Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Chrzest dziecka przy zgodzie tylko jednego rodzica

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4427  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Artykuł jest analizą prawną problemu chrztu św. dziecka w przypadku, kiedy wyraża zgodę tylko jeden rodzic, a drugi wyraźnie się temu sprzeciwia. Ze względu na specyfikę problemu przeanalizowano przepisy prawa dwóch porządków prawnych: prawa kanonicznego oraz polskiego prawa państwowego. W ten sposób można było wykazać autonomię Kościoła katolickiego w sprawach duchowych, a w konsekwencji autonomię prawa kanonicznego w stanowieniu prawa co do sakramentów. Taką autonomię potwierdzają źródła prawa państwowego: Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską oraz ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. W praktyce autonomia ta jest szanowana, co można określić na podstawie orzecznictwa polskich sądów.

Bibliografia

 1. Borecki, Paweł. 2019. „Funkcja stabilizacyjna konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpostolitą Polską z 1993 r.” Przegląd Prawa Publicznego 5:29-46. [Google Scholar]
 2. Borucki, Janusz. 2005. „Istotne obowiązki małżeńskiej w świetle przepisów prawa kanonicznego i polskiego.” Studia Włocławskie 8:250-66. [Google Scholar]
 3. Dyduch, Jan. 2016. „Konkordat Polski 1993 instrumentem zgody narodowej.” Prawo Kanoniczne 59, nr 4:137-50. [Google Scholar]
 4. de Fuenmayor, Amadeo. 2004. „Can. 98.” W Exegetical commentary on the Code of Canon Law, t. I, red. Ernest Caparros, Patrick Lagges, Ángel Marzoa Rodríguez, i in., 608-700. Chicago: Wilson & Lafleur. Midwest Theological Forum. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech, i Andrzej Pieńdyk. 2000. Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 6. Grabowski, Ignacy. 1949. Prawo kanoniczne. Wyd. 4. Warszawa: Gebethner i Wolff. [Google Scholar]
 7. Krukowski, Józef. 2000. „Konkordat jako instrument normalizacji stosunków między Kościołem a demokratycznym państwem świeckim.” Prawo Kanoniczne 43, nr 3-4:387-402. [Google Scholar]
 8. Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 9. Krukowski, Józef. 2017. „Konkordaty Jana Pawła II.” Studia Prawnicze KUL 72:169-85. [Google Scholar]
 10. Pinto, Pio V. 2002. Commento al Codice di Diritto Canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 11. Rakoczy, Bartosz. 2008. Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Szczot, Elżbieta. 2015. „Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie kanonicznym.” Annales Canonici 11:217-34. [Google Scholar]
 13. Tejero, Eloy. 2011. “Przyjmujący chrzest.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 665-69. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 14. Trojanowski, Bartosz. 2018. „Trudności interpretacyjne kanonu 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne.” Kościół i Prawo 7(20), nr 1:163-80. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-13 [Google Scholar]
 15. Zubert, Bronisław W. 2005. „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983.” W Pro iure et vita. Wybór pism, red. Elżbieta Szczot, 573-91. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.