tego okresu jak A.Z. Helcel, W. Abraham i B. Ulanowski bez odniesienia tj. bez odpowiedniego uwzględnienia osoby, jak i dorobku naukowego U. Heyzmanna.

Bibliografia

 1. Bar, Joachim R. 1981. „Udalryk Heyzmann.” W Joachim R. Bar, Polscy kanoniści (wiek XIX i XX), cz. I: A-K, 173. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 2. Bodura, Ernest C. 2022. Znany i nieznany. Udalryk Heyzmann osoba epoka kontekst. Studium dorobku naukowego Udalryka Heyzmanna (1835-1918) jako prawnika, historyka prawa, kanonisty. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”. [Google Scholar]
 3. Fijałek, Jan. 1918. „Tekst kanonów nowego kodeksu o małżeństwie w przekładzie polskim.” Polonia Sacra 2:96-145. [Google Scholar]
 4. Heyzmann, Udalryk. 1857. Wykład prawa o małżeństwie katolików w państwie austryackiem, patentem cesarskim z dnia 8 X 1856 roku ogłoszonego. Kraków: W Czionkarnia „Czasu”. [Google Scholar]
 5. Heyzmann, Udalryk. 1859. Rechts-historischer Beitrag zum Studium der kirchlichen Coelibatsgesetzgebung. Krakau: Buchdruckerei der k. k. Universität. [Google Scholar]
 6. Heyzmann, Udalryk. 1861. Najnowsze prawa Kościoła katolickiego w państwie austryackiem odnośnie do konkordatu. Kraków: W Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem Wydawcy. [Google Scholar]
 7. Heyzmann, Udalryk. 1863. „O prawie prezenty odnośnie do Konkordatu Austryackiego z dnia 18 sierpnia 1855.” Czasopismo Poświęcone Prawu i Umiejętnościom Politycznym nr 1:39-50, nr 3:172-82, nr 6:323-46. [Google Scholar]
 8. Heyzmann, Udalryk. 1865. Balthasaris Behem Codex picturatus anno 1505, continens privilegia et plebiscita urbis Cracoviae. Wien: s.n. [Google Scholar]
 9. Heyzmann, Udalryk. 1869. „Zur Publikation der Trienter Beschlüsse in Polen.” Archiv für katholisches Kirchenrecht 22:77-95. [Google Scholar]
 10. Heyzmann, Udalryk. 1870. Jeszcze słów kilka o konkordacie obwieszczonym patentem cesarskim z dnia 5 XI 1855. Kraków: s.n. [Google Scholar]
 11. Heyzmann, Udalryk. 1870. Prawo kanoniczne. Kraków: s.n. [Google Scholar]
 12. Heyzmann, Udalryk. 1875. Prawo kanoniczne. Kraków: Litografia Pruszyńskiego. [Google Scholar]
 13. Heyzmann, Udalryk. 1875. Starodawne prawa polskiego pomniki, Tom IV. Statuta Synodalia Episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e Codicibus Manu Scriptis Typis Mandata. Additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis. (Editionem curavit Prof. Dr. Udalricus Heyzmann). Kraków: Nakładem Akademi Umiejętnosci. Czcionkami Drukarni C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 14. Heyzmann, Udalryk. 1877. „Uwag kilka nad uprawnieniem dzieci nieślubnych przez następne małżeństwo (Legitimatio per subsequens matrimonium) według prawa kanonicznego z uwzględnieniem ustawy austryjackiej.” W Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności 6:296-322. [Google Scholar]
 15. Heyzmann, Udarlyk. 1878. Statuta synodalia Andreae Episcopi Posnaniensis saeculo XV-mo confecta. Edidit Dr Udalricus Heyzmann, Kraków 1877. [Suplement do Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Tomu V-go część pierwsza. Rerum Publicarum Scientiae quae saeculo XV in Polonia viguit Monumenta Litteraria. Editionem curavit Michael Bobrzyński], Kraków: Sumptibus Academiae Litteearum. Typis VI. Lud. Anczyc et sociorum. [Google Scholar]
 16. Heyzmann, Udalryk. 1880. „Ustawodawstwo Kościoła o azylach wobec odnośnych ustaw państwowych.” W Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydziały, Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny 4:115-43. [Google Scholar]
 17. Patkaniowski, Michał. 1960-1961. „Heyzmann Udalryk.” W Polski Słownik Biograficzny, t. IX: Gross Adolf - Horoch Kalikst, red. Władysław Konopczyński, Bogusław Leśnodorski, Elżbieta Aleksandrowska, i in., 505-506. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 18. Patkaniowski, Michał. 1964a. Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 19. Patkaniowski, Michał. 1964b. „Rozkwit nauk historycznoprawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.” W Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Michał Patkaniowski, 127-32. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, [Google Scholar]
 20. Pawluk, Tadeusz. 2002. Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 21. Pelczar, Józef S. 1885. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Austryi, w Prusach i w Królestwie Polskiem. Kraków: nakładem autora. [Google Scholar]
 22. Petrani, Aleksy. 1961. Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 23. Śródka, Andrzej, 1995. Uczeni polscy XIX-XX stulecia, t. II: H-Ł. Warszawa: Agencja Wydawnicza „ARIES”. [Google Scholar]
 24. Śródka, Andrzej, i Paweł Szczawiński. 1983. Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TWN, PAU, PAN, cz. 1: Nauki społeczne, z. 1: A-J, 479-80. Wrocław etc.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 25. Vetulani, Adam. 1948. Dzieje historii prawa. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. [Google Scholar]
 26. Żukowski, Przemysław M. 2014. „Udalryk Heyzmann.” W Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2: 1780-2012, red. Dorota Malec, 75-176. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]