Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Tajemnica duszpasterska

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4426  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Prawo do prywatności jest prawem chronionym przez większość współczesnych systemów prawnych, również przez prawodawcę kościelnego. To prawo do poszanowania intymności, w tym intymności praktyk religijnych, doznaje najszerszej ochrony w odniesieniu do sakramentu spowiedzi. Ale spowiedź nie jest jedyną formą kontaktów o charakterze duchowym, podczas której umożliwia się innym poznanie treści o charakterze wrażliwym. Zarówno rozmowa duszpasterska, wizyta kolędowa czy procesy małżeńskie toczące się w trybunałach kościelnych, są źródłem wielu informacji dotyczących życia prywatnego obcych osób. Rodzi się zatem pytanie, czy prawo kanoniczne oraz prawo polskie, oprócz tajemnicy spowiedzi, rozpoznaje również „tajemnicę”, która będzie obejmowała informacje pozyskane przy okazji innych posług duszpasterskich, a którą można by określić – na wzór istniejących tajemnic zawodowych – „tajemnicą duszpasterską”? Czy tak rozumiana tajemnica będzie podlegała ochronie prawa polskiego? Artykuł podejmuje te kwestie, próbując wskazać podstawę prawną tajemnicy duszpasterskiej, określić jej zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz ukazać ją na tle prawa polskiego.

Bibliografia

 1. Budyn-Kulik, Magdalena, Patrycja Kozłowska-Kalisz, i Marek Mozgawa. 2010. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Ćwil, Barbara. 2010. „Prawo do prywatności w Kościele katolickim.” Studia z Prawa Wyznaniowego 13:243-60. [Google Scholar]
 3. Hoc, Stanisław. 2006. Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych. Wybrane zagadnienia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 4. Kwiatkowski, Zbigniew. 2005. Zakazy dowodowe w procesie karnym. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 5. Leszczyński, Grzegorz. 2006. „Urząd adwokata stałego świetle instrukcji „Dignitas connubii”.” Ius Matrimoniale 11:139-52. [Google Scholar]
 6. Majer, Piotr. 2002. „Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym.” W Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. Piotr Majer, 83-123. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT. [Google Scholar]
 7. Miziński, Artur. 2011. Status prawny adwokata w Kościele łacińskim. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium. [Google Scholar]
 8. Pieron, Bartłomiej. 2016. „Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego.” Annales Canonici 12:131-53. [Google Scholar]
 9. Plebanek, Ewa, i Michał Rusinek. 2007. „Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 21, z. 1:73-98. [Google Scholar]
 10. Tomkiewicz, Małgorzata. 2012. „Tajemnica spowiedzi i tajemnica duszpasterska w procesie karnym.” Prokuratura i Prawo 2:50-64. [Google Scholar]
 11. Tomkiewicz, Małgorzata. 2016. „Tajemnica adwokacka adwokata kościelnego w prawie polskim. Zakres ochrony i skutki jej naruszenia.” Studia z Prawa Wyznaniowego 19:195-216. [Google Scholar]